Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS MINI DEŠIMTMETĮ PDF Spausdinti El. paštas
Kiekvienam buvo aišku, kad Vokietijoje užviręs kultūrinis mūsų gyvenimas buvo tik laikinis. Kilo mintis griebtis priemonių išsaugoti šios gražios ir kūrybingos veiklos pėdsakus. Tuo tikslu 1946 m. lapkričio 19 d. pradėta rinkti istorinė medžiaga ir siųsti į šv. Kazimiero vienuolyną Čikagoje.

Kai vienuolyne istorinės medžiagos prisirinko didesni kiekiai, reikėjo ją sutvarkyti. Šiam darbui VLIKo vykdomoji taryba (1951. II. 1) direktorium pakvietė iniciatorių, šį darbą pradėjusį dirbti V. Liulevičių. Įstaiga buvo pavadinta Pasaulio Lietuvių Archyvu. Ir po dešimties darbo metų turimoji medžiaga jau netelpa dvidešimt penkiose geležinėse spintose. Ši medžiaga liečia 22 kraštu lietuvių veiklą.

Bibliografinis skyrius turi daugiau kaip 400 pavadinimų lietuviškos periodikos ir keletą tūkstančių egzempliorių knygų. Lietuvių Bibliografine Tarnyba visą surinktą spaudą nuo 1951 m. perduoda Pasaulio Archyvui. Tuo būdu ta įstaiga žymia dalimi prisideda prie šio skyriaus plėtimo.

Muziejinis skyrius turi antspaudų, organizacijų ženklų, vėliavų ir kt. Čia auga ir Lietuvos atsiminimų skyrelis su šaulių vėliava, audiniais, mezginiais, Maisto fabriko pavyzdžiais, Baltijos pajūrio gintaru, smėliu, akmenukais... net duonos žiauberėle.

PLA veiklą subsidijavo (1948-1955 m.) VLIKas iš ALTo jo reikalams skiriamų pinigų. 1956 m. sušelpė JAV LB centro valdyba.

Kiekvienas dalykėlis, nors ir menkiausias, liečiąs lietuvių gyvenimą ar veiklą, priimamas su dideliu dėkingumu. Renkama ir saugoma be pasaulėžiūrinio skirtumo. Svarbu tik, kad istorinė medžiaga liestų Lietuvą ar lietuvius.

Medžiagą siųsti ar rašyti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 West Marouette Road, Chicago 29, Illinois, U. S. A.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai