Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jonas Aistis: APIE LAIKĄ IR ŽMONĖS. Išleido Terra, Chicago. 249 p.
Jurgis Blekaitis: VARDAI VANDENIMS IR DIENOMS. Eilėraščiai. Išleido Terra. Chicago, 1954. 70 p.
Juozas Kralikauskas: URVINIAI ŽMONĖS. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1954. 280 p. Kaina $2.75.
Karolė Pažėraitė: DIDVYRIŲ ŽEMĖ. Garnio leidykla. San Paulo, 1954. 133 p.
Anatolijus Kairys: AUKSO SĖJA.
Eilėraščiai. Išleido "Nemunas", Chicago, 1954. 85 p. Kaina $2.00.

CROSSES by V. Ramonas. Tr. by Milton Stark. Lithuanian Days Pub-lishers. Los Angeles, 1954. 329 p. $4.00.
Dr. A. sešplaukis: PRATIMINĖ LIETUVIŲ  KALBOS GRAMATIKA.
Mokyklai ir namams. Išleido Bendrija, 1954. 97 p.
Vytautas Alantas; SVETIMOS PAGAIRĖS, Nidos Knygų Klubas Nr. 3, 255 p.
Vladas Andriukaitis: AUDRA ŽEMAIČIUOSE (Vytauto Didž. laikų apysaka, 218 p. Išleido Gabija, kaina $2.20.
Iš kur galėjo kilti vardas Lietuva (etimologinis tyrimas), 23 p. Išleido Sandara, 1954 m., kaina 25 centai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai