Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Gustaitis KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629). 1982 m. Aplankas Romo Viesulo. 96 psl. Kaina 7 dol.
Petras Melnikas: GĖLIŲ GENERACIJA. Išleido ATEITIS (17689 Goldwin Dr., Southfield, MI 48075). 1982 m. Aplanką piešė Kristina Montvidas-Kutkus. 228 psl. Kaina 8 dol.
Klemensas Jūra: KAUBURĖLIAI. Eilėraščiai. Išleido MŪSŲ LIETUVA. Sau Paulo, Brasil. 1982 m. 162 psl.
Vincentas Liulevičius: IŠEIVIJOS VAIDMUO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Chicago, IL. 1982 m. 398 psl. Kaina 12.50 dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: Lithuanian World Community, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636.
Algirdas Gustaitis: ALGIS TRAKYS IR TAKSIUKAS ŠLEIVYS. Nutikimai Lietuvos kaime. Išleido JAV LB Švietimo taryba. Chicaga, 1982 m. Iliustravo Jina Leškienė. 32 psl. Kaina 2 dol. Užsakymams adresas: JAV LB Švietimo taryba, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Leidinys skirtas pradžios mokyklos vidurinių skyrių mokiniams.

ŠVIETIMO GAIRĖS, lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 26. 1981 m. gruodis. Leidėjas — JAV LB Švietimo taryba. Redaktorė — Stefanija Stasienė (18112 Windward Rd., Cleveland, OH 44119). Administratorius — Juozas Plačas (3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629). Prenumeratos kaina 4 dol.
PASAULIO LIETUVIS. 1982, Nr. 4 (balandis). Leidžia PLB valdyba. Redaguoja Bronius Nainys. Metinė prenumerata — 10 dol. 44 psl. Adresas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Šio numerio pirmoji dalis skirta JAV LB 30-mečiui. Ta tema pasisako prel. Jonas Balkūnas ir dr. Petras Vileišis. Taip pat Broniaus Kviklio straipsnis "Tauta ir išeivija" ir kt.
WORLD LITERATURE TODAY. A. Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Spring, 1982. Red. Ivar Ivask. 197-414 psl. Leidinys skirtas prancūzų rašytojui Michael Butor'ui.
KRONIKOS BALSAS. Dvimėnesinis žurnalas. 1982 m. kovo-balandžio mėn. Leidžia Lietuvos Kronikos Sąjunga (6825 S. Talman Ave., Chicago, IL 60629). 14 psl. Apibūdinama minėtos sąjungos veikla ir jos gyvavimo dešimtmetis.
MŪSŲ ŽINGSNIAI. Savaitinės lietuvių žinios. Leidžia Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija (18022 Neff Rd., Cleveland, OH 22119. 16 psl. Leidinėlis, sumaniai redaguojamas (kun. G. Kijauskas, S.J., Nijolė Kersnauskaitė) ir gausiai iliustruotas, pateikia aktualios informacijos iš lietuvių gyvenimo ir toli pralenkia šio pobūdžio parapinius biuletenius.


Patikslinimai
Š.m. Aidų 1-ame nr. Pauliaus Rabikausko "Academia et Universitas Vilnen-sis" knygos recenzijoje, 1 skl. 13 eil. iš apačios turi būti "suvenyrinė knyga" (ne "suvereninė"); 74 psl. 1 skl., 23-24 eil. iš apačios turi būti "aplinkybė" (ne "apylinkė"). To paties autoriaus straipsnyje "Konstantino Sirvydo asmuo ir reikšmė", š.m. Aidų 2-ame nr., 102 psl. 2 skl. po 16 eilutės iš viršaus turi eiti: "jo kūną, kol tų pačių 1631 m. rugpjūčio 23". 109 psl., 2 skl, 28 eil. iš viršaus turi būti "nepaslankumo".
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai