Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠV. RAŠTO STUDIJŲ DIENOS ROMOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.   
Paskutiniais laikais, klaidatikiams vis labiau iškraipant Šv. Rašto mintis, o netikintiesiems, ypač komunistams, iš jo tyčiojantis, popiežius Pijus XII specialiu raštu paragino visus Šv. Rašto žinovus ir profesorius imtis gilesnių apreikštojo Dievo žodžio nagrinėjimų. Klausydami šio šv. Tėvo paraginimo italų pranciškonų kunigų seminarijų profesoriai pradėjo ruošti Eiblijos Studijų Dienas.

Šių metų rugsėjo 22-26 d.d. šv. Sebastijono katakombų vienuolyne Romoje antrą kartą buvo suruošta šv. Rašto studijų dienos. Jas organi. zavo šv. Antano popiežiško universiteto, Teolgijos fakulteto, Eiblijos sekcijos prof. dr. B. Mariani. Kadangi ateinančiais metais sueis 1900 m. nuo šv Povilo atvykimo Romon, tai šio jubiliejaus minėjimui medžiagai paruošti buvo skirtos visos studijų dienų paskaitos.

Šv. Povilo kelionė Romon į Cezario teismą, kur jis, kaip Romos pilietis, gelbėdamasis nuo žydų, apeliavo, yra įdomi juridiniu atžvilgiu. Tėv. G. Lombardi šį įvykį nagrinėjo savo paskaitoje: "Juridiniai motyvai, kuriais remdamasis šv. Povilas apeliavo į Cezarį".

Anų laikų laivais kelionė Viduržemio jūra buvo ilga, sunki ir pavojinga. Visus šiuos kelionės vargus skaudžiai patyrė ir šv. Povilas, plaukdamas iš Palestinos į Italiją. Biblijos studijų dienose šią kelionę įdomiai atvaizdavo Tėv. I. Maistrello paskaitoje: "šv. Povilo kelionė iš Ke-zarėjos į Romą jūrininkystės mokslo šviesoje". Negana to, jau netoli Italijos krantų jūroje kilo audra, kuri sudaužė laivą, bet laimei šv. Povilas išplaukė į Melitos salą. Salos vardas ir jos identifikavimas šiandieną studijozams nėra aiškus: vieni sako, kad ji buvusi Melihea, o kiti tvirtina, kad Malta, dėl to Tėv. G. Schembri paskaitoje: "šv. Povilo išsigelbėjimas Maltos saloje" įrodinėjo, kad sala, į kurią apaštalas savo jėgomis išplaukė, yra dabartinė Maltos sala.

Kiek atsigavęs šv. Povilas, kaip nelaisvis, kareivių lydimas, keliavo į Romą. Jo kelionės maršrutą minėtose studijų dienose stengėsi nustatyti net keli prelegentai. Tėv. S. Gozzo, "Šv. Povilo kelionė nuo Sirakūzų iki Reggio Calabria", Tėv. M. Adi-nolfi, "šv. Povilo kelionė nuo Reggio Calabria iki Pazzuoli", Tėv. B. Mariani, "Šv. Povilo kelionė iš Forum Appii ad Tres Tabsrnas."
Būdamas nelaisviu, šv. Povilas yra parašęs tikintiesiems graikams kelis laiškus, kurie vadinami jo ne. laisvės dienų laiškais. Kadangi laiškuose nėra paminėta vieta, iš kur jie rašyti, tai šių laiškų rašymo vietos savo paskaitoje jieškojo Tėv. N. Corbelli, "Iš kur šv. Povilas rašė nelaisvės laiškus".

Atsižvelgiant gi, kad šios šv. Povilo kelionės, ar geriau nelaisvės, metu rašyti laiškai turi didelę teologinę reikšmę, dėl to studijų dienose buvo nagrinėjamos ir grynai teologinės temos. Tėv. E. Testą, kalbėjo tema: "Klaidos su kuriomis šv. Povilas kovojo nelaisvės laiškuose." Tėv. T. Robertella, "Mistiškojo Kūno mokslas nelaisvės laiškuose". Tėv. G. Calendra, "Pilnybės pasaulio elementų ir visų tvarinių pirmgimio sąvoka nelaisvės laiškuose". Tėv. L. Ran. dellini, "Kosmiškojo Kristaus Pirmenybė, (Col. 1,15-20)".

Šv. Rašto studijų dienų rengėjus ir dalyvius telegrama pasveikino ir apaštališką palaiminimą suteikė popiežius Jonas XXIII. Jose dalyvavo kardinolas E. Pizzardas, Seminarijų ir Universitetų Studijų Kongregacijos Prefektas, keli kiti kardinolai, vyskupai, pranciškonų Generolas ir daug augštų svečių.

Studijų dienų organizatoriai ir dalyviai buvo šv. Tėvo priimti specialioje audiencijoje vasarinėje popiežiaus rezidencijoje Castel Gondolfe. Jie taip pat padarė ekskursiją į "Forum Ap-pii", Tres Tabernas" ir kitas šv. Povilo prisiminimą išlaikiusias vietas ir apžiūrėjo archeologines Iškasenas po šv. Petro bazilika Vatikane.
Paminėtina, kad visos biblinių studijų dienų paskaitos netrukus bus išleistos specialiame leidinyje, kad ir kiti galėtų pasinaudoti jų rezultatais, ypač minint 1900 m. šv. Povilo kelionės Romon jubiliejų.
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai