Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JULIJOS RAJAUSKAITĖS KONCERTĄ PRISIMINUS PDF Spausdinti El. paštas
Šių metų pavasario gale mūsų pianistė Julija Rajauskaitė turėjo savo keletą rečitalių: Douglas College, New Brunswick, N. J. ir Princeton, N. J. Rečitaliai dideliu pasisekimu praėjo kaip klausytojų tarpe, taip ir spaudoje. Paskutinis jos rečitalis įvyko gegužės 11 d. Town Hall, New Ycrke (rengė "Columbia Artist Management, Inc."). Rečitalis sutraukė gausų būrį klausytojų ir anglų spaudoje susilaukė augštos kritikos.

Julija Rajauskaitė, baigusi Kauno konservatorijoje V. Bacevičiaus piano vedamą klasę, 3 metus tobulinosi pas žymųjį pedagogą pianistą Ružiekį. Baigusi kursą, ji pradėjo Lietuvoje koncertuoti. Buvo pakviesta konservatorijos nuolatine solistams-studentams akomponiatore.

Pasitraukusi nuo okupacijos, Vokietijoje ji tobulinosi pas garsųjį piano pedagogą Josef Pembaurį ir plačiai pacireiškė savo koncertais. Vokiečių kritikai šiltai atsiliepdavo apie jos skambinimą. Dar Kaune, kai 1943 m. sausio 20 d. ji turėjo savo rečitalį, vokiečių spaudoje kritikas dr. Janitzki jau rašė: "Julijos Rajauskaitės briliantinė technika virtuoziškai vartojama, veikalus atliekant... Dvyliktoj vengrų Rapsodijoj Rajauskaitė turėjo progos parodyti savo geriausius solistinius savumus ir asmenišką išsiveržimą. Daug žadantis talentas..."
1947 m. J. Rajauskaitė atvyko į JAV. Kur tik sustojo, visur koncertavo. Be to, dar tobulinosi pas Isidore Phillip ir Jorge Bclet — tai žymiausi piano pedagogai. Trumpai apsigyvenusi Hopewell, Va., tos valstybės sostinėje Richmond surengė net du koncertus.

Ji jau yra koncertavusi New Ycrke, Ch cagojo, Philadelphijoje, Princetone, New Brunswicke ir kituose miestuose. Taip pat ir Kanadoje. Po ;šių įvairių koncertų štai gegužės 11 d. įvyko New Yorke, JAV muzikos centre, jos viešas rečitalis. Rajauskaitei buvo tai vienas didžiausių ir atsakingiausių pasirodymų. Daugelis pianistų yra bandę šioje Town Hall salėje savo laimę, o tokių salių, apie kurias solistai svajoja, tėra New Yorke vos dvi: Carnegie Hal! ir Town Hall. Nėra pasaulinio masto solisto, besilankančio iš kitų kraštų, ar ir pačioje Amerikoje augusio ir brendusio muzikoje, kuris nebūtų vienoje ruminėtų salių laimės jieškojęs. Vieni jų iškyla, kiti pranyksta — priklauso nuo to, kaip reaguoja specialistai muzikes kritikai. Gauta iš f;ių salių koncertų gera kritika solistui yra atestatas ateitin. Tokį laimingą atestatą gavo iš šio koncerto mūsų pianistė Julija Rajauskaitė.

"New York Times" muzikes kritikas Ed. Downes parašė ilgoką įvertinimą, pažymėjęs, kad pasirodžiusi scenoje pianistė atrodė smulkute, bet kai pradėjo skambinti Eccthoveno variacijas ir Chopino B flat minor Scherzo, op. 31... "she made the piano thunder and boom in a way that would have done credit to a man four times her heft. Furthermore, her big ton in these works was splendidly warm and rich. Miss Rajauskas has approached the Liszt B minor Sonata, and almost every work on her program, from what seemed a broadly subjective point of view... Miss Rajauskas has strong gifts that will be watched with interest..." Kritikas F. M. Jr. "Musical America" birželio men., tarp kita ko, rašo: "Julija Rajauskas has definite flair for the large Romantic compositions, judging from her performance of the Liszt B minor Sonata. Previously in the recital she had played intelligently, if somewhat cautiously, but in the sonata the music suddenly caught fire and sang with passion. It is not easy to hold the sonata together, and it demands great physical strenght, but these challenges were met with surprising ease... also included on her program

Beethoven's Thirty-Two Variations in C minor, the Paganinl-Liszt, "La Campanella", and a Chopin group, as well as shorter pieces by Ciur-1 onis, Banaitis, Bach-Siloti, and Debussy... Miss Rajauskas showed that she possesses the temperament and the talent that are makings of an artist, and her next appereance will ';e watched with interest... "Taip pat pažymėjo, jog kilusi iš lietuvių tėvų.

Tuotaikingai aprašė rečitalį ir vokiečių "N. Y. Staats-Zeitung und Herold" gegužės 16 d. Laikraštis pastebėjo, kad ji yra augštos rūšies pianistė, pirmes klasės virtuoze. Įvertinimas baigiamas: "čia yra talentas, iš kurio galima daug tikėtis".

New Brunswicko vietinis "The Sunday Home News" džiaugiasi savo gyventojos ir plačiai žinomos apylinkėje piano mokytojos pasisekimu (šalia tc miesto ji gyvena). Laikrašti s plačiai cituodamas "New York Times" recenziją, primena J. Rajauskaitės lietuvišką kilmę ir kad Lietuvoje baigė konservatoriją.

Yra ir daugiau gražių recenzijų, bet pakaks ir to, J. Rajauskaitė jau gavo keletą pasiūlymų koncertuoti. Tai ir yra jai atestatas, kuri gauna solistai, koncertavę vienoje iš suminėtų salių New Yorke.

Kiek teko girdėti, pianistė per vasarą rengė numatytiems koncertams programą. Ateinančiame sezone vėl ją išgirsime.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai