Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DR. JUOZO PAJAUJO KNYGA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. A. Stiklorius   
JOSEPH PAJAUJIS-JAVIS: Soviet Genocide in Lithuania. Išleido Manyland Books, Inc., New York 1980. Kietais viršeliais. 246 psl. Kaina 10.95 dol.
Dr. Juozo Pajaujo knyga "Soviet Genocide in Lithuania" iškelia sovietinių okupantų padarytas skriaudas lietuvių tautai per pirmąją okupaciją (1940-1941) ir antrosios pirmąjį dešimtmetį (1944-1954). Tam tikras knygos trūkumas galėtų būti tas, kad ji ne vaizduoja įvykių okupuotoje Lietuvoje nuo 1954 m. iki dabar, tačiau tai paaiškinta tuo, kad autorius mirė jau 1973 m., prieš tai dar. ilgai sirgęs.

Autorius pradeda nuo 1939 m. pasirašytos Ribbentropo - Molotovo sutarties, kuri buvo mūsų nelaimės pradžia, sudarydama sąlygas sovietams okupuoti Lietuvą, o tada plačiai atvaizduoja masinius šaudymus, trėmimus, išvežimus ir kitas baisias skriaudas, sovietinių okupantų padarytas lietuvių tautai.

Vienas būdas charakterizuoti šį dr. Pajaujo veikalą yra lyginti jį su dr. Tomo Remeikio knyga "Opposi-tion to Soviet Rule in Lithuania". Abi knygos turi tą pačią temą — Lietuvos sovietinę okupaciją, tačiau kai kuriais atžvilgiais jos ryškiai skiriasi. Dr. Remeikio knyga yra žymiai platesnė, duoda daugiau istorinės medžiagos, dokumentų ir tuos dokumentus smulkiau, kruopščiau analizuoja negu dr. Pajaujo veikalas, nors ir dr. Pajaujo veikale dokumentinės medžiagos naudota nemažai.

Kitas ryškus skirtumas yra tas, kad dr. Remeikio knyga parašyta ramiu, šaltu, objektyvaus mokslininko stiliumi ir dėl to pirmoje eilėje tinka būti informacijos šaltiniu moksliniams tyrinėjimams, į jausmus veikdama jau mažiau, jei veikia iš viso.

Dr. Pajaujo knyga, žinoma, irgi duoda faktus, tačiau tie faktai pavaizduoti tokiu stiliumi, kad skaitytojui duoda ne tik informacijos, bet ir sukelia stiprų pasipiktinimo jausmą. Ypač iliustracijos sudaro tiesiog pasibaisėtiną įspūdį. Galima spėti, kad dr. Pajaujis asmeniškai matė bent pirmąją bolševikinę okupaciją ir ją skaudžiai pergyveno, kai tuo tarpu dr. Remeikis, turbūt dėl to, kad jis daug jaunesnis už dr. Pajaujį, ją žino tik iš pasakojimų ir iš literatūros.

Tad galima padaryti išvadą, kad dr. Remeikio knyga labiau tinka universitetų bibliotekoms, kai tuo tarpu dr. Pajaujo knyga — "Vrigh school" bibliotekoms ir reguliariam skaitytojui neakademikui. Ypač jaunimui dr. Pajaujo knyga paliks kur kas stipresnį įspūdį.
Dr. Pajaujis rašė lietuvių kalba.

visai sklandus. Pavyzdžiui, "partizanas" verčiamas kartais "partisan" o kartais ir "guerilla". Panašiai skambą žodžiai ne visada reiškia tą patį (vienas pavyzdys: mūsų vartojamo žodžio "korporacija" negalima versti žodžiu "corporation"). Nelietuvišką, bet mūsų plačiai vartojamą žodį "partizanas" turėtume versti žodžiu "freedom fighter".

Pasitaiko ir klaidų. Pvz.: rašoma, kad Dzūkija yra Lietuvos šiaurės rytų dalyje (112 psl.), kai tuo tarpu žvilgsnis į žemėlapį mus įtikins, kad Dzūkija yra Lietuvos pietų-vakarų dalyje.

Bendrai, dr. Pajaujo veikalas lietuviui, sekusiam įvykius okupuotoje Lietuvoje, iš esmės nesako nieko naujo, tačiau jo nuopelnas yra tas, kad jis labai gerai tinka skaityti amerikiečiui nelietuviui, norinčiam arčiau susipažinti su lietuvių tautos iškentėtais vargais.
Šiam tikslui dr. Pajaujo knyga nuoširdžiai rekomenduotina.
J. A. Stiklorius

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai