Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JAV LB KULTŪROS FONDO PRANEŠIMAS PDF Spausdinti El. paštas
1.    Pasibaigė dainos ir giesmės 1957 m. konkursas, kuriam kun. dr. J. Prunskis paskyrė 500 dol. Jury komisija (VI. Jakubėnas, A. Stephens, A. Kutkus, B. Chomskis ir A. Skridulis) š. m. IV. 20 apsvarstė visus atsiųstuosius 22 kūrinius. Premijuoti kūriniai ir jų autoriai: a. 250 dol. už dainą vyrų chorui "šilainė" — komp. Br. Markaičiui, S.J.; b. 125 dol. už mišriam chorui "Mišių giesmes" — komp. Juozui Gaubui; c. 75 dol. už giesmę mišriam chorui "Eisi kentėt" — komp. Bruno Markaičiui, S.J.; d. 50 dol. už giesmę mišriam chorui su solo balsu ir akomp. — Juozui Stroliai.

Konkursas pavyko, nes ir tarp nepremijuotų kūrinių yra visa eilė spausdintinų.

2.    M. Gimbutienės veikalą anglų kalba "Lietuvių liaudies meno simbolika" leidžia Amerikiečių Folkloro draugija, šį išleidimą reikia laikyti nemažu laimėjimu, nes ta draugija plačiai pasauly žinoma ir jai vadovauja dideli šios srities specialistai. Leidinio kaina 2.50 dol. Kultūros Fondas remia jos išleidimą. Visi suinteresuotieji mūsų kultūrine propaganda kitataučių tarpe prašomi paremti šio veikalo išleidimą jį prenumeruojant. Adresas; M. Gimbutienė, 4 Rutledge St., Boston 32, Mass.

3.    Kultūros Fondas, bendradarbiaudamas su Lituanistikos Institutu, leidžia Vacl. Biržiškos "Aleksandryną". Leidinį sudarys trys tomai. Veikalas yra lietuvių biografijų rinkinys nuo seniausių žinomų laikų tų asmenų, kurie pasireiškė raštais. Su didžiausiu kruopštumu per daugelį metų surinkta medžiaga apima ne tik biografijas, bet ir kiekvieno asmens bibliografiją. Šį paminklinį lietuvių kultūros veikalą tvarko prof. Mykolas Biržiška. Pirmojo tomo kalbą jau taiso dr. P. Jonikas. Vieno tomo kaina prenumeruojant — 5 dol. Kviečiame užsakymus siųsti Kultūros' Fondui, 1602 So. 48th Ct, Cicero 50, III.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai