Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. ALBINO ELSKAUS DAILĖS PARODA BOSTONE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. V.   

Š. m. kovo mėn. 14-15 d. Tautinės Sąjungos namuose Bostone į-vyko dail. A. Elskaus tapybos ir vitražams piešinių paroda. Parodą surengė Bostono Studentų Santara. Tikrai padėkos vertas mūsų studijuojantis ir pažangus jaunimas dėl šios parodos surengimo, kuri jau yra nepirmoji Bostone, čia gyvenančioji lietuvių visuomenė jau daug kartų turėjo progos pažinti įvairių menininkų ir įvairių krypčių dabarties lietuvių dailę, šalia Dramos Sambūrio, Kultūros Klubo, Liet. Enciklopedijos Leidyklos, muz. J. Gaidelio vadovaujamo vyrų choro, kitų čia gyvenančių menininkų veiklos, kaip rašytojų A. Gustaičio, F. Kiršos, S. Santvaro, komp. J. Kačinsko, Santariečių pastangomis surengtos parodos iš šios, nors ir ne per gausios, kolonijos padaro visapusiškai gyvą lietuvių kultūrinį židinį.

Į parodos atidarymą buvo atvykęs iš New Yorko patsai dailininkas A. Elskus ir gausiai susirinkusiems svečiams papasakojo eilę įdomių savo gyvenimo nuotrupų, savo pažiūras į dailę, gamtą ir menininko santykius su tąja gamta. Gyvu žodžiu ir originalia forma pateiktos mintys sukėlė eilę klausimų ir pasisakymų iš parodos lankytojų pusės.

A. Elskus dailę studijavo Frei-burgo Ecole des Arts et Metiers ir Paryžiuje. Amerikoje per ištisą eilę metų dirbdamas vienoje vitražų studijoje, užsirekomendavo kaip tos srities savaimingas ir pajėgus menininkas. Su A. Elskaus dabarties meno dvasią ir moderniąją architektūrą atitinkančiais vitražais Aidų skaitytojai jau buvo supažindinti praeitų metų gruodžio numery, kuriame įdėtas vitražų specialisto Ch. P. Scardon gausiai pailiustruotas straipsnis. Parodoje išstatyti keturi vitražų spalvoti kartonai pateikia dar pilnesnį vaizdą apie jo tos srities kūrybą, kad ir nemačius pastatų, kuriuose pagal jo piešinius ir jo išpildyme pasipuošė jau visa eilė bažnyčių Amerikoje.

Betgi parodos pagrindą sudaro 20 didoko formato drobių iš pačio paskutiniojo kūrybinio laikotarpio. Šiuose darbuose A. Elskus rodosi kaip savaimingas, dar jaunas, bet jau savo aiškų braižą turįs, sodrių varsų, laisvo piešinio ir originalios kompozicijos menininkas. Paveikslų pavadinimai gana įvairūs, dažnai jie nusako gamtos nuotaikas, betgi vaizduojami objektai sudaro kaip ir seriją viena tema — uolos. Tai yra impresija iš vasarą praleisto laiko Maine pajūriuose, apie ką menininkas ir kalbėjo, pasidalindamas savo mintimis su parodos lankytojais. Sienose iškabinti paveikslai jau tiesiogiai kalba į žiūrovą savo nuotaikomis. O tos nuotaikos — tai visų pirma spalvos, jų žaidimas, jų ošimas, kaip jūros bangų, besiplakant į kietą uolą.

Esmėje Elskaus tapyba yra abstraktinė, vienok ji nenutolsta nuo gamtos tiek, kad nebūtų galima pažinti, kas joje vaizduojama. Betgi jo darbų realybę daugiau galima suvokti iš jo spalvų žaidimo ir iš ritmo, kuris taip atitinka uolų žaidimą, negu kad iš piešinio, kuris nėra nei perdaug minkštas, nei perdaug palaidas. Jo peizažuose, kuriuose iš pirmo žvilgsnio kartais rodos, kad viskas mirga impresionistiniame varsų žaidime, piešinys yra tvirtas ir organizuotas. Prie geriausių darbų reikia priskirti mėlynų spalvų kompoziciją "Uostas", žaismingą "Vidudienį", vakaro liūdesiu paženklintą "Prieš sutemstant", nuotaikingą "Maine" ir "Nuo uolų", pajūrio simfoniją "Saulei leidžiantis".    V.   V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai