Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STUDENTŲ BALSAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. G.   
šiomis savaitėmis mūsų ausis pasiekė mokslus einančio jaunimo balsas. Lietuvių Studentų Sąjungos JAV šalpos Fondas per spaudą prašo aU-kų, kad jas galėtų skirstyti paramos reikalingiesiems. Tas balsas kiekvienam lietuviui yra savas. Studentija — mūsų viltis!

Šios rinkliavos proga labiausiai verta atsiminti, kad mūsų pagalbos prašo neturtingi jaunuoliai, pasiryžę siekti mokslo. Tai yra gražaus idealizmo ženklas. Kelias į mokslą žmogui, neturinčiam pakankamai išteklių, sudaro didelių sunkumų. Bet juo drąsiai žygiuoja mūsų mažos tautas rinktiniai asmenys. Džiugu prisiminti, su kokiu ryžtu mušėsi į mokslą lietuviai kaimiečiai baudžiavų ir vėlyvesnėse gadynėse. Dideli vargai juos lydėjo ir Lietuvos tautinio atsibudimo laikotarpyje. Mokslus einančio jaunimo padėtis mažai tepasitai-sė ir nepriklausomybės metais. Stipendijų klausimas dar nebuvo tinkamai išspręstas. Reikėjo ilgesnio nepriklausomybės laiko, kol studentijos šalpos reikalai būtų tinkamiau susitvarkę.

Panašiu vargo taku ėjo mūsų tautiečiai ir Jungtinėse Valstybėse. Beveik visi jie baigė mokslą didelėmis pastangomis dėl medžiaginių nepriteklių. Kai kurie jų, dirbdami net anglių kasyklose, švietėsi vakarais. Dažnas, gavęs lengvesnį fizinį darbą, studijas baigė per ilgesnį laiką. Kiti sunkiai dirbo vasaromis, kad susitaupytų mokslui žiemą. Tiek Lietuvoje, tiek čia, Amerikoje, dažniausiai neturtingieji savo dideliu pasiryžimu prasimušė ir užėmė visuomenėje vadovaujančias vietas.

Panašiose aplinkybėse yra atsiradusi ir šiandien mūsų studentija. Imant tremtinius, nespėjusius dar tinkamai įsikurti, negalima laukti, kad jie visi pajėgtų savo vaikams duoti mokslo. Tai ir dabar lietuvių jaunimas, verždamasis į šviesą, susitinka su tomis pačiomis kliūtimis, kaip ir senesnioji mūsų karta. Iš kitos pusės — su tuo pačiu ryžtingumu jisai ir grumiasi. Jau yra įprastas dalykas, kad mažiau pasiturintieji studentai greta mokslo užsiima ir fiziniu darbu, ypačiai jam skirdami vasaros atostogas.

Bet nežiūrint to, visvien neįmanoma be pagalbos iš šalies išsiversti. Didelės šiandien yra pragyvenimo ir studijų išlaidos. Dėl to Lietuvių Studentų Sąjungos JAV Šalpos Fondas ir atsišaukė į visuomenę, prašydamas aukomis ateiti į talką. Tenka paminėti, jog tos aukos skiriamos studentams ne dovanų, bet paskolos titulu. Pinigai, baigus mokslą, bus grąžinti kitiems šelpti.

Savos studentijos parėmimo reikalas yra vienas iš pačių būtiniausių tremties gyvenime. Su juo glaudžiai siejasi Lietuvos atvadavimas bei jos kilimas po sunkios priespaudos. Aukos rinkliavos laiku ir vėliau siunčiamos šiuo adresu: Lithuanian Students Welfare Fund, Account Nr. 11737, Chicago Savings and Loan Asso., 6234 So. Western Ave., Chicago 36, 111.
L. G.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai