Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKAITYTOJAI RAŠO PDF Spausdinti El. paštas
1958 m. "Aidai" man patiko. Ypatingai patiko J. Girniaus straipsnis apie kultūros nuosmukį.
Mano pageidavimai 1959 metams:
1.    Daugiau J. Girniaus straipsnių kultūros klausimais.
2.    Recenzuokite visas grožinės literatūros knygas, išėjusias tais metais išeivijoje.
3.    Recenzuokite ir svarbesniąsias grož. lit. knygas, išleistas Lietuvoje.
4.    Pirmam ar antram numery duokite literatūros ir kultūros apžvalgą  iš  praeitųjų  metų.
5.    Kadangi iki šiol puošėtės ypatingai "moderniųjų" dailininkų piešiniais, 1959 m. dėkite daugiau "realistų" arba "nuosaikiųjų" dailininkų   darbų.
6.    Spausdinkite ir daugiau scenos veikalų.
7.    Vėl būtų įdomu pasiskaityti J. Aisčio  ir M.  Vaitkaus  atsiminimų.
8.    Nors vieną A. Vaičiulaičio novelę!
Sonė Tomarienė

• žurnalistas Vladas Mingėla parašė kun. Antano Miluko monografiją, kurios išleidimu rūpintis š. m. vasario mėnesį Detroite sudarytas komitetas; pirmininkas T. T. žiūraitis, vicepirmininkas — dr. J. Pikūnas, sekretorius — inž. V. Kut-kus, reikalų vedėjas — VI. Mingėla, kasininkė — Lidija Mingėlie-nė ir iždo globėjai — rašytoja Alė Rūta ir Matas A. Milukas (kun. A. Miluko brolis).
Komitetas tikisi sulaukti paramos iš lietuviškos visuomenės, nes kun. A. Milukas, kuris pats išleido apie 200 knygų, tikrai nusipelnė, kad   jo   monografija   būtų   išleista.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai