Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
— Per viso pasaulio spaudą nuaidėjusi Lietuvos 17.000 tikinčiųjų peticija dėl religinio persekiojimo (per Jungtinių Tautų gen. sekretorių Sovietų Sąjungos kompartijos gen. sekretoriui Brežnevui) sujudino ir mūsų visuomenę. Pirmoji protesto demonstracija buvo surengta Čikagoj IV.1. Gausia eisena Detroito lietuviai savo protestą reiškė IV.15 (apie 300 dalyvių, arti pusės jaunimas; demonstracijos pabaigoje tarė žodį vyskupas Thomas Gum-bleton). Clevelande IV.29 Jaunimo žygis už tikėjimo laisvę surengė maldos (Šv. Jono katedroj iškilmingas pamaldas laikė kun. J. Kijauskas) ir protesto demonstraciją — eiseną.

JAV Lietuvių Bendruomenės VI tarybos trečioji sesija vyko Čikagoj IV. 28-30. Pranešimai buvo iš anksto parengti raštu, tad ir spaudoj jie buvo išsamiai perteikti.
 O pačiuose posėdžiuose tai sutaupė laiko visų aktualiųjų bendruomeninių klausimų apsvarstymui. Priimti JAV LB įstatų kai kurie pakeitimai. JAV LB ir ALTos bendradarbiavimo klausimu nutarta abi institucijas laikyti lygiais par-neriais, todėl tartis dėl politinės linijos ir darbų suderinimo, tam tikslui sudarant bendrą koordinacinį komitetą. Pritarta JAV LB centro valdybos vykdomam Talkos Lietuvai sekcijų steigimui. Jaunimo metų komitetai ir po kongreso prašomi eiti LB jaunimo sekcijų pareigas, kol bus sudarytos pastovios LB jaunimo sekeijos, į jas įjungiant centrinių jaunimo organizacijų atstovus. Kultūriniais reikalais nutarta: "1. JAV LB Taryba įgalioja JAV LB Centro Valdybą, atsiklausus lietuvių kultūrininkų nuomonių, suformuluoti veiklos planus ir juos kiekvienais metais pateikti Lietuvių Fondui ir kitiems kultūrą finansiškai remiantiems vienetams. 2. JAV LB Taryba ragina JAV LB Centro Valdybą kreipti didesnį dėmesį į kultūrinės veiklos reikalus LB apylinkėse, palaikyti ryšį su LB apylinkių valdybomis, skatinti ir remti kultūrinės veiklos plėtimą lietuvių kolonijose". Iš 61 nario sesijoj dalyvavo 49, be to, 11 LB apylinkių pirmininkų ir nemaža svečių. Tarp kitų sveikinimų buvo gautas ir JAV prezidento R. M. Nixono telefoninis sveikinimas, kurį perdavėjo asistentė.
JAV LB centro valdyba JAV senato rūmuose IV.13 surengė priėmimą JAV Kongreso nariams. Priėmime dalyvavo 26 senatoriai, arti 40 kongresmanų ir apie 350 jų įstaigų tarnautojų. Priėmimą atidarė JAV senato mažumos vadas senatorius Hugh Scott. Šio priėmimo suorganizavimu rūpinosi LB centro valdybos nariai A. Mačiulaitytė - Zerr ir dr. A. No\ asaitis.
II baltu informacijos konferencija VaSingtono priemiestyje Carrollton, Md.. vyko IV.15-16. Konferenciją rengė The
Joint Baltic American Committee. Programos komitetui pirmininkavo dr. J. Genys. Įvairiuose pranešimuose svarstyta dabartinė Baltijos valstybių padėtis ir priemonės apie jas informuoti laisvąjį pasaulį. Iš lietuvių pranešimus skaitė prof. J. Stu-kas, dr. P. Mažeika, dr. J. Balys, kun. K. Pugevičius, V. Bražėnas, A. Dambriū-nas ir G. Karosas. Pagrindinis kalbėtojas dr. F. G. A. Kraemer, buvęs Harvardo prof., kėlė rusinimo pavojų Baltijos valstybėse. Nutarta įsteigti Simo Kudirkos vardo fondą paremti naujiems pabėgėliams. Registruotų dalyvių buvo 170, lietuvių ir latvių po 69, estų 32.
VLIKo taryba posėdžiavo New Yor-ke IV.21, BALFo direktoriai buvo suvažiavę Čikagoj IV.29.
Lietuvių moterų klubų federacija minėjo 25 metų veiklos sukaktį New Yor-ke IV.29 - 30. Pirmininkė V. Jonuškaitė-Leskaitienė apžvelgė ligšiolinę šios moterų organizacijos veiklą. Po gausių sveikinimų ilgesnę kalbą pasakė būsimoji General Federation of Women's Clubs pirmininkė Kermit V. Haugan.
Lietuvių Fondo narių dešimtmetinis suvažiavimas vyko Čikagoj V.6. Dalyvavo 118 narių su 2266 balsais. Tarybon perrinkti ar naujai išrinkti dr. K. Ambrazaitis, P. Kilius, V. Naudžius, A. Rėklaitis, S. Rauckinas ir dr. V. Šimaitis. LF šiuo metu jau yra sutelkęs 787,358 dol. Po suvažiavimo vykusiame bankete kalbėjo K. Bradūnas apie kultūros ir pinigo santykį. LF 1972 metų pelnui skirstyti sudaryta komisija; pirm. dr. A. Bazma, sekr. J. Račkauskas, dr. G. Balukas, V. Kamantas, St. Rudys ir Č. Grincevičius.

M i r t y s. — Kaune 11.15 mirė istorikas kun. Petras Veblaitis. Buvo gimęs 1895, kunigu įšventintas 1918, nuo 1921 dirbo Kaune kurijos archyvaru ir periodikoj (daugiausia "Naujojoj romuvoj") paskelbė dokumentuotų istorinių straipsnių apie Kauno baziliką, Zapyškio bažnyčią, Šiluvos bažnyčią, Kražių skerdynes ir kt.
— Čikagoj IV.20 mirė kun. Benediktas Sugintas, sulaukęs 77 metų. 1919 kunigu įšventintas, įvairiose parapijose ir gimnazijoje vikaravo ir kapelionavo, plačiai reikšdamasis ir visuomenine veikla. 1931-37 išvykęs Brazilijon, ten Sao Paulo suorganizavo parapiją ir pastatydino bažnyčią. Grįžęs Lietuvon, Kauno ir Vi-niaus universitetuose studijavo humanitarinius mokslus ir tų miestų mokyklose kapelionavo. 1949 atvyko Amerikon. Kadangi negavo darbo lietuviškoj parapijoj, Čikagoj apsigyveno privačiai ir atsidėjo švietimo labdarai. Dirbo šį darbą su begaliniu atsidėjimu, surinkdamas Vasario 16 gimnazijai, Italijos saleziečių ir Punsko lietuvių mokykloms apie 250.000 dolerių. Tik pernai nutraukė ŠĮ darbą, ne pats pavargęs, bet kitiems "pavargus".

1961 metų "Ateities" balandžio numery gražiai jo asmenį ir darbą įvertino Vasario 16 gimnazijos buvęs abiturientas dr. R. Šliažas. Pasinaudojame iš jo straipsnio viena antra ištrauka: "Čikagos lietuviai pažįsta kunigą Sugintą gerai, nes jis beldžiasi į jų duris, prašydamas ne sau. nors jo nudėvėti drabužiai pateisintų tok; prašymą, bet lietuviškoms mokykloms tremtyje. Nevisi jam duoda, kai kuriem? net tas doleriukas mėnesy yra per brangus. Kunigas nueina, ir tuo dalykas baigtas? Tikriausiai, kad ne, nes lietuvio ir kunigo Suginto susitikimas nebuvo vien dviejų žmonių, bet dviejų simbolių, dviejų argumentų suėjimas. Prie lietuvio namų durų stovi du lietuviai tipai: vienas gerai apsirengęs ir įsitaisęs, su paparkuotu mašina prie šaligatvio; kitas be viso to. viską atidavęs ir prašantis, kad duotu — ne jam, bet lietuviškai mokyklai; ne viską, tik dolerį.

Vaikai gal stovės šalia ir žiūrės į šią sceną. Lietuvos jie nepažįsta; tėvų diegiama lietuvybės vertybė yra jiems abstrakti. Jie stebi pavyzdį, veiksmą, su kuriuo tėvai įrodys, kiek brangi jiems lietuvybė, i auką, kuri viena padarys vertybę iš iškaltų frazių. Bet pavyzdys ne visada geras . . . Ir tada vaikas tikrai suabejos, ar lietuvybė turi turinio, ar ji turi vertės. Tegul kunigo Suginto pavyzdys atsako j tai — čia žmogus, kuris aukoja savo gyvenimą tik tam tikslui . . .
Čikagos visuomenės tarpe kunigas Sugintas įsigijo beveik keistuolio vardą. Pagalvojus apie jį, prisimena Dostojevskio Miškinas; ir jis buvo keistuolis dėl savotiškos priežasties: jis buvo veiksmo, ne žodžio krikščionis . . . Jo (kun. B. Suginto — Red.) gyvenimas yra meilės paminklas: Jis beveik pažodžiui turi tik tą. ką nešioja su savimi . . . Sykį jautrios širdies lietuviai suaukojo jam sumą automo-iliui nusipirkti, su kuriuo suspėtų aplankyti gimnazijos rėmijus (1963 jis turėjo Čikagoj 59 aukotoju būrelius su 1180 -.riu — Red.). Kunigas dar vis neturi automobilio, bet jis ir nebeturi tos sumos, nes ją atidavė lietuviškoms mokykloms ir labdarai, net tą sumą, kurią jis buvo pats susitaupęs nevalgydamas reguliariai. Kiti norėtų jam nupirkti reikalingų drabužių, bet bijo įteikti kunigui pinigų, nes jis atiduotų juos kitiems . . .
Mano žodžiai gal padaro paminklą iš kunigo Suginto; tačiau toks įspūdis neatitinka realybei ir greitai išsiblaško, sutikus jį asmeniškai: Kunigas yra toks paprastas ir žmogiškas, kaip 'Tėve mūsų' malda".

M o k s l a s. — Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 50 metų sukaktį pirmasis IV.30 paminėjo New Yorko židinys (pirm. dr. D. Jasaitis). LKMA istorijų ir darbus apžvelgė kun. St. Yla. LKMA nariui mokslininkui J. Brazaičiui įteikta LEMA (i.š kun. dr. J. Prunskio fondo) im paskirta pirmoji žurnalistikos premija. Šią 500 dol. premiją J. Brazaitis bvo ruožtu paskyrė leidžiamai knygai įpie J. Eretą. Meninę programą atliko pianistė J. Rajauskaitė - Petrauskienė.
— Lietuvių Fondo ir LB atstovai (dr. t Ambrazaitis, dr. J. Valaitis, J. Kavaliūnas ir L. Raslavičius) IV.20 pasirašė sutartį su Illinois un-to Čikagos padalino Liberal Arts and Sciences departamento atstovais (dekanu D. B. Doner ir t. pavaduotoju R. L. Hess) nuo šių metų rodėns įvesti lietuvių kalbos kursą. Šiam knrsui dėstyti profesorės asistentės titulu T-iiviesta lingviste dr. Janina Konaukaitė-Beklaitienė (neseniai gavusi Ph. D. laips-u Stanfordo un-te). Illinois un-to Čika-X - padaliny studijuoja apie 400 lietuvių studentų. Apie 120 pasižadėjo klausyti lietuvių kalbos kurso.
— Lietuvių istorijos draugijos visuoti-Binie susirinkime Čikagoj IV.22 pirmininkas dr. J. Jakštas skaitė paskaitą "Gediminaičių dinastijos pabaiga 1572 metais" paminėti Žygimanto Augusto 400 nirties sukakčiai.
— Lietuviai studentai, norintieji ruošti magistro ar daktaro laipsniams jūros moksluose, kviečiami kreiptis į Dr. V. Klemų, College of Marine Studies, University of Delavvare, Newark, Del. 19711. Šiuo metu jo tyrinėjimo projektuose dar yra kelios vietos tinkamiems studentams su pilnomis stipendijomis. Pravartu, kad r kiti lietuviai profesoriai, galintieji panašiai padėti mūsų studentams tolimesnėse studijose, apie tai paskelbtų spaudoje, studentų sąjungoms ar prof. V. Klemui, sutinkančiam šiuo reikalu pagelbėti.
— Rytų Vokietijoje Saksų mokslo akademija Leipcige išleido prof. dr. R. Eckerto knygą '"Baltische Studien", klišoj svarstomi ir įvairūs lituanistikos klaustuku. Duodama' R. Vokietijoje 1948 - 69 pasirodžiusių baltistikos darbu bibliografija.

R a š y t o j u o s e. — Lietuvių rašytojų draugijos 1971 metų premija balsų dauguma paskirta Kazimierui Barėnui už knygą "Dvidešimt viena Veronika" (jos recenzija šiame numery). Jury komisiją sudarė pirm. Pr. Naujokaitis, P. Jurkus, K. Grigaitytė, A. Sabalis ir L. Žitkevičius. 1000 dol. premijos tradicinis mecenatas — Lietuvių Fondas.
Zentos Tenisonaitės - Hellemans lietuvių poezijos vertimų rinktinė "Een steen heeft geen hart", išleista Belgijoje, susilaukė flamų kalbos skaitytojų dėmesio. Leidėjas informavo rinktinės redaktorę - vertėją, kad knyga gerai perkama. Per Belgijos radiją ir televiziją West-Vlaanderen III. 10 knygų atrankos skyriuje recenzentas A. Demedts rinktinę pavadino "puikia", pastebėdamas, kad "tai yra literatūra ir tauta, apie kurią mes mažai žinome, ir tai padaro tą leidinį dar įdomesnį". Pasirodė ir kelios recenzijos flamų spaudoje. Gana išsamią recenziją paskelbė "Het Volk" laikraštyje (1.18) Gust Faes. Aptardamas atskirus poetus, jis citavo Mackų, Andriekų, Aistį, Radauską, kreipė dėmesį į Putino, Brazdžionio, Nagio, Bradūno ir kt. eilėraščius. "Beland van Limburg" (11.29) recenzentas Dries Janssen pateikė trumpų žinių ir aplamai apie lietuvius. Simpatiškų atsiliepimų Z. Tenisonaitė sulaukė ir laiškais iš atskirų poetų, kaip A.van Vv'ilderode, J. Vercammen, Chris-tine D'Haen, J. Delev. O poetui Mar-nix van Gavere taip patikusi S. Nėries ir A. Mackaus poezija, kad, jei būtų jaunesnis, ryžtųsi pats lietuvių kalbos išmokti.
— N'ew Yorke IV.16 įsteigtas LB kultūros klubas, pavadintas Vaižganto vardu. Tą dieną apie Vaižgantą skaitė paskaitą dr. V. Maciūnas, o iš jo kūrybos paskaitė aktorius H. Kačinskas. Klubą suorganizavo New Yorko LB apygarda, kurios vicepirmininkas kultūros reikalam- rašytojas P. Jurkus jam ir vadovauja.
Čikagoj IV.22 Šatrija surengė antologijos "Lietuvių poezija išeivijoje' pristatymą. Dr. K. Kebliui vadovaujant, dešimt vietinių antologijos dalyvių paskaitė savo kūrybos ir dalyvavo pokalbyje lietuvių išeivinės poezijos klausimais.
Toronte 111.26 paskaitą apie lietuvių literatūrą skaitė LRD pirmininką- L Andriekus, o IV.30 vyko J. Kralik.. romano "Vaišvilkas" pristatymas, kurį atliko VI. Šaltmiras.
— F. Kiršos pomirtiniai raštai, kuriuos suredagavo St. Santvaras, apima 410 mašinėle rašytų puslapių. Turimo velionies palikimo nepakanka raštams išleisti. Todėl LRD kreipiasi į visuomenę, prašydama aukų. Aukas prašoma siųsti šiuo adresu: Lifhuanian Writer's Association. 910 Willoughby Ave., Brooklvn. N. Y 11221.
— "Mūsų pastogė" kovo 6 numery' informuoja, kad pereitų metų gruodžio 19 Adelaidėj buvo pašventintas rašytojo P. Andriušio antkapis ("griežta kapinių tvarkos taisyklė neleido pastatyti įspūdinges-nio paminklo"). Kai prieš metus velionis buvo laidojamas, jį palydėjo minia ade-laidiškių, bet po metų antkapio pašventinime beatsilankė "vos 30 velionies gerbėjų". Korespondentas Vl. Dumčius pastebi: "Viskas be galo smarkiu tempu dengiama užmaršties šydu" . . .

D a i l ė. — Bostone IV.22-23 vyko Viktoro Vizgirdos dailės paroda. Eksponuoti 68 kūriniai: 49 tapybos darbai. 17 portretų ir 2 vitražai. Parodos atidaryme trumpais žodžiais V. Vizgirdos kūrybą į-vertino rašytojas A. Gustaitis ir iš New Yorko atvykęs LRD pirmininkas L. Andriekus. Pats V. Vizgirda, skaidrėmis iliustruodamas, apžvelgė lietuvių dailės vingius nuo šio šimtmečio pradžios ligi dabarties tėvynėj ir išeivijoj. Parodą surengė LB Kultūros klubas, kuriam šiemet pirmininkauja inž. J. Balčiūnas. Paroda praėjo su tokiu pasisekimu, kaip niekada anksčiau Bostone. V. Vizgirdos dailės kūrybą rugsėjo mėn. mūsų žurnale aptars prof. M. Nasvytis.
— New Yorke IV.22-23 Kultūros židinyje savo keramikos dirbinius rodė Kolumbijoj gyvenanti dailininkė Nijolė Savickaitė - Mockienė (dailės studijas baigusi 1950 Vokietijoj Stuttgarto valstybinėj dailės akademijoj). — Amerikiečių Phoe-nix galerija Manhattene V.9 - 27 surengė Elenos Kepalaitės naujų aliuminio skulptūros darbų parodą.
— Čikagoj Čiurlionio galerijoj IV.28 -V.7 savo tapybos ir grafikos darbus rodė Švedijoj gyvenantis dail. Eug. Budrys. Jo darbų nuotraukomis esame iliustravę praėjusių metų lapkričio numerį.
— Detroite V.7 — 14 vyko J. Juodžio dailės darbų paroda, kurią surengė Lietuvių Fondo vajaus komitetas.

M u z i k a. — Čikagos lietuvių opera IV.29 - 30 ir V. 6 - 7 pirmų kartą pastatė K. V. Banaičio operą Jūratė ir Kastytis. Vėliaują recenzuos VI. Jakubėnas.
— New Yorke Carnegie Recital Hali V.22 dainų rečitalį surengė mezzo-sopranas Ona Zubavičienė - Gailiūtė. — Apreiškimo parapijos salėj V.7 debiutavo dainininkas Mečislovas Razgaitis.
— New Yorko LB Vaižganto klube V.6 paminėta Lietuvos operos buvusios įžymiosios solistės Vincės Jonuškaitės 70 metų sukaktis. Apie jubiliatę žodį tarė poetas St. Santvaras, apibūdindamas ją kaip operinę dainininkę ir kaip lietuviškų liaudies dainų interpretatorę. Ta pačia proga buvo suruošta V. Jonuškaitės fotografijų paroda, kur išstatyta apie 170 nuotraukų iš jos gyvenimo ir vaidintų operų. Visa programa paįvairinta solistės įdainuotų dainų ištraukomis, perduotomis juostelėse.
— New Yorko Apreiškimo parapijos choras (vadovas A. Kačanauskas) IV.23 koncertavo Newarke, atlikdamas Th. Dubois oratoriją "Septyni paskutinieji Kristaus žodžiai".
Toronto lietuvių choras Varpas IV. 15 koncertavo Delhi, Ont., o V. 13 surengė savo koncertą Toronte, kur dar dalyvavo vietinis jaunimo ansamblis Birbynė ir solistas J. Vaškevičius.
— Clevelando Music School Settlement patalpose IV.30 Chopino kūrinių koncertą surengė pianistas A. Smetona.

— Solistė Dalia Kučėnienė, Jaunimo kongreso reikalais, ieškodama meninių pajėgų šio kongreso Talentų vakarui, lankėsi P. Amerikos lietuvių kolonijose ir surengė savo koncertų: Medelline IV.16, Buenos Aires IV.23, Montevideo IV.26 ir Sao Paulo IV.30.
— Lietuvos operos buvusi solistė A. Dičiūtė išleido dainų ir arijų plokštelę "Kai krinta lapai".

T e a t r a s. — Hamiltono "Aukuras" iš savo anksčiau pastatytų veikalų Filadelfijoj IV.29 suvaidino J.Jankaus "Audronę" ir Elizabethe IV.30 B. Sruogos "Dobilėlį penkialapį".
Baltimorės naujai susiorganizavęs dramos mėgėjų būrelis "Svaja" V.13 išėjo viešumon su A. Rūko pjese "Bubulis ir Dundulis". Režisavo Jonas Kazlauskas. Vaidino A. Paplonskis, A. Prasčiūnas, I. ir V. Noreikaitės, P. Banienė, V. Dūlys, V. Mildažis ir kt. Dekoracijas darė O. Eringienė ir A. Grintelis.

J a u n i m e. — Š. Amerikos XXII sporto varžybos vyko Clevelande IV.22-23. Dalyvavo apie 60 komandų, atstovavusių 17 sporto klubų. Bendras dalyvių skaičius siekė arti 500.
— S. Amerikos bendrinės Lietuvių studentų sąjungos suvažiavime pereitą rudenį nepajėgus išrinkti naujos centro valdvbos. Laikinai pareigas ėjo senoji valdv-ba. Dabar sudalytas "ad hoc" komitetas tęsti centro Valdybos darbui ir suruošti sąjungos suvažiavimui. Šį komitetą sudaro pirm. V. Zagarskas, P. Alšėnas, M. Idze-lytė, R. Aukštuolis ir G. Taoras.
— Priartėjus Pasaulio lietuvių jaunimo kongresui, didesnėse kolonijose vyko įvairaus pobūdžio jaunimo renginių. Išskirtinai (ir pagirtinai) pažymėtina Clevelande kongreso atstovų net trys diskusiniai pranešimai šio kongreso temomis.
— Skautų (ASS) Dr. Vydūno jaunimo fondas, gavęs auką iš dr. J. Vilčinskaitės premijuoti jaunuoliams, dirbantiems radijo - televizijos programose ar žurna-lizmo srityje, premijavo A. Regį ir R. Genčių.
— Rytų pakraščio studentai ateitininkai III.24-26 buvo suvažiavę į Putnamą. Šis suvažiavimas kreipia dėmesį savo plačiu intelektualiniu domesiu. Patys studentai skaitė paskaitas šiomis temomis: A. Norvilą aptarė M. Eliadės knygą "The Sae-red and the Profane", D. Kojelytė analizavo E. Frommo religijos sampratą, V. Kliorys supažindino su A. Maslovvo "peak experience". J. Oniūnas žvelgė į Rytų ir Vakarų religijas, A. Razgaitis kalbėjo apie pažiūras.
— Clevelande IV. 15 Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę subatvakaryje dr. J. Girnius skaitė paskaitą apie Dievą ir tautą lietuviškajame jaunime tėvynėje ir išeivijoje.
— Toronto Akademikų draugijos susirinkime IV.22 S. Butkevičienė referavo jaunimo anketos lietuvybės klausimais duomenis. Anketa pasiųsta per 200 asmenų, iš kurių atsiliepė 38. Atsakiusiųjų tik 18% gimę Lietuvoj, 50% dar studijuoja, 68% dar nevedę, taigi aplamai — jauni žmonės. 90% jų jaučiasi lietuviais ir 84% pasisakė už lietuvybės išeivijoj tęstinumą, tačiau tik 39% lietuvybės klausimas esąs aiškus. Simpoziume aiškintasi šių duomenų prasmė ir pačios Akademikų draugijos reikalas (pagal anketą, 63% laiko ją reikalinga, 12%—nereikalinga,24% "nežino", "gal būt" ir pan.).
— Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras savo metiniam koncertui IV.29 buvo pasikvietęs iš Čikagos Grandį. — Londono, Ont., jaunimo ansamblis Baltija IV.15 minėjo savo -penkmetį. — Delhi, Ont., jaunimo ansamblis V.5 surengė krikštynų pobūvį — pasivadino Palanga. — Londono mergaičių kvartetas koncertavo Pitsburge V. 13 drauge su vietine tautinių šokių grupe Nerimi. — Windsoro mergaičių kvartetas koncertavo Grand Rapids, Mich., V.6. — Bostone IV.30 surengė savo vakarą vietinis Tautinių šokių sambūris (ilgametė vadovė O. Ivaš-kienė).
— Detroito jaunimo choras V.13 surengė savo pavasarinj dainų vakarą. Chorą sudaro 61 dainininkai ir 7 instrumentalistai. Vadovauja St. Sližys, kurio 3 sukurtos dainos buvo atliktos šalia A. Bražinsko. A. Raudonikio. T. Makačino ir kt. kompozitorių dainų.

Iš visur. — Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų kongregacijos vyriausia vadove išrinkta sesuo Margarita - Irena Bareikaitė. Ji gimusi 1931 Musninkuose, Ukmergės aps., Amerikoj Annhurst kolegijoj baigusi socialinius mokslus (B. A., 1964 Į Putnamo seseles įstojo 1949, daugiausia dirbo Toronte ir Montrealyje. 1971 rudenį buvo paskirta Putnamo vienuolyno vyresniąja.
— Pasaulio lietuvių archyvo direktorius V. Liulevičius, šias pareigas ėjęs 25 metus, atsistatydino iš šių pareigų. Šių metų balandžio 24 jis sulaukė 70 metų amžiaus Jo rūpestingai eitas PLA direktoriaus pareigas perėmė Č. Grincevičius.
— Lietuvių žurnalistų sąjunga suorganizavo žurnalistikos paruošiamuosius kursus, kurie pradėti Čikagoj IV.6. Kursus lanko apie 15 jaunųjų spaudos bendradarbių. Kas savaitę turima po 1 paskaitą Pirmąsias paskaitas skaitė kun. dr. J. Prunskis, A. Pužauskas, A. T. Antanaitis.
Vokietijos LB krašto perrinkta valdyba: pirm. J. K. Valiūnas, vieepirm. kun. Br. Liubinas, ižd. J. Barasas. Tani pirmininku išrinktas dr. J. Grinius, vieepirm. T. A. Bernatonis, sekr. R. Baliuilis. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai