Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKAITYTOJAI RAŠO PDF Spausdinti El. paštas
Parašė kun. M. Krupavičius   
Gerbiamoji   Redakcija,
Aidų nr. 4 kun. R. Krasausko straipsnyje "Commentationes Balti-cae" rašoma: "Šią Lebedkino statistiką jau buvo užtikęs kun. M. Krupavičius ir, panaudodamas jos davinius, parašė ir išspausdino 1920 m. Kauno "Laisvėje" straipsnių. Taip pat ją žinojo ir panaudojo P. Klimas savo knygoje "Mūsų kovos dėl Vilniaus" (1923)". Šis teigimas reikalingas pataisymo.
Pirmojo Didžiojo karo metu studijavau Petrapilyje. Atliekamą nuo studijų laiką mėgdavau leisti Imperatoriškojoj Viešojoj E:ibliotekoj ir Mokslų Akademijos Archyve. Ir vienoj ir kitoj įstaigoj buvo labai daug įdomios medžiagos lietuviškiems klausimams. Nemaža jos nusirašiau. Kun. Karasausko kalbamą statistiką suradau Mokslų Akademijos Archyve. Ją nusirašiau ne iš Lebedkino, bet iš ranka rašytų originalių klebonų atsakymų į patiektus nebeprisimenu kieno klausimus. Tarp kitų klausimų buvo ir gyventojų tautybė. Tas žinias turėjo pateikti visų tikybų parapijų ar bendruomenių klebonai. Ar tą medžiagą naudojo ir Lebedkinas, nežinau. Tos statistikos dalį patalpinau ne "Laisvėje", bet "Lietuvoje". Straipsnių tuo reikalu nebuvau rašęs. Mano pateiktą statistikos medžiagą, dar papildytą iš mano užrašų, panaudojo Lietuvos Delegacija taikos derybose su Maskva. Delegacijos pranešimu ji turėjo svarbios reikšmės nustatant sieną su Rusija. Tą medžiagą panaudojo ir P. Klimas kun. Krasausko minėtoje knygelėje. Kada minėtoji statistika buvo renkama, tiksliai neprisimenu; rodos devyniolikto amžiaus vidury.
Su augšta pagarba kun. M. Krupavičius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai