Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRATĘSIAMAS LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ LAIKAS PDF Spausdinti El. paštas
1. KLB Kultūros Fondas 1956 m. buvo paskelbęs tris jaunimo literatūrines premijas:

1.    Jaunimo dramos — tinkamos vaidinti — $500;

2.    Jaunimo apysakos ar legendos — $300;

3.    Vaikų (8-14 m.) literatūros apysakos ar scenos veikalo — $300. Konkursinių veikalų laikas pratęsiamas iki 1957 m. liepos 1 d.

2.    Jaunimo apysakos ar legendos $300 premija panaikinama, negavus iki š. m. sausio 1 d. nei vieno veikalo.

Jaunimo dramos gauta 3 veikalai, vaikų literatūros 2 veikalai.

3.    Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai rašytojai, gyveną įvairiuose pasaulio kraštuose.

4.    Rankraščius, mašinėle rašytus ir slapyvardžiu pasirašytus, pridėjus voke savo tikrą pavardę, siųsti KF Literatūrinės Premijos Konkurso Komisijai šiuo' adresu; 402 Dovercourt Rd., Toronto, Ont.,   Canada.

5.    Konkursui siunčiamieji veikalai savo turiniu turi būti lietuviškos dvasios ir tinką tautiniam auklėjimui.

6.    Jaunimo dramos sceninis veikalas turėtų būti 3 ar 5 veiksmų ir jo vaidinimo laikas apie dvi valandas. Sceninio veikalo žanras nenustatytas: gali būti drama, tragedija ar komedija.

Veikalai gali būti rašomi poetine eiliuotine forma.

Pageidaujama temų iš senovės ar šių laikų didvyriškų lietuvių tautos laisvės kovų.

7.    Premijų įteikimo iškilmės įvyks š. m. rugsėjo 29 d. Tėvų Pranciškonų Prisikėlimo parapijos auditorijoje, 1021 College St, Toronto, Ont., Canada.

8.    Vaikų literatūrinei premijai ju-ry komisija numatyta sudaryti Toronte, jaunimo dramos Monrealyje. Jury komisijos sąstatai bus paskelbti pradžioje kovo mėn.

KLB   Kultūros Fondas
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai