Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRIKĖLĖ IŠ UŽMARŠTIES PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Juozas Prunskis   
WILLIAM LAWRENCE WOLKO-VICH-VALKAVIČIUS: Lithuanian Pioneer Priest of Neto England, The Life, Struggles and Tragic Death of Reverend Joseph Žebris, 1860-1915. Jacket by Lulianna M. Alexander. Library of Congress Catalogue Card No. 80-51268. First printing — 2000 copies. 1980. Pub-lished by Franciscan Press, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 214 psl. Kaina 6 dol.

Tai kruopščiai paruošta anarchistų 1915 m. nužudytojo kun. Juozapo Žebrio biografija, atskleidžianti didelius to lietuvio sugebėjimus, plačius užmojus, didį darbštumą ir laimėjimus išeivijos sielovadoje, švietime, spaudoje, kooperacijoje, organizacijose.

Visų   pirma   reikia  pasidžiaugti, kad šios studijos autorius kun. Vincas Valkavičius, gimęs ir augęs Amerikoje, taip susidomėjo lietuvių išeivijos istorija. Šioje srityje čia jo jau nebe pirma studija. Lituanus žurnale ir kituose leidiniuose jau buvo jo paskelbtos studijos apie lietuvius imigrantus ir jų airius vyskupus, apie Worcesterio lietuvius, apie lietuviško laikraščio (Ryto) įtaką ateivių bendruomenei. Rankraštyje tebėra jo studija apie New Britain, Conn., lietuvių imigrantų užsiėmimus, investavimus ir verslą, apie jų tautinės sąmonės atbudimą, pagaliau palyginamoji studija apie lietuvių, suomių, estų, latvių tautybes 1930 m. gyventojų surašinėjime, o dabar dar ruošia studiją apie New Britain lietuvius.

Šitoks išeivijoje brendusio lietuvio kun.    Valkavičiaus    susidomėjimas lietuviškais klausimais — žavus, ypač kad jo paties studijos ir darbas buvo tarp kitataučių. Jis gimęs Hudson, Mass., kunigų seminariją baigęs Bostone, sielovados pareigas atlieka rytinėse valstijose. Pažymėtina, kad tai plačių gabumų žmogus. Jis Protinės higienos sąjungos narys, slaugių dvasios vadas, smuikininkas, grojęs Brocktono orkestre ir su Need-ham filharmonijos orkestru, su Va-syliūnais dalyvauja kameriniuose koncertuose, bendradarbiauja amerikiečių ir lietuvių spaudoje.

Šis veikalas atskleidžia autoriaus ypatingą darbštumą, atsidėjimą ir gilią istorinę nuovoką. Berinkdamas šiai knygai medžiagą, jis ne tik išstudijavo šiai temai artimas knygas lietuvių ir anglų kalbomis, bet ir išieškojo Alkos, vyskupijų, teismų archyvus. Kad galėtų prieiti prie jam reikalingų archyvų, vien tam reikalui net įstojo į geneologijos draugiją. Išnagrinėjo universitetų dar nepaskelbtas disertacijas lietuvių išeivijos klausimais, peržiūrėjo parapijų archyvus, išstudijavo mikrofilmuotus ano laikotarpio laikraščius, kaip Rytas, Vienybė Lietuvninkų, peržiūrėjo to laikotarpio Draugo puslapius. Ieškodamas originalių dokumentų, net surado Vaižganto išsaugotų ir Vilniaus universiteto bibliotekoje laikomų velionio kun. Žebrio laiškų tekstus. Žodžiu, stropiai ieškojo medžiagos visur, kur tik galima, net ir apklausinėdamas kunigo Žebrio giminaičius, jį pažinusius žmones, aplankydamas jo gyventas vietas, jo kapą, išnagrinėdamas protokolus tų draugijų, kuriose kun. Žebris reiškėsi.

Tai jau nebe eilinio mėgėjo, o kruopštaus istoriko darbas ne tik panaudojant visus galimus šaltinius apie aprašomą žmogų, bet ir duodant anų laikų išeivijos gyvenimo foną. Veikalas vertas platesnio dėmesio ne vien istorijos mėgėjams, bet ir mūsų išeivijos mylėtojams, lietuvių kultūrinių apraiškų Amerikoje tyrinėtojams.

Daugelis mūsų gana plačiai žinome apie tokius išeivijos kultūrinio gyvenimo šulus, kaip kun. Burba, kun. Kaupas, J. Šliūpas, bet daugeliu atžvilgių panašaus dėmesio turėtų susilaukti ir amžino atminimo kun. Juozas Žebris, kurį iš užmaršties ši jo biografija ir iškelia. Jis buvo pirmo lietuviško laikraščio Ryto Naujojoje Anglijoje steigėjas, leidėjas ir redaktorius, pirmasis lietuviškos kooperacijos įmonių ugdytojas JAV rytinėse valstybėse, lietuviškos mokyklos organizatorius, autorius ne vien dramos apie Kražius, bet net ir geografijos vadovėlio bei kūrėjas lietuviškų rikiuotės taisyklių ir terminų anais laikais besiorganizuojantiems išeivijoje lietuvių kariniams daliniams. Kun Žebris — lietuviškų parapijų steigėjas, bažnyčių statytojas, lietuviškos kooperatyvinės krautuvės ir kepyklos įkūrėjas, susivienijimo veikėjas, lietuviškos spaustuvės savininkas, Vienažindžio poezijos leidėjas, Lietuvos laisvės idėjos kėlėjas.

Ne visų kun. Žebris buvo suprastas, anarchistų terorizuotas, plėšikų su anarchistiniais ir marksistiniais atspalviais nužudytas. Šiemet sueina 65 m. nuo jo tragiškos mirties, ir ta sukaktis reikiamai šiuo leidiniu atžymėta. Įdomi atsitiktinybė: kun. Žebris buvo gimęs vasario 16 d., (1860 m., prieš 120 m.).

Kažkodėl autorius vietoje Lithua-nians ar bent Liths (kaip sutrumpintai kai kurie laikraščiai vartojo), plačiai naudoja Balts; tai nevisai tikslu, žinant, kad ši sąvoka platesnė. Tačiau apskritai veikalas gerai dokumentuotas, su mokslininko įžvalgumu parašytas, nusipelno platesnio susidomėjimo.
Juozas Prunskis
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai