Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Jasmantas: IR NIEKAD NE NAMOLEI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis. Southfield, Mich., 1980. 70 psi., kietais viršeliais. Kaina 6 dol. Leidyklos adresas: Ateitis, 17689 Goldwin Dr., Southfield, MI 48075.
Balys Gaidžiūnas: MANO KARTOS LIKIMINIAI METAI. Eilėraščiai. BNG and Co. leidinys. Kirtland, Ohio, 1980. Meninis apipavidalinimas Jono Racilos. 104 psl. Kaina 5 dol. Leidyklos adresas: 9038 Euclid-Chardon Rd., Kirtland, Ohio 44094.
Aleksandras Radžius: PRIIMK MANE, MĖNULI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis. Southfield, Mich., 1980. 84 psl. Kaina 5 dol. Leidyklos adresas viršuje.
Algirdas Landsbergis: TRYS DRAMOS. Barzda, Paskutinis piknikas, Sudiev, mano karaliau. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicago 1980. Kietais viršeliais. Aplankas Zitos Sodei-kienės. Kaina 8 dol. Leidyklos adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629.
Anatolijus Kairys: VYSKUPO SODAS, KRYŽKELĖ. Išleido Lietuvių literatūros bičiuliai. Chicago 1980. 144 psl. Aplankas Petro Aleksos. Kaina 6 dol.

PETRAS PERKUMAS. Lietuvių Saleziečių leidinys. Sao Paulo, Brazilija, 1978. 264 psl. Pamaldaus berniuko, saleziečių auklėtinio, mirusio 1937 m. biografija. Rašo keli autoriai apie jį ir saleziečius. Daug iliustracijų.
Thomas Remeikis: OPPOSITION TO SOVIET RULE IN LITHUANIA 1945-1980. Išleido, JAV LB remiant, Institute of Lithuanian Studies Press. Chicago 1980. 680 psl., kietais viršeliais. Labai svari knyga. Kaina 15 dol. Leidyklos adresas užsakymams: 2422 W. Marquette Rd., Chicago, IL 60629.
TĖVYNĖS SARGAS. 1980 m. Nr. 3 (47). Red. Petras Maldeikis. 96 psl. Rašo Stasys Lūšys — Vyriausias Lietuvos laisvės kovų veiksnys; kun. L. Tulaba — Krikščionys demokratai Italijoje; Liūtas Grinius — Lietuvių protesto memorandumai vokiečiams ir kt. Aprašoma Liet. Krikščionių demokratų konferencija Chicagoje (1980.V.24-25).
AŠ TAU SAULĖTOS VASAROS LINKIU. Sol. Stasės Klimaitės - Pautienie-nės dainų stereo plokštelė. Dainos (12) komp. Benjamino Gorbulskio. Groja instrumentinis ansamblis. Plokštelė gaunama pas solistę (841 Stanford S t, Santa Monica, CA 90403).

PATIKSLINIMAS 1980 m. Aidų Nr. 6 pirmojo puslapio antraštėje ir taip pat turinyje vietoje žodžio "išorinėje" turi būti "istorinėje".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai