Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SESERŲ VIENUOLIŲ LITUANISTINIAI KURSAI PDF Spausdinti El. paštas
Prieš ketverius metus lietuvaites vienuolės Amerikoje susitelkė į organizuotą vienetą, vadinamą Lietuvių Seserų Institutu. Jo uždavinys — lietuvybės skiepijimas bei ugdymas mokykliniame jaunime.

Einant j šį tikslą, nuolat jieškomi nauji keliai. Dirbančios mokyklose, vaikų darželiuose ir vasarinėse stovyklose seserys kas metą susiburia vienoje vietoje pastudijuoti su lietuviškojo jaunimo auklėjimu susijusių dalykų, šiemet toks suvažiavimas rugpjūčio 17-27 d. įvyko Čikagoje, seserų kazimieriečių patalpose. Iš keturių lietuvaičių vienuolių kongregacijų (kazimieriečių, Nekalto Prasidėjimo, Nukryžiuotojo Jėzaus, Šv. Pranc'škaus) dalyvavo 350 narės.

Šiemetinių Instituto studijų pagrindu buvo pasirinkta lietuvių tautosaka. Ją, paimtą įvairiais atžvilgiais, dėstė prof. J. Brazaitis ir dr. A. Vasys. Muzikiniu atžvilgiu liaudies dainas  nušvietė L. Šimutis, jr., o J. Kreivėnas seseris supažindino su lietuviškais muzikos instrumentais. Tautiniams šokiams aiškinti bei demonstruoti buvo pakviesta Br. Jameikienė ir Br. Shatas. Jiems buvo pavesta kalbėti ir apie tautinius drabužius. Lietuviškos architektūros elementus dėstė Jonas Mulokas, lietuvių liaudies meną (kryžius tei koplytėles) — prof. A. Varnas. Apie smul kiąją ornamentiką žinių pateikė VI. Vijeikis. Kalėdinei eglutei bei su ja surištiems papročiams paaiškinti buvo pakviesta Juzė Daužvardienė.

Studijos neapsiribojo paskaitomis. Buvo ir pačių klausytojų pravestos įvairios lituanistikos pamokos su diskusijomis, būtent: istorijos, geografijos, lietuvių kalbos gramatikos, skaitymo ir kt. Buvo ir viena diskusinė paskaita tema "Amerikos lietuvaitė vienuole moderniame pasaulyje", kuriai vadovavo kun. V. Bagdanavičius, M.I.C. Vakarais gi buvo ruošiamo-, muzikinės programos. Jas išpildė A. Stephens mergaičių dainos ansamblis, ses. M. Bernarda, S.S.C. su choru ir orkestru, VI. Jakubėnas, sol. A. Druktenytė, ir P. Matukas.

Dalyvių gausumu ir programos turiningumu šios vasaros Instituto studijų dienos yra labiausiai pažymėtinos. Ir ateityje reikėtų ruošti masinius seserų susitelkimus, nepasitenkinti vien tik rinktiniais delegatais, kaip buvo iki šiol. Kuo didesnį būrį seserų mokytojų pasieks lituanistinių dalykų paskaitos, tuo sparčiau gerės lietuvių kalbos padėtis mūsų parapinėse mokyklose.

J. G.

•    Vytautas Maželis Niujorke Willoughby foto reikmenų krautuvėje birželio gale buvo suruošęs savo nuotraukų parodą. Iškabino daugiausia portretus. Panašią parodą jis buvo suruošęs ir Maine, Kennebunkporto l'etuvių pranciškonų vienuolyno patalpose, kurias vasarą aplanko daug vasarotojų iš visos Amerikos.

•    "Margutis" paminėjo trisdešimtametę savo darbo sukaktį. Prieš 30 metų jį Čikagoje įsteigė Antanas Vanagaitis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai