Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS PDF Spausdinti El. paštas
Konkurso laimėtojams bus į-teiktos šios premijos:
1.    ASS jaunimo literatūros premija už geriausią prozos kūrinį — $150.00.
2.    ASS jaunimo literatūros premija už geriausią poezijos kūrinį — $150.00.
Prozos kūrinys gali būti apysaka, feljetonas, trumpa novelė, ar kitas prozos darbas, savo esme priklausąs grožinei literatūrai, ir ne-trumpesnis, kaip 2000 žodžių, bei neilgesnis,   kaip   8000   žodžių.
Poezijos kūrinys gali būti eilėraščių grupė arba poema, epinio, lyrinio ar jumoristinio žanro, ne-trumpesnis kaip 200 žodžių ir neilgesnis,   kaip   1500   žodžių.

Premijuoti kūriniai bus visų pirma išspausdinti "Mūsų Vyčio" žurnale.
Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, bet kokių (išskyrus komunistines) pažiūrų, ir priklausą bet kokiems lietuviško jaunimo susigru-pavimams, o taip pat ir tie, kurie visiškai nedalyvauja lietuviškose organizacijose,   bet   jaučia    lojalumą  Lietuvai ir jos kultūrai. Amžiaus riba — iki 30 metų.
Konkurso temų pasirinkimas yra laisvas. Nenustatoma jokių ideologinių rėmų, išskyrus tai, kad konkursui pasiųsti rašiniai privalo sudaryti įnašą į lietuvių literatūrą. Pagrindiniai reikalavimai yra augštas meninis lygis, ir ištikimybė autoriaus išpažįstamiems meniniams ir moraliniams principams.
Rašiniai turi būti pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame voke turi būti pateikta autoriaus pavardė, vardas, adresas ir gimimo data.
Rašinius prašoma siųsti šiuo adresu: R. Šilbajoris, 108 East Col-lege Street. Apartment 3, Oberlin, Ohio.

Rašiniai gauti vėliau, negu 1959 m. balandžio 30 d. nebus jury komisijos vertinami. Tie, kurie nori gauti savo rašinius atgal, turi atsiųsti pakankamai pašto ženklų persiuntimo išlaidoms padengti.
Jury komisiją sudaro: M. Katiliškis, A. Landsbergis, H. Radauskas ir R. Šilbajoris.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai