Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
APIE VIENĄ SALOMĖJOS NERIES DVIEILJ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė K. Ostrauskas   
Pilniausio Salomėjos Nėries raštų rinkinio (Raštai, 3 tt., Vilnius, Valst. grožinės literatūros leidykla, 1957) trečiajame tome (p. 275-435) išspausdinta didelė jos dienoraščio dalis, šalia pačios S. Nėries lyrinių nuotrupų, dienoraštyje protarpiais pasitaiko nemaža kitų lietuvių, o taip pat ir kitataučių poetų eilėraščių fragmentų-citatų. Rinkinio bio-bibliografinių ir tekstinių paaiškinimų autorė T. Davėnaitė kartais nurodo kai kurių tokių fragmentų autorius.

Vieną dienoraščio dalį, datuotą 1930.X.17., S. Nėris pradeda, tartum motto,   šiuo  dvieiliu:
Aš turėjau draugužį,
Raštai, t.3, p. 383.
T. Devėnaitė paaiškinimuose rašo, jog šis "eiliuotas tekstas priskirtinas S. Nėriai" (Raštai, t. 3, p. 555).

Faktiškai tasai dvieilis yra vokiečių poeto Ludwig Uhlando (1787-1862) eilėraščio "Der gute Kamerad" pirmojo posmo pirmųjų dviejų eilučių beveik pažodinis vertimas: Ich hatt' einen Kameraden, Einen besser'n find'st du nit
(t.y.  nicht  -  K.O.). Die Trommel schlug zum Streite, Er ging  an  meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt.
Uhlands   Werke,   red.   Ludwig Fraenkel, Leipzig,  1893, t.l, p. 158.

šalia "Die Kapelle", "Der gute Kamerad" yra vienas populiariausių L. Uhlando eilėraščių. Tad S. Nėris jį tikriausiai žinojusi. Tuo labiau, kad antrinė jos studijų šaka universitete buvusi vokiečių kalba ir literatūra, kurią ji vėliau dėsčiusi gimnazijoje. Be to, tuo metu, kada buvo rašoma šioji dienoraščio dalis, S. Nėris buvo neseniai grįžusi iš savo trečios kelionės (1930 m. vasarą) į užsienį — Šveicariją, Italiją ir ypač Vokietiją. Pirmojoj kelionėj (1928 m. vasarą) daugiausia laiko ji praleido taip pat Vokietijoje, o 1929 m. vasarą buvo išvykusi į Vieną pagilinti vokiečių kalbos studijų. Nors tų kelionių metu, ypač 1930 m., S. Nėris dienoraštį retai rašiusi, vis dėlto ir iš negausios medžiagos matyti, jog savo įspūdžiuose ji dažnai reagavusi į vokiečių literatūrą ir apskritai kultūrą (Raštai, t.3, p. 359-383).

Pagaliau galima dar pastebėti, kad S. Nėris, lankydamasi Vokietijoje, galėjo išgirsti šį eilėraštį ir kaip liaudies dainą. Mat, jau XIX a .pabaigoje "Der gute Kamerad" tapo populiaria liaudies daina (plg. Uhlands Werke, t. 1, p. 543 ir I pasaulinio karo metu ypač paplito vokiečių karių, ypatingai vad. Landšturmo, tarpe (plg. Wilhelm Schuhmacher "Leben und Seele unseres Soldatenliedes im Weltkrieg", Frankfurt a. M., 1928, p. 213). To populiarumo ji nenustojo ir vėliau, buvo labai dažnai dainuojama II pas karo metu ir įtraukiama į vokiečių karių dainų antologijas (plg. "Unser Haupt-man steigt zu Pferde", red. Martin Lezius, 2-ji laida Berlin-Ulm, 1941, p.  24,  103,  187).
K. Ostrauskas
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai