Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
APIE L.B., IŠEIVIŲ PARTIJAS IR KITUS DALYKUS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. Gailiušis   
"Naujienose" (nr. 172-174) nežinomas Vyt. Vaičiulis (toliau žymėsiu V. V.) atsiliepė į mano straipsnį, įdėtą "Aidų" žurnale nr. 5. Jo pastabos duoda progos savo mintis daugiau išryškinti.

V. V. iškraipo gyvenimo faktus, klaidina visuomenę. Per 3 atkarpas rašo apie partijų "didybę", o LB niekina. Kodėl?

1. Nors V. V. ginčija partijų puolimus prieš LB, bet savo pastabose kaip tik tai daro: LB politinė veikla "turi būti labai primityvi", "kiša nosį ne į savo daržą", LB sukūrė "tik partijų žmonės" ir kt. Jam ir straipsniai silpni, ir žurnalai, ir redaktoriai blogi, kurie teigiamus atsiliepimus apie LB spausdina. Ar visa tai nėra LB puolimas?

2. V. V., rašydamas apie partijas, neskiria dviejų dalykų: partijos tėvynėje ir išeivijoje. Tai du skirtingi dalykai. Aš tą skirtumą darau ir kalbu tik apie išeivių "partijas", kurios yra skurdžios buvusių lietuvių partijų liekanos. Daugelio jų likučiai tiek negausūs, jog nebetinka ir "partija" vadintis. V. V. tokio skirtumo nedaro ir kalba apie partijas, tarytum ir šiandien jos valdytų Lietuvą. Išeivių "partijos" visada buvo silpnos, o šiandien dar labiau nusilpo. Dėl to yra pavojus, kad gali pradėti silpnėti ir Lietuvos laisvinimo darbas, nes nebepajėgia jų sudaromų veiksnių atjauninti ir sustiprinti. Už partijų ribų yra daug jaunų jėgų turinti LB, kuri įrodė savo pajėgumą atlikti didelius darbus. Tad kodėl jai drausti politinį Lietuvos laisvinimo darbą?

3. Savo straipsnyje siūliau ALT-ai dirbti su LB, kaip lygi su lygiu, bet tas, pagal V. V., ALTai nepriimtina: nori vyrauti, o tam vargiai betinka.

4. "Kur srovės organizuoja visuomeninį gyvenimą, ten bendrinės organizacijos neįkursi". V. V. ginčija šį mano tvirtinimą ir nurodė pavyzdžius — ALTą ir BAL-Fą. šios dvi organizacijos nėra viską apimančios, kaip LB, apie kurią aš rašiau. ALTa ir BALFas turi tik po vieną tikslą. Be to,ALTą sudaro tik susijungusios pačios srovės — nieko naujo nesrovinio ALTa neįkūrė. Tiesiogiai srovės ir BALFo neįkūrė; ne jų vardu įkurtas, bet ALTos nutarimu (žr. II Ir LB įkūrė ne "partijų žmc: bet VLIKas, VLIKą ir tada sudarė ne vien tik partijos, bet ir kitos grupės (nepartijos). Teisybė, dideli partijų vadai VLIKe rėmė LB steigimą (tas nereiškia, kad jie įstrigę), ją steigė Lietuvos laisvinimui ir lietuvybei palaikyti, t. y., politiniam ir kultūriniam darbui dirbti. V. V. ir kiti panašūs partijų gynėjai privalėtų pagerbti savo buvusių vadų valią ir remti tiek kultūrinį, tiek politinį LB darbą. Tada jie būtų tų vadų verti palikuonys. Įsteigus LB, toliau ją kūrė, ugdė, organizavo irgi ne "partijų žmonės", bet visi lietuviai per savo rinktus atstovus. Tokiu būdu partijos jokios bendrinės organizacijos neįkūrė, juo labiau viską apimančios LB. '
LB lengvai kūrėsi kraštuose, kur senos, sroviniais pagrindais organizuotos, išeivijos nebuvo. Kitaip dėjosi JAV: čia jos kūrimasis vyko sunkiai, organizuotos srovės darė ir tebedaro trukdymų LB veiklai. Tokios rūšies yra ir V. V. pastabos.

5. Dėl siūlymo PLB įsijungti į VLIKą. Aš niekur netvirtinau, kad *ofcs pasiūlymas buvo padarytas PLB valdybai, tik minėjau tokio buvimą — egzistavimą. PLB valdyba, apie jį patyrusi savais kanalais, svarstė posėdyje ir įgaliojo dr. H. Brazaitį pareikšti VLI-Kui, kad be jos žinios tokie dalykai nebūtų keliami.

6. Savo pastabose V. V. klausia, iš kur kai kuriuos straipsnio tvirtinimus paėmiau? Atsakau: aš juos parašiau. Ne tiek svarbu iš kur, pagal jį, "pasakėles" paėmiau, daug
varbiau, ar tos "pasakėlės" teisingos. Jų klaidingumo V. V. neįrodė, jas tik pašiepė. Pašaipa yra pralošusio paskutinė gynimosi priemonė.

7. V. V. nesvarsto mano keltų klausimų iš esmės. Norėdamas paveikti skaitytoją, siekia pigaus efekto tokiais "argumentais": Magdutės kelnaitės", "pasakėlės", "humoras", "pranašo barzda", "Perkūne Dievaiti", "pranašas" ir kt. šitokie "argumentai" rodo, kad rimtesnių įrodymų savo tvirtinimams paremti jis neturi. Savo pašaipa jis neišaiškino susidariusių tarp LB ir ALTos įtampos priežasčių, nesumažino įtampos, bet dar labiau ją pakurstė. Savo straipsnyje aiškinau tos įtampos priežastis, nauju požiūriu pažvelgiau į LB, partijų ir ALTos santykius, šiais klausimais V. V. nieko naujo nepasakė, tik "padainavo" seną, įkyrėjusią "dainelę".

8. V. V. tvirtina, kad vietomis sau prieštarauju, žmogus yra protinga būtybė — mato dalyką iš visų pusių ir todėl kartais sau "priekaištauja". Imkime pavyzdį — dolerį: viena jo pusė žalia, o kita — pilka. Jei minėdamas dolerį, vienu atveju turi kalbėti apie žalią jo pusę, kitu atveju — apie pilką pusę, tai pagal V. V. logiką sau prieštarauji... Už panašius "sau prieštaravimus" jis man priekaištauja, atseit, doleris tik žalias...
A. Gailiušis

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai