Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POVILAS ŽADEIKIS PDF Spausdinti El. paštas
11 d. Vašingtone mirė Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas ministeris JAV Povilas Žadeikis. Palaidotas gegužės 16 d., dalyvaujant Lietuvos ir svetimų valstybių diplomatams, Alto, Vliko ir kitų organizacijų atstovams ir gausiam būriui dvasiškijos. Laidotuvių mišias katedroje atlaikė ir pamokslą pasakė prel. K. J. Cartwrigt, o karstą palaimino ir Liberą atgiedojo to miesto arkivysk. P. O'Boyle. Katedroje žodį tarė ir vysk. V. Brizgys. Valstybės Departamentui atstovavo sekr. pavaduotojas Herdersen. Į laidotuves buvo atvvkes ir dipl. šefas S. Lozoraitis iš Romos.

Velionis, atstovaudamas Lietuvai, Vašingtone išbuvo 22 metus. Anksčiau jis ė^o kitas atsakingas pareigas tėvynėje ir JAV. Povilas Žadeikis buvo gimęs 1887 m. Varnių valsčiuje. Mokėsi Palangos bei Mintaujos gimnazijose ir Petrapilio universitete. 1918 m. grįžo Lietuvon ir netrukus įstojo į kariuomenę, kur pasireiškė organizacine iniciatyva. 1919 m. porą mėnesių buvo krašto apsaugos ministeris. Po metų skiriamas Lietuvos misijos nariu ir kariniu įgaliotiniu JAV. Čia jis pasižvmėjo paskolos bonų platinime. 1921 m. grįžęs Lietuvon, deleguojamas deryboms su Vokietija ir Prancūzija. 1923 m. skiriamas konsulu į Čikagą, o 1928 m. — konsulu į Niujorką. 1935 m. pakeliamas nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministeriu JAV ir Vašingtone išgyvena iki mirties. Paskutinius kelis   metus   buvo   labai   pašlijusi cvcikata. Mire nuo širdies smūgio.

Povilui žadeikiui mirus, pagal Valstybės Departamento siuogsnių aiškinimą, pasibaigė nepaprasto pasiuntinio ir įgalioto ministerio titulas, nes nėra Lietuvos valdžios, kuri galėtų tokio laipsnio atstovą skirti. Pasiuntinybės patarėjas Juozas Kajeckas patvirtintas Lietuvos atstovu charge d'affaires ad interim titulu.

Naujasis atstovas, kuriam šiemet suėjo 60 m. amžiaus, yra gimęs JAV Pennsylvanijoje. Jaunas grįžęs Lietuvon, ten baigė gimnaziją ir universitetą. Studijas dar gilino Paryžiuje. 1829 m. pradėjo dirbti Užsienio Reikalų Ministerijoje. Vėliau (1930-1935) buvo Lietuvos pasiuntinybės Londone sekretorius. Po to Lietuvos pasiuntinybės Berlyne patarėjas. Juozas Kajeckas yra dalyvavęs ir Lietuvos delegacijose įvairiose tarptautinėse konferencijose.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai