Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŠIRDIS PERGAMENTE PDF Spausdinti El. paštas
Kotryna Grigaityte: ŠIRDIS PERGAMENTE. Lyrika. Išleido Venta. 1956 m. 74 p.

Tai trečias K. Grigaitytės eilėraščių rinkinys. Pirmoji jos lyrikos knyga pasirodė dar Kaune prieš dvidešimtį metų ("Akys pro vėduoklę"), o antroji ("Paslaptis") 1950 metais Vokietijoje. Kai kurie jos ankstesnės lyrikos dalykai yra susilaukę platesnio populiarumo ir nekartą nuskambėjo koncertų salėse. Šalia lyrikos, K. Grigaityte jau senokai rodosi periodinėje spaudoje ir su savo beletristika, nors jos atskiron kny-gon ligi šiolei ji dar nėra sudėjusi.

Tiek lyrikoje, tiek ir beletristikoje jai būdingas moteriškas švelnumas, jautrumas ir padykėliškas grakštumas. Tai yra širdies kūryba, kuri nesiveržia į kosminius pasaulius, nors šiame rinkinyje yra ir platesnių užsimojimų. Tačiau ji saviausia ir artimiausia savo grynai moteriškame širdies pasaulyje, godose, išdrįsime ir žaismingume. Tad tam tikra prasme jos poezijai kaip motto būtų galima pritaikyti šiuos jos pačios žodžius:

Drugelis aš nutūpęs
Po žiedeliu trapiu   (36 p.)

Iš panašaus tono ir nuotaikų dabartiniame rinkinyje ir susipina gerieji K. Grigaitytės posmai. Jie gyvi, nuoširdūs ir grakštūs. Paprastai juose susibėga meilė, ilgesėliai ir pradvelkia gamtos balsas. Iš tokių lakių eilėraščių šioje knygoje būtų galima suminėti "Išdykęs rudenėli", "Birželio naktis", "Rugpjūčio naktys" ir dar vienas kitas. Tokia jos lyrika yra paprasta ir tiesioginė, o "Birželio naktis" pasižymi ir gražiu formos uždarumu, gale natūraliai pakartojant pradinę temą.

Nemaža knygos dalis atitenka tėvynės temai — savo šalies, savo žmonių ilgesiui ir nedaliai išsakyti. Atsiminimai nuneša ir į laimingąsias savo žemės dienas, į jos gamtos prieglobstį ir grožį bei savųjų žmonių rūpestėlį, — tų žmonių, kuriems, kaip savajai sesei, belieka tarti:

Regiu aš tave prie vartų
Bestovint balta skarele. (53 p.)

šiuose eilėraščiuose jaučiama daugiau sunkumo, ir ne visur jų išraiška jau tokia lanksti, kaip anksčiau minėtuose.

Prie tėvynės lyrikos beveik neatskiriamai pinasi ir religinis balsas. Šios rūšies eilėraščiais ir užsklendžiama knyga, betgi joje grynai religinės lyrikos nėra: ji siejama su patriotine tema. Šios dvi gaidos susilieja į vieną, ir autorės giesmė yra giesmė už savo žemę.

Formos atžvilgiu "Širdis Pergamente" skiriasi į dvi dalis: vieni eilėraščiai turi griežtesnę formą, o kiti yra laisvesni, nesivaržant rimais ir eilučių lygiu. Pastarasis bruožas kartais sudaro įspūdžio, lyg forma vietomis būtų tarsi pairus. Autorė laimėtų, tvirtesnėn rankon paimdama savo lyrikos forminę pusę. Tarpais esama vietų, kur iššokstama iš ritmo. Tai galima visai laisvos eilėdaros poezijoje, bet kada laikomasi klasiškesnės tvarkos, ją tektų kruopščiau pasaugoti. Taip pat vertėtų išvengti tokių vietų, kaip "jausmų simfonija" (20 p.) ir panašios, o autorė tokiems posakiams turi silpnybę. Dar beliktų palinkėti, kad savo lyrikoje ji pasiektų didesnių prasiveržimų. Kiek iš ligšiolinių rinkinių matyti, jai čia kelias būtų ne vadinamosiose didesnėse temose (patriotinėse, metafizinėse ir panašiose), bet ten, kur ji jaučiasi svarbiausia — atvirame moteriškos širdies balse.

• Dr. Vydūno vardo literatūros premijos konkursas atidedamas vieneriems metams, nes atsiųstieji veikalai neatitinka konkurso taisyklių reikalavimams ir suinteresuoti konkursu pareiškė, kad nespėsią savo laiku užbaigti. Premijuotini veikalai siunčiami trijuose egzemplioriuose iki 1958 metų gruodžio 1 d. Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos centro valdybos adresu: V. Pėteraitis, 6597 19th Ave., Rosmont, Montreal, Que., Canada.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai