Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Liudas Zeikus: LAIPTAI Į TOLUMAS. Romanas. Chicago, 1954 m. 241 p. Kaina $2.50.
Jurgis Jankus: NAMAS GEROJE GATVĖJE. Išleido Venta. 1954 m. 267 p.
Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas 1953 m. lapkričio 27-28 d. Išleido Amerikos Lietuvių Taryba. Chicago, 1954 m.
J. Sužiedėlis: ŽALGIRIS. Pagal Chruščiovo-Sokolnikovo romaną. Išleido Nidos Knygų Klubas, Nr. 1. Londonas. 1954 m. 127 p.
šėtonas Grasina Pasauliui. Sulietuvino J. Dagelis. Leidėjas: kun. Ant. Sabas, 1954 m. 54 p.
A. Rinkūnas: Kregždutė II dalis. Skaityraai, aplinkos ir tėvynės pažinimas. Bostono Lietuvių Mokytojų Leidinys, Bostonas, 1954 m. 184 p. Kaina $2.75.

Lux Christi, 1954 m. nr. 1 (12). Leidžia ALRK Kunigų Vienybė, redaktoriai kun. V. Rimšelis, M.I.C., kun. S. Gaučas, 80 psl. Žurnalas išėjo po ilgos pertraukos skirtingo pobūdžio bei formato, šis Lux Christi numeris labiau taikomas pasauliečiams, kaip dvasininkams.
Jurgis Gliaudą: GĘSTANTI SAULĖ. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, Chicago, 1954 m. 218 p. Kaina $2.00.
Paulius Jurkus: PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Iliustravo dail. R. Viesulas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1954 m. 175 p. Kaina $2.50.
Giovanni Guareschi: DON KAM I-LIAUS MAŽASIS PASAULIS. Sulietuvino A. Sabaliauskas. Išleido "Tėvų Keliai", Caracas (Venecuela), 1953 m. 324 p.
Gabija. Neperiodinis literatūros žurnalas. N. 5. Red. St. Zobarskas.
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai