Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVOS MIŠKŲ ŪKIO STUDIJA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Dr. Zenonas Prūsas   
Dr. Antanas skėrys. Lietuvos šiol mes neturėjome tokio veikalo, kuris išsamiau pavaizduotų mūsų miškų ūkio raidą nepriklausomybės laikais. Tą spragą jis bando užpildyti 273 puslapiuose. Knygoje gausu statistinių duomenų apie mūsų miškų išteklius, medžių rūšis, miškų tvarkymą, medžio pramonę ir prekybą, medienos prieauglį ir naudojimo balansą. Gausu ir palyginimų su kitais Europos kraštais, ypač su mūsų kaimynais Latvija ir Estija. Šaltiniai statistiniams duomenims yra įvairūs ir kartais nesutinka. Pavyzdžiui, vienoj lentelėj (psl. 14) mūsų lapuočiams priskirta 38 proc. viso miškų ploto, o kitose lentelėse (psl. 23 ir 30) tik 30 proc. Duota ir trumpa mūsų miškų vystymosi apžvalga priešledyniniuose ir ledynų laikotarpiuose. Yra ir šiek tiek duomenų apie Lietuvos klimatą ir jo įtaką miškininkystei.

Įvade pažymėta, kad šis darbas buvo parašytas prieš daugelį metų, bet dėl susidėjusių sąlygų išleistas tik dabar. Atrodo, kad tai yra praplėsta autoriaus disertacija, išleista vokiečių kalba 1947 m. Autoriaus tikslas buvo parodyti mūsų miškų ūkio ir pramonės stovį prieš 1940 metus, ir tą uždavinį jis pilnai atliko. Gaila tik, kad jis knygos gale neįdėjo skyriaus apie mūsų miškų ūkio raidą nuo 1940 metų. Tam duomenų yra pakankamai. Tas knygą būtų padarę aktualesne. Tikėkimės, kad jis tai padarys ir išleis atskiru leidiniu.
Br. Zenonas Prūsas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai