Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
A GARLAND OF BUE. Lietuvių liaudies meilės ir vestuvių dainų rinkinys, kurį sudarė Kenneth Peacock. Duodam su gaidomis 28 dainos lietuvių ir angį kalbomis. Į anglų kalbą išvertė Danute Rautinš. Išleido National Museums of Canada, kurio adresu knyga ir gaunu National Museums of Canada, Marki t: į Services Division, Room 926, Century Building, 360 Lisgar St., Ottawa, Ont.. Canada. Kaina — 4.25 dol. Spalvotas viršelis. Pridėtos ir duotųjų dainų 4 plokštelės (flexidiscs).
Mykolas Vaitkus: MILŽINŲ RUNGTYNĖS 1940 - 1944. Atsiminimai. VIII tomas. Nidos knygų klubo leidinys Londone 1972. 203 psl., kaina 3 dol.
Vytautas Alantas: AMŽINASIS LIETUVIS. Romanas. I knyga. Nidos knygų klubo leidinys Londone 1972.412 psl..kaina 4.50 dol.
Periodiniai leidiniai: LITUANUS 1971, Nr. 4, 96 psl. (B. Dundulio sti. apie lietuvių - lenkų santykių istoi grafiją, J. Marcinkevičiaus "Mindaug antrojo veiksmo vertimas); MOTERIS 1972, Nr. 2 (V. Sruogienės str. apie -iriausius Lietuvos moterų atvaizdus ŠVIETIMO GAIRĖS, 1972', Nr. 6 I 96 psl. (dr. A. Klimas rašo apie dvikalbių vaikų žodyną, P. Maldeikis — vertybių krizę, P. Balčiūnas — tėvų bėdas ir bėdas su tėvais, ir kt.); TECHNTKOS  ŽODIS, 1972. Nr. 1-2. 48 psl. (numeris skirtas paminėti šio žurnalo 20 metų sukakčiai); TREJI VARTI, 1972.1 -II, Nr. 31 (J. Zarinio išversta J. Tininio novelė)

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai