Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Grinius: ŽIURKIŲ KAMERA. Trijų veiksmų drama. "Aidų" leidinys. Brooklyn, 1954. 120 p.
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. LE-GENDARIsKIEJI PRANCIŠKONŲ KANKINIAI VILNIUJE. "Aidų" leidinys, Brooklyn, 1954, 45 p.
A. Landsb3rgis: KELIONĖ. Romanas. Draugo Bendradarbių Klubo leidinys. Chicago, 1954. 259 p. Kaina $2.50.
Lithuanian Narrative Folksongs by Jonas Balys. A Treasury of Lithuanian Folklore, IV. Washington, D. C, 1954. 144 p. $3.50.
Alfonsas Gricius: TROPIKŲ ELEGIJOS. Lyrika. Išleido "Australijos Lietuvis", Adelaide, 1953 m. 61 p.
VYDŪNAS: PRABOČIŲ ŠEŠĖLIAI. Antrasis leidimas. Terra, 1954 m., 182 p.
Kun. J. A. Karalius: JAUNUOMENĖS AUKLĖJIMAS. Išleido autorius. 1954 m., 52 p. Kaina 25c.
1 Laisvę. 1954. Nr. 3 (40). Vyr. redaktorius — Juozas Brazaitis.
Lietuva. Politikos žurnalas. 1954 m. balandžio-birželio mėn. Nr. 6.

Lux Christi. Leidžia ALRK Kunigų Vienybe. 1954 m. liepos mėn. Nr. 2.
Tėvų Keliai. Penkių metų sukaktis. 1954 m. gegužės-birželio mėn. Nr. 5-6. Caracas, Venecuela.
The Baltic Review. Nr. 2-3. 1954.
Br. Daubaras: DUONOS BEJIEŠKANT. Nidos Knygų Klubas. Nr. 2. Londonas, 1954. 121 p.
Tėvynės Sargas, kultūros, visuomenės, politikos ir socialinių mokslų žurnalas, 1954 m., V t., 1 (11) nr., redaktoriai: A. Gražiūnas ir Dr. V. Viliamas, 240 psl.
Studentų Gaires. Leidžia Lietuvių Studentų Sąjungos JAV centro valdyba 1954 m. 14 nr.
šv. Pranciškaus Varpelis, mėnesinis religinio-patriotinio pobūdžio laikraštis, nr. 8, dvigubai padidintas Marijos Metams paminėti. Leidžia pranciškonai, redaguoja Tėv. Modestas Stepaitis. Numeryje gausu įdomių religinių pasiskaitymų ir patrauklių iliustracijų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai