Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vladas Kulbokas: LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA. Išleido "Krikščionis Gyvenime" autoriaus lėšomis. Putnam. 1982. Titulinio lapo piešinys — Pauliaus Jurkaus. 268 psl. Kietais viršeliais. Kaina 7 dol.
Nerimą Narutė: VALANDŲ UPĖS. Eilėraščiai. Išleido "Lietuvių Dienos". Hol-lywood, Cal. 1981. Aplankas Pauliaus Jurkaus. 46 psl.
Icchokas Meras: SARA. Romanas. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 S. Sacramento Ave., Chi-cago, IL 60629), 1982. Aplankas Raimundo ir Lidijos Kazlų. 160 psl. Kaina 8 dol.
Aurelija Balašaitienė: SUSITIKIMAS PAMARY. Novelės. Leidėjas "Viltis" (6116 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103), mecenatas — Marcelinas Žitkus. Viršelio aplankas — Jūratės Balašaitytės- Salerno. Cleveland, OH, 1982. 212 psl. Kietais viršeliais.
Dr. Antanas Rukša: KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS. III t — kovos su lenkais (1920 - 1923). Išleido Lietuvių karių veteranų sąjunga "Ramovė", talkinant Kario red. 1982. 524 psl. Kietais viršeliais.
Z. Raulinaitis: KETURI FRONTAI. XII amžiaus lietuvių karinėje istorijoje. Išleido Karys. Schemas braižė B. Balčiūnas. (341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207). 1982. Kietais viršeliais. Kaina 9 dol.
Jonas Balys: MIRTIS IR LAIDOTUVĖS. Išleido Lietuvių tautosakos leidykla. Silver Spring, MD, 1981, 150 psl., kaina 6 dol.
KRYŽIAUS KELIU. Lietuvoje parengtos mintys. Išleido "Krikščionis Gyvenime" (P. O. Box 608, Putnam, CT 06260). 1982, 120 psl., kaina 3 dol.

Kun. dr. Juozas Vaišnora, MIC: JONAS PAULIUS I. Išleido "Krikščionis Gyvenime". Putnam. 1982. 68 psl., kaina 1 dol.
Kun. Juozas Vaišnora, MIC: JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPIJĄ ir ŠV. SOSTO ATSTOVO RATTI VIZITAS LIETUVOJE IR LATVIJOJE. Atspaudas iš Aidų 1977 m. nr. 3, 4, 5, 6, 7 ir 1979 m. nr. 4, 5. Išleido pranciškonai. Brooklynas, 1982. 94 psl. Kaina 3 dol. Gaunama Aidų administracijoje.
ŠV. TĖVO JONO PAULIAUS II ENCIKLIKA APIE DIEVO GAILESTINGUMĄ. Spaudė Vatikano poliglotinė spaustuvė. 72 psl.
DAINAVA. Red. Vacys Rociūnas. Išleista Dainavos 25-mečiui paminėti. Viršelis — Nijolės Palubinskienės. Dainavos stovyklavietės istorija, gausiai iliustruota, didelio formato. 80 psl. Spaudė Fran-ciscan Press Brooklyne.
Kajetonas J. Čeginskas: JUOZAS LUKŠA-DAUMANTAS. Lietuvių kultūros instituto leidinys. Lamperthaim, 1982. 18 psl.
Vincas Bartusevičius: LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO UŽDAVINIAI IR DARBAI. Išleido Liet. kultūros institutas. Lamperthaim, 1982. 16 psl.
Alexander Shtromas: POLITICAL CHANGE AND SOCIAL DEVELOP-MENT: THE CASE OF THE SOVIET UNION. Verlag Peter Lang. Frankfurt am Main-Bern. 1981. 173 psl.
CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA: Nr. 50 (Dec. 8, 1981). JAV išleista 1982 m. liepos 1 d. 80 psl. Į anglų kalbą išvertė Vita Ma-msaitis. Spaudė Franciscan Press Brooklyn, N.Y. Aprašoma kun. Broniaus Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės; atskleidžiami kai kurie faktai apie komunistinės valdžios rekomenduojamus kunigus vyskupais; aprašomi įvykiai, kaip slaptoji policija gąsdina tikintį jaunimą; pateikiama informacija apie sunkiesiems darbams ištremtus lietuvius kalinius; gausiai duodama žinių iš vyskupijų ir t.t. — Nr. 51 (March 19, 1982). JAV išleista tais pačiais metais rugpjūčio 1 d. 40 psl. ta pati vertėja, ta pati spaustuvė. Turinyje — Lietuvos katalikų laiškas popiežiui ir kalinių laiškas arkivysk. P. Marcinkui. Iškeliamas Lietuvos Kat. Bažnyčios atgimimas, prasidėjęs 1964-1965 m. Kronikos leidėjai aprašo šio leidinio kelią dešimtmečio būvyje; spausdinamas laiškas kronikos bendradarbiams.
WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Summer, 1982. Editor Ivar Ivask. Supažindinama (Ivar Ivask) su 1982 m. Neustadt premijos laureatu Octavio Paz. Įdomūs straipsniai, liečia kinų, Sovietų Sąjungos, Baskų literatūrą ir kt. 427-584 psl.
ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviško ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 27. Leidžia JAV LB Švietimo taryba Chicagoje. Red. Stefanija Stasienė. Straipsniai: dr. Agota Šidlauskaitė — Žmogaus vystymasis; D. Petrutytė — Vaikai, gamta, iškilos, atostogos; Juozas Plačas — Mokytojas praktiškame darbe ir t.t.

PATIKSLINIMAS
Š. m. Aidų Nr. 4-to 299 psl. pirmos skilties 6 eilutėje nuo viršaus vietoje žodžio tropinės turi būti žodis topinės.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai