Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŠKAS EKSLIBRIS ŠIANDIEN PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Gintautas Vėžys   
LITHUANIAN BOOKPLATES. LIETUVIŲ EKSLIBRIAI. Vitolis E. Vengris. Lithuanian Library Press, Inc. ir Loyola University Press. Chicago, Illinois, 1980. 248 psl. Kaina 20 dol.

Tai pirma tokia išsami knyga apie lietuvių ekslibrį. Knyga didelė, al-buminio pobūdžio, 25.3x27.8 cm, kietai įrišta. Iki šiol yra išleista knygučių Lietuvoje ir užsienyje apie atskirus lietuvius ekslibristus. 1926 metais pasirodė Pauliaus Galaunės knyga "Exlibrisas Lietuvoje, XVI-XX šimtmečiai" mažu tiražu. Tai ir viskas. Bendro pobūdžio ekslibrių knygose, lietuviškasis jeigu ir įdedamas, tai su labai mažais skyriais, ir juose figūruoja tik vienas kitas iš iškiliausių ekslibristų dėl vietos stokos. Todėl ši knyga yra rimtas indėlis į ekslibrių ir lietuvių literatūrą. Ją perskaičius, galima susidaryti vaizdą apie lietuviško ekslibrio vystymąsi.

Knygos įvade trumpai perduotas ekslibrio apibūdinimas ir jo istorija. Sekančiame skyriuje duodama lietuviško ekslibrio istorija su iliustracijom. Čia sužinome, kad pirmasis ekslibris buvo padarytas 1533 m. Vilniaus vyskupui Povilui Aleksandrui Alšeniškiui. Pirmasis ekslibris su lietuvišku įrašu darytas nežinomo dailininko kunigui J. Tumui-Vaižgantui apie 1904 m. Pirmasis atžymėtas ekslibris (diplomu) — Gerardo Bagdonavičiaus 1931 m. Los Angeles tarptautinėje parodoje. Trečiame, paskutiniame ir pačiame didžiausiame skyriuje duodami 44 dailininkai,   jų   nuotraukos,   trumpos biografijos ir jų ekslibrių pavyzdžiai Gerai, kad autorius, būdamas kolekcionierius ir turėdamas savo nuomonę apie dailininkus, nebandė vaizduoti meno kritiko ir paliko skaitytojui susidaryti asmeninę nuomonę apie atskirus ekslibristus iš pridėtų darbų reprodukcijų.

Kai kurie dailininkai savo pirmuosius žingsnius pradėjo nepriklausomoje Lietuvoje, kiti — jaunesni jau okupuotoje Lietuvoje arba užsienyje. Knygoje yra visi lietuviai eks-libristai, nesvarbu kur jie gyventų — Lietuvoje ar užsienyje. Matome dvi grupes: lietuvius tėvynėje ir išeivius. Jeigu atidžiau paskaitysime, pastebėsime ir trečiuosius, kurie jungia tas abi grupes, būtent gyvenusius okupuotoje Lietuvoje ir vėliau persikėlusius į kitus kraštus. Dailininkų sąrašas geras, tik, mano nuomone, reikėjo įdėti Vytautą Jakštą gyvenantį Vilniuje ir Juozą Sodaitį, gyvenantį Amerikoje. Pirmasis, nors ir nelankęs dailės instituto Vilniuje, yra savito braižo ekslibristas, sukūręs daugiau kaip 400 ekslibrių, o antrasis, dirbąs daugiausia mišria technika, (žr. p. 57) yra sukūręs pakankamai gerų knygos ženklų. Gerai, kad knyga išleista čia, nes dabartinėje Lietuvoje vyrauja tendencija juodinti nepriklausomos Lietuvos gyvenimą ir ekslibriai prezidentui Antanui Smetonai ar Vilniaus universiteto bibliotekai (su Vyčiu) nebūtų pasirodę (p. 50. 51) Iš negerovių krenta į akis tik Mikalojaus Vilučio prasta nuotrauka ir ant ekslibrių reprodukcijų kai kur palikti autorių ranka pieštuku daryti parašai ir kiti užrašymai, tas gali būti tik ant originalų. Man patinka juodi rėmeliai, kai ekslibrių pakraščių spalva tokia pat kaip knygos lapo, tokiu būdu perduodamas teisingas ekslibrių dydis ir nereikia sukti galvos. Kai kurie dailininkai savo ekslibrius daro keliom spalvom, ir juos sunku gerai perduoti juoda-balta fotografija. Spalvotos iliustracijos, žinoma, būtų nežmoniškai pakėlusios knygos kainą.

Pavarčius ir paskaičius knygą, jaučiama tendencija ekslibriui virsti mažu meno kūriniu, mažiau susijusiu su asmeniu, kuriam jis dedikuojamas, ir atitolstančiu nuo griežtosios ekslibrio sąvokos. Kitus, ypač didelius, spalvotus ekslibrius, sunku net įklijuoti į knygas. Atsimenant, kad lietuviškasis ekslibris yra iškilęs į menines aukštumas ir tarptautinėse parodose laimi įvairias premijas, knyga bus perkama ir kitataučių. Knygoje tekstas dviem kalbom: angliškas ir lietuviškas. Tai daro ją prieinamą visiems, kurie ekslibriais domisi. Susilaukta daug gerų atsiliepimų iš ekslibrių ekspertų. Knyga gerai įsiderina į Lithuanian Lib-rary Press knygų seriją. Jos puošnus išleidimas ypač tinka dovanoms. Knygos gale pridėta bibliografija ir ekslibrių technikos  sutrumpinimai.
Gintautas Vėžys

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai