Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
HAGAROS KAIMO VYRESNIOJO PAMOKYMAI JEHUDAI IŠ MAHALOS PDF Spausdinti El. paštas
Jei tu nori eiti išganymo keliu, kuri nurodė mums Pirmagimis Viešpaties sūnus, sėdįs Jo dešinėje, privalai labiausiai mylėti Viešpatį davusį tau gyvybę, ir kiekvieną artimą, vistiek, žydą ar eliną ar edomitą, mylėti, kaip patsai save. Todėl neskriausk artimo, nes jis yra tavo brolis, nei žodžiu, nei darbu, nes dangiškas Tėvas nepakenčia skriaudos ir prievartos.

Jei tavo paklydęs brolis skriaudžia tave, atleisk jam ir melskis už jį, kad praregėtų ir suprastų, jog einąs pikto keliu, kuris veda į mirtį be prisikėlimo ir mirusių vilties.

Kuris būtų tavo nuopelnas Tėvo akyse ir tavo sielai nauda, jei mylėtum tik tuos, kurie myli tave? Argi nesielgia taip ir veidmainiai, einą amžinos mirties keliu.

Stenkis mylėti, kurie tavęs neapkenčia, ir neturėsi priešų, nes jie taps tavo draugais, kai geriau tave pažins ir pažinę gailėsis, kad skriaudė tave.

Nenaudok prievartos prieš prievartą, kad apsigintum nuo skriaudos. Tikrai sakau tau, jei kuris tau suduos per dešinį veidą, atkreipk jam ir kairįjį, kad išlietų visą savo pykčio tulžį ir nusiramintų, o nusiraminęs susigėdintų savo pasielgimo, kuriuo yra tave nuskriaudęs.

Būk geras, mano sūnau, visiems, jei nori, kad dangiškas Tėvas tau būtų geras ir visuomet malonia akim į tave žiūrėtų. Kas prašo pas tave marškinių, duok jam ir apsiaustą neprašomas; kas prašo, kad jį palydėtum varsnas, lydėk jį dešimt ir dvidešimt varsnų, kol pagaliau pasakys: — Ačiū tau, prieteliau! Toliau eisiu vienas.

Jeigu tavo artimas prašo paskolinti dešimt šekelių, paskolink jam visą talentą ir nereikalauk, kad grąžintų, jei patsai savo noru tau skolos negrąžina — reikalaudamas, vistiek skolos neatgausi, tik aršų priešą įsigysi.

Aplamai nebūk šykštus ir dalinkis su neturtingu broliu tuo, kas tau šiandien nebūtina, nes Viešpats todėl davė tau daugiau, kad sušelptum savo atsarga, kuris nūnai pašalpos reikalingas. Neužmiršk, kad vargstančio ir skurstančio malda yra galinga Viešpaties akyse, ir jo nusiskundimas ar padėkos žodžiai visuomet pasiekia dangiško Tėvo ausį. . .

Jei šiuo keliu eisi, tavo pasielgimas, mano sūnau, bus maloniausias Viešpačiui atnašavimas, ir kitų aukų Jo garbei Jis iš tavęs nepareikalaus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai