Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Jurgis Jankus: PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga, 1982. 394 psl. Viršelis G. Čepaitytės. Kaina  10 dol.  Knygos rankraštis laimėjo LB 1981 metų literatūros premiją.
Romualdas Spalis: RINKTINĖS NOVELĖS. Išleido Vilties draugijos leidykla Clevelande (6116 St. Clair Ave.) 1981. Kaina 8 dol.
Dr. Jonas Grinius: GROŽIS IR MENAS. Estetikos pagrindai. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija. Roma, 1982. II-oji laida (I-oji laida 1938 Lietuvoje). 400 psl.
P. dr. Juozas Vaišnora, M.I.C.: ERZ-BISCHOFF JURGIS MATULAITIS (1871-1927). Leidėjas — Christiana-Verlag, Stein am Rhein, Schweiz, 1982, 46 psl.
ŽVAIGŽDŽIŲ SONATOS. Lietuvių poetų išeivijoje eilėraščiai apie M. K. Čiurlionį. Sudarė ir redagavo Alfonsas Tyruolis. Išleidimą parėmė Lietuvių Fondas. Išleido Ateitis. Southfield, Mich., 1981 m. Pateikta 13 poetų eilėraščiai apie M. K. Čiurlionį.

ATOGRĄŽŲ SAULĖ. Ispanų Amerikos naujosios poezijos antologija. Sudarė ir išvertė Povilas Gaučys. Redagavo Stasys Goštautas. Aplankas — Vytauto O. Virkau. Išleido Rūta. Chicaga, 1981 m. Antologijoje pateikiami Argentinos, Bolivijos, Čilės, Domininkonų respublikos, Ekvadoro, Gvatemalos, Hondūro, Kolumbijos, Costa Rikos, Kubos, Meksikos, Nikaragvos, Panamos, Paragvajaus, Peru, Portoriko, San Salvadoro, Uragvajaus ir Venecuelos poetų kūryba.
JAV LB TRYS DEŠIMTMEČIAI. Redagavo Balys Raugas. Išleido JAV LB Krašto valdyba. Viršelis Jono Stelmoko. Brooklynas, 1982 m. 374 psl. Išsami ir gausiai iliustruota JAV LB istorija.

Jonas Zdanys: VOICE ON AN ANT-HILL. (Poezija). Išleido Manyland Boosk, Inc., Woodhaven, N.Y., 1981. 42 psl.
RESPONSORIA MATUTINI TENE-BRARUM. Latin responsories on Matins in the Easter Triduum for the Liturgy of Pre-Vatican II. Parengė kun. L. Bud-reckas, finansavo kun. J. Ruokis. Brooklynas, 1982. 44 psl. Kaina 3 dol.
Dr. Povilas Rėklaitis — 400 JAHRE UNIVERSITAET VVILNA IM SPIEGEL DER LITAUISCHEN UND POLNI-SCHEN PRESSE 1579-1979. Doku-mentation Ostmitteleuropa, April 1981, Heft 1-2. Marburg a. d. Lahn. 198 psl. Kaina 5 markės.
1982 METŲ KALENDORIUS. Parengė Stasys Prakapas. Toronto Prisikėlimo parapijos ekonominės sekcijos leidinys. Torontas, 1982 m. 198 psl. Trumpi pasiskaitymai iš lietuvių poezijos, prozos, visuomeninės veiklos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai