Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PREL. LIUDVIKAS MENDELIS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
PREL. LIUDVIKAS MENDELIS, miręs liepos 15 d. Baltimorėje.
Velionis pasižymėjo nuostabiu pastoraciniu uolumu. Iš prigimties darbštus, energingas ir apsukrus, jis Baltimorėje ir už jos ribų išgarsėjo kaip rūpestingas klebonas, dosnus labdarys, žymus svarbių užmojų mecenatas ir taip pat lietuvybės ramstis išeivijoje. Iš Lietuvos atvykęs su tėvais į JAV vos 10 metų amžiaus (g. 1898. IV.18), jis, dirbdamas ir mokydamasis, baigė gimnazijos kursą. Emmitsburgo, Md., kolegijoje nustebino jos vadovybę didžiais gabumais ir buvo pasiųstas į Romą studijuoti aukštųjų teolotinių mokslų. Įsigijęs doktoratą ir 1928 m. įšventintas kunigu, tuojau buvo paskirtas į Baltimorės lietuvių parapiją, kurioje gyveno iki mirties. Jam klebonaujant, ši parapija tapo Baltimorės dvasiniu centru. Dideles minias kitataučių velionis pajėgė sutelkti į pirmadieniais bei antradieniais laikomas Marijos garbei pamaldas, kuriose nuo ryto iki vakaro buvo sakomi pamokslai, atliekami religiniai patarnavimai ir liturginiai veiksmai. Taip veikdamas, prel. Mendelis misijoms remti surinko daugiau kaip 2 milijonus dolerių. Buvo dosnus ir lietuvių reikalams, tačiau už parapijos ribų asmeniškai išeivijos veikloj nedalyvavo. Parapija, pastoracinis darbas, misijų šalpa ir privatus pamaldumas jam buvo idealai, užėmę visą laiką. Jais jis gyveno, apie juos kalbėjo ir juose rado savo dinamiškos egzistencijos prasmę bei džiaugsmą. Mirė 84 metų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai