Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Dail. Povilo Puzino sukaktys PDF Spausdinti El. paštas
Parašė V. V.   
Dail.Povilas Puzinas, vos sulaukęs 60 metų amžiaus, mirė New Yorke 1967 m. spalio m. 20 d. Praėjo tad
15 metų, kai mūsų tarpe jau nebėra vieno iš žymiųjų realistinės ir impresionistinės krypties menininko. Šiais metais taip pat sueina 50 metų nuo jo kūrybinio darbo pradžios — 1907 m. rugpjūčio 3 d.

Dail. P. Puzino kūrybinis palikimas jau įėjo istorijon — pagal priimtą dabar posakį — į lietuvių dailės aukso fondą. Jo kaip dailininko darbai ir gyvenimas, prasidėjęs Akademijos baigimu ir jo kūrinių pirmąją paroda Kaune 1933 m., yra ryškūs kūrybinių ieškojimų vientisumu, meninių idėjų ir pasaulėžvalgos pastovumu — be jokių išsiblaškymų ar dvejonių. Akademijoje diplominis darbas "Pilkoji diena" tarytum liudija jo visos kūrybos pobūdį. Ta pilkų tonų gama, kuri dominuoja jo darbų daugumoje, kartu demonstruoja ir jo kaip gilaus tapytojo jautrumą.

Akademinis pasiruošimas ir technikos apvaldymas laiko tėkmėje jo kūryboje išsivysto į skambių tonų turtingą gamą. Tiek peizažuose, tiek ir figūrinėse kompozicijose P. Puzinas reiškiasi ir kaip jautrus nuotaikos kūrėjas, kokia ji bebūtų — rudeninių gamtos motyvų nostalgijoje ar jau kitokios įtampos kompozicijose, kaip darbo žmogaus, žvejo ar karo audros išblokšto žmogaus dramoje.

Gyvendamas tremtyje, Los Angeles, vėliau New Yorke, P. Puzinas garsėjo ir Amerikos meniniame gyvenime, laimėdamas eilę premijų, medalių, garbės pažymėjimų.
V. V.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai