Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SUTAPO MINTYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Balsys   
Šių metų balandžio men. "Aidų" numeryje Juozas Alaušius paraše atvirą laišką Bendruomenės Lokui, skatindamas jj iš organizavimosi padėties išeiti į našią veiklą. Laiške labiau pakaltinamas Lokas už susidariusią nemalonią padėtį, kaip iškeliamos aplinkybės, kurios į ją atvedė.

Tuo pačiu laiku įvyko Brooklyne Lietuvių Bendruomenės konferencija, kurioje Loko pirm. prel. Jonas Bal-kūnas padarė svarbų pranešimą, iš vienos pusės parodantį laikinosios valdybos pastangas išplaukti iš ilgo organizavimosi vargų, iš kitos pusės — tame žygyje sutiktąsias kliūtis. Tikrai stebėtina, kad jos atėjo iš ten, kur, rodos, nebuvo galima ir laukti. Pirmininko žodis pasižymi tokiu aiškumu bei tiesumu, kad turėjo susijudinti tiek Bendruomenės draugai, tiek jos priešai. Kaltininko, žinoma, neatsirado. Spaudoje nemažai kliuvo pačiam pirmininkui.

Prel. Jono Balkūno pranešimas beveik ištisai buvo atspausdintas "Darbininko" 29 ir 30 numeriuose. Kaip iš teksto atrodo, Juozas Alaušius savo atvirą laišką Lokui rašė prieš pirmininko padarytą pranešima Brooklyne. Pagrindiniame punkte, t. y. tr.-š-kime išeiti iš dabartinės padėties, jų abiejų mintys pilnai sutampa. Prel. J. Balkūnas rašo: "Mums laikas išeiti iš pasiruošimo ir organizavimosi stadijos į plačius veikimo laukus. Visuomenė nerimastauja. Ji laukia pozityvių planų. Ji nori plačiai užsimoti lietuvybės išlaikymo baruose ir susilieti su pasaulio Lietuvių Bendruomenės krantu" (Darb. 29 nr.).

Kalbėdamas apie Bendruomenės organizavime sutiktas kliūtis, pirmininkas ištarė karčių žodžių Altui už jo šaltumą lietuvius galinčiai sujungti Bendruomenės idėjai. Kaip iš kalbos atrodo, viena iš svarbiausių kliūčių žengti pirmyn bus partinis elementas. Pirmininkas sako: "Socialistai, liberalai ir net tautininkai žaidžia labai pavojinga pažiūra, kad mums nereikia bendruomenės, kad mes ją turime ir pasitenkiname tokia, kokia ji yra. čia kalbu aoie tuos partijų ir srovių žmones, kurie priešingi bendruomenei; toli ne visi priešingi. Naujienos, Sandara, Keleivis, Dirva ir Vienybė noriai deda (ir atrodo, mieliau kaip tik tokius deda) straipsnius, kurie pasisako prieš bendruomenę arba bendruomenės principą kritikuoja" (Darb. 30 nr.).

Tiems, kurie įtikinėja, kad Amerikos lietuviai jau seniai esą susiorganizavę į bendruomenę, Loko pirmininkas atšauna, kad toli gražu taip nėra. Jo nuomone, apie 50% šio kontinento lietuvių nepriklauso lietuviškoms parapijoms, kurių čia yra 123. Tai reiškia, kad jie stovi atokiai nuo viso to veikimo, kuris reiškiasi gimtosios kalbos vartojimu bažnyčiose, mokyklų įtaka etc. Šalia lietuviškų parapijų veiklą pirmininkas laiko partinio pobūdžio ir kultūriniame darbe jai neteikia reikšmės. "Kokį kultūrinį darbą dirba partijų kuopos?" klausia prel. J. Balkūnas. "Ar ta kultūrinė veikla neapsiriboja šokiais ir išgėrimu klube? Nurodykite man knygynus, skaityklas, na, nors sales su paskaitomis. Dvasios ubagai būdami, norime pasitenkinti tokia savo bendruomene ir tokia jos veikla" (Darb., 30 nr.).

Savo pranešimo pabaigoje Loko pirmininkas iškelia JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos rinkimų bei jos suvažiavimo reikalą. Apygardos ir apylinkės raginamos taip susitvarkyti, kad šiais metais būtų galima išrinkti pastovią centrinę valdybą.
J. Balsys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai