Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS — ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija. Roma, 1981. Viršelio aplankas — VI. Žiliaus. 370 psl. Labai jaudinanti knyga apie daugiausia komunistų kankintą lietuvį vyskupą. Jo gyvenimo faktai, ganytojiški ir privatūs laiškai, taip pat ir kitų asmenų atsiminimai.
Aloyzas Baronas: TRISDEŠIMT ISTORIJŲ SUAUGUSIEMS. Novelės. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Viršelis
—    Nijolės Palubinskienės. 170 psl. Chi-caga, 1981 m. Kaina 8 dol.
Česlovas Butkys: TEISĖJO ATSIMINIMAI. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Chicaga, 1982. Viršelio piešinys
—    Jonės Karužaitės. 318 psl. Kaina 10 dol.
NELAISVĖJE GIMĘS KŪDIKIS. Kazachstano lagerių lietuvių kalinių mintys Vasario 16-jai. Lietuvių ir anglų kalbom. Paruošė ir išvertė Kazimieras Pu-gevičius. Padėjo Gintė Damušytė ir Ma-rian Skabeikis. Išleido Lietuvių katalikų religinė šalpa. Brooklynas, 1982 m. Išleidimą finansavo Sofija Brazauskienė. 100 psl.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, Nr. 48 (June 29, 1981). Aprašomi Mečislovo Jurevičiaus ir Vytauto Vaičiūno teismai. Skelbiami kalinių laiškai, duodamos žinios iš vyskupijų ir tt. Nr. 49. (Sept. 8,1981). Policijos trukdymai eiti procesijoje į Šiluvą, tikinčiojo jaunimo persekiojimai, Švč. Sakramento išniekinimas Viduklėje, Vytauto Vaičiūno byla, teroras prieš kunigus, žinios iš vyskupijų ir kt.


Lietuvių katalikų Bažnyčios kronikas leidžia LRK Kunigų Vienybė Amerikoje Nr. 49 mecenatai — dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai. Į anglų kalbą verčia Vita Matusaitis. Užsisakyti galima šiuo adresu: Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc., 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.   

PATIKSLINIMAI
1981    m. Aidų nr. 5, 287 psl. antroje skiltyje, trečioje eilutėje nuo apačios — vietoje Simas Sužiedėlis turi būti dr. Juozas Girnius. To paties numerio 289 psl. antroje skiltyje, šešioliktoje eilutėje nuo apačios — vietoj 450 m. turi būti 400 m. Taip pat 306 psl. esančioje nuotraukoje — trečioje eilėje iš kairės penktas stovi ne Kazys Baubą, bet Juozas Keliuotis.
1982    m. Aidų pirmame numeryje, Mūsų buityje skyriuje, žinutėje apie Elenos Gimbutienės mirtį — jos mirties data turi būti sausio 15 — ne sausio 13 d.
 


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai