Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STATOMA NAUJA GIMNAZIJA PDF Spausdinti El. paštas


Lietuviai pranciškonai, vos tik įsikūrę Amerikoje, sutelkė jėgas į religinę bei kultūrinę veiklą. Ji, bėgant laikui, nuolat šakojasi, apimdama naujus darbo plotus. Dabar lietuviai pranciškonai jau turi šešis vienuolynus, vasarvietę, spaustuvę, leidžia tris laikraščius, nemaža knygų, valdo dvi parapijas ir talkina lietuviams kunigams pastoraciniame darbe.

Nėra pamiršta nė pedagoginė sritis. Pranciškonai, norėdami prisidėti prie lietuvybės išsaugojimo jaunojoje kartoje, pirmieji ėmė organizuoti vasarines vaikų stovyklas, kuriose šalia bendro auklėjimo skiepijama ir meilė tėvų žemei. Per aštuonerius metus jų vasarinėse stovyklose jau yra buvę apie 1,500 lietuvių berniukų. Jie sugrįžo į namus labiau pramokę lietuvių kalbos, dainų, žaidimų ir nuteikti branginti lietuvių tautos kultūrą.

Jaunimo auklėjimo darbas vasarinėse stovyklose pamažu vedė ir prie steigimo savo mokyklos, kurioje šio krašto lietuvių vaikai būtų lavinami krikščioniškoje bei lietuviškoje dvasioje. Taip pat tikimasi, kad viena jų dalis, pamėgusi šv. Pranciškaus Asyžiečio idealus, vienuoliškame luome ryšis ateityje Evangelijos šviesą nešti Lietuvai.

Su tokiais lūkesčiais praėjusį rudenį Maino valstybėje, prie centrinio vienuolyno Kennebunkporte, buvo įkurta gimnazija (High School). Mokslo metai pradėti tik pirmąja klase, pasiryžtant mokyklą kasmet papildyti naujomis klasėmis. Iš pat pradžios jai gauta iš valstybinių švietimo įstaigų pilnas pripažinimas ir visos valdiškų mokyklų teisės. Lietuvių kalba įtraukta į programą lygiai su kitais dėstomais dalykais.

Šis naujas lietuvių pranciškonų užsimojimas auklėjimo srityje labai džiaugsmingai buvo sutiktas visoje mūsų išeivijoje. Jis buvo .taipgi paremtas paskatinančiais žodžiai ir aukomis. Tvirčiausias tačiau naujosios mokyklos pagrindas buvo mokiniai, kurie čia atvyko iš įvairių Amerikos ir Kanados vietovių. Mokslo metai praėjo pakilioje nuotaikoje, įvairinami lietuviškomis dainomis, žaidimais, lituanistiniais konkursais, tautinių religinių švenčių minėjimais. Šį rudenį atidaroma ir antroji klasė. Naujų mokinių priimta dvidešimt penki. Jų atsirastų ir daugiau, jei būtų erdvesnės patalpos.

Taip sėkmingai vykstant pradiniam darbui, lietuviai pranciškonai dar su didesnėmis viltimis žvelgia į savo gimnazijos ateitį. Jie džiaugiasi pirmaisiais žingsniais bei lietuvių visuomenės palankumu. Šiuo metu gi, mokiniams nuolat gausėjant, iškyla naujų patalpų reikalas. Jis yra gyvybinis tolimesniam šios mokslo įstaigos ugdymui.

Tad lietuviai pranciškonai, pasitikėdami Dievo Apvaizda ir savos visuomenės parama, nutarė prie centrinio vienuolyno Kennebunkporte statyti naujas gimnazijai patalpas. Planai jau padaryti ir čia skelbiami. Naujoje moderniškoje mokykloje bus įrengtos erdvios klasės, knygynas, gamtos mokslų laboratorija, žaidimų salė, bendrabutis ir kitos reikalingos patalpos. Kertiniam akmeniui žemė prakasama šią vasarą — liepos 14 — Lietuvių Dienos iškilmėse. Naujoji gimnazija kainuos virš 100,000 dol.

Šiai sumai surinkti dabar skelbiamas vajus. Jį pradėdami, pranciškonai labai prašo visus savo tautiečius prisidėti aukomis prie naujos gimnazijos statybos. Kaip ankstesniuose reikaluose, taip ir šiame, Dievui laiminant, tikimės susilaukti visų nuoširdžios ir gausios talkos.

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M. Pranciškonų provincijolas

*

Pranciškonų vienuolynas Kennebunkporte yra išgarsėjęs savo vasarviete, į kurią kasmet vis daugiau atvyksta lietuvių poilsio. Vėsus oras, Atlanto vandenynas, rami gamta, pigus pragyvenimas vilioja vasarotojus net iš tolimų Amerikos miestų.

Šią vietą atostogų metu aplanko labai daug ir svetimtaučių. Juos traukia pranciškonų vienuolynas savo religine aplinka. Prieš keletą metų architekto Jono Muloko pastatytoji Liurdo grota lietuviškame stiliuje ypač susilaukė daug dėmesio. Vienuolyno kieme stovi to paties architekto suprojektuotas augštas koplytstulpis, kuris taip pat savo originalumu stebina svečius. Siekiama ir naujais religiniais pastatais praturtinti šią vietą, šiemet prie vienuolyno koplyčios esančioje patalpoje architektui J. Mulokui buvo pavesta įrengti Vaikelio Jėzaus šventovę. Jai 6 didelius vitražus padarė dail. V. K. Jonynas, o statulą iš marmuro nukalė Vytautas Kašubą, šią vasarą statoma vienuolyne kieme ir labai originali kryžiaus kelių koplyčia. Ją lietuviškos architektūros dvasioje sukūrė taip pat archit. J. Mulokas.

Kennebunkporte kasmet ruošiama ir vasarinė vaikų stovykla, į kurią lietuviai tėvai mielai siunčia vaikus pasilsėti ir pasimokyti lietuvių kalbos. Be to, kiekvieną vasarą čia įvyksta Lietuvių Diena, sutraukianti apie 5000 žmonių.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai