Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Antanas Tulys: INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Redagavo Vladas Kulbokas. Nidos knygų klubo leidinys, Nr. 103. Londonas, 1981. 177 psl., kaina 3 sv.
Prof. Viktoras Biržiška: GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI RAUDONAJAME PETRAPILIO PRAGARE 1918-1920. Nidos knygų klubo leidinys, Nr. 102. Londonas, 1981, 109 psl., kaina 2.50 sv.
Juozas Eretas: VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ. Pranciškaus Juro ir jo bendrininkų gyvenimas bei veikla. Išleido Katalikų mokslo akademija Romoje 1981. 354 psl., kietais viršeliais.
Anatolijus Kairys: PO DAMOKLO KARDU. Romanas, II dalis. Išleido Lietuvos šaulių sąjunga tremtyje. Chicaga, 1981. Viršelis ir aplankas dail. Petro Aleksos.
T. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.: ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS SPINDULIAVIMAS. Išleido pranciškonai šv. Pranciškaus Asyžiečio 800 m. gimimo sukakčiai paminėti. Istorinė apžvalga šv. Pranciškaus, jo ordino ir lietuvių pranciškonų Lietuvoje bei Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Brooklynas, N.Y., 1981, 120 psl., kaina 3 dol.
MŪSŲ TIKĖJIMO ŠVIESA. Trumpas katekizmas katalikų šeimoms. Parengė kun. dr. N. Skurskis (1904-1972), redagavo kun. V. Aliulis. Lietuvos vyskupijų ordinarų leidinys. Vilnius-Kaunas, 1980, 128 psl.

Janina Narūne: PIRMŪNĖS AKADEMIKĖS. Leidėja dr. Zuzana Šalnienė (Shalna). Pratarmė Juzės Daužvardienės. 200 psl. Kaina 12 dol.
Icchokas Meras: STALEMATE. A Novel. Translation from the Lithuanian by Jonas Zdanys. Published by Lyle Stuart, Inc., 120 Enterprise Ave., Se-caucus, N.J., 1980. Aplankas — Janet Anderson. Kaina 8.95 dol.
VYTIS, Nr. 5, 1980. Lietuvos pogrindžio spauda, Nr. 1. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidinys. 95 psl. Leidinio kaina 4 dol. Galima gauti rašant šiuo adresu: 5620 So. Claremont Ave., Chicago, IL 60634.

LITUANISTINIS ŠVIETIMAS RO-CHESTERYJE, N.Y. 1931-1981. Redagavo Bronius Krokys ir Raimundas J. Kir -šteinas. Išleido Rochesterio Mindaugo Tomonio lituanistinė mokykla. Nuotraukos V. Staškevičiaus ir F. Mockevičiaus. Atspaude B. Krokys. 150 psl. Dailus leidinys, primenąs 50 metų lituanistinio švietimo pastangas bei vaisius Roches-teryje.
NAUJOJI VILTIS, 1980, Nr. 13, 120 psl., 4 dol. A. Gerutis rašo apie Lietuvą 1939-1940 m., J. Balys — apie ugnį tautosakoje. Perspausdinamas Z. Ivinskio str. "Lietuva ir žydai istorijos šviesoje", paskelbtas Aiduose 1971-72 m.
Povilas Rėklaitis: LITAUISCHE BIB-LIOGRAPHIE 1977-1978 IN AUS-WAHL. Atspaudos iš Zeitschrift fuer Ostforschungen, 1980, Heft 1, 17 psl. 330 bibliografiniai vienetai.
Dr. Povilas Rėklaitis: DIE HEIMAT DES NOBELPREISTRAEGERS FUER LITERATUR 1980, Czeslaw Milosz. J.G. Herder-Bibliothek, Siegerland e. V. Band 4, Katalog zur Ausstellung 1980/1981. 44 psl. Galima gauti rašant šiuo adresu: J.G. Herder-Bibliothek Siegerland e. V. 5900 Siegen 1, Eichendorfsveg 7. Kaina 3 markės.
 
LITUANUS, 1981 m. Nr. 2. Redaktoriai — Tomas Venclova ir Tomas Re-meikis. Visas leidinys skirtas Vilniaus universitetui. Apie jį įvairiais atžvilgiais rašo Tomas Venclova, Paulius Rabikauskas, S.J., Stasys Yla, Czeslaw Milosz ir t.t. Leidžia Lituanus Foundation, Inc. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.
PASAULIO LIETUVIS, Nr. 1-2, Nr. 3, 1981. Leidžia PLB valdyba. Red. Bronius Nainys ir Romas Kasparas. Prenumerata 8 dol. JAV. Adresas: 5620 So Claremont Ave., Chicago, IL 60629. Abu numeriai pateikia įdomios ir aktualios informacijos apie PLB veiklą.

FROZEN INFERNO: Autobiografiniai Dalios Grinkevičiūtės užrašai apie lietuvių tremtinių gyvenimą Jakutijoje anglų kalba. Iš rusų į lietuvių kalbą išvertė Paulius Vadu vis. Iš lietuvių į anglų — Milda Danytė. Įvade ištrauka iš Encyc-lopedia Lituanica apie baisiuosius birželio trėmimus. 15 psl., iliustruotas viršelis ir sovietinio Gulago žemėlapis. Istorinis dokumentas iš pogrindžio paremtais faktais — tikrais pergyvenimais, mirusiųjų pavardėmis, tiksliomis datomis, geografiškai tiksliais vietovardžiais ir t.t. Sukrečiamai perduotos Sibiro tremtinių baisios gyvenimo sąlygos. Leidinį spausdino Lietuvių katalikų religinė šalpa, 351 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207, birželio trėmimų 40 metų sukakties proga. Kaina — laisva auka.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, Nr. 45, anglų kalba. Išvertė Vita Matusaitienė. Įvadas kun. Kazimiero Pugevičiaus. Nr. 45, datuotas 1980 spalio 22, skirtas vyskupui Julijonui Steponavičiui, 1980 metais atšventusiam vyskupystės 25 metų jubiliejų. 48 psl. Iliustruotas viršelis, 6 nuotraukos iš Lietuvos bei žemėlapis. Turinyje: J.E. Vyskupo J. Steponavičiaus 25 metų jubiliejus Vilniuje, Antano Terlecko, Juliaus Sasnausko ir dr. Algirdo Statkevičiaus teismai. Smurtas prieš kunigus: kun. L. Šapokos nužudymas, kun. J. Zdebskio apdeginimas ir t.t. Kalinių gyvenimo nuotrupos, kunigų seminarijos ir vyskupijų žinios, kratos bei tardymai ir nauji pogrindžio leidiniai. Pavardžių bei vietovardžių alfabetinė rodyklė. Išleido Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Vienas egz. — 1 dol. Užsakant 10 egz. ar daugiau — 25% nuolaida.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, Nr. 46, anglų kalba. Išvertė kun. Kazimieras Pugevičius. Nr. 46, datuotas 1980 gruodžio 25, skirtas a.a. T.P. Masilionio, S.J. atminimui. 64 psl. Iliustruotas viršelis, 2 nuotraukos iš Lietuvos bei žemėlapis. Turinyje: Janulio, Buzo, Vitkauskaitės, Navickaitės, Stanely-tės, Skuodžio, Iešmanto ir Pečeliūno teismai. Žinios iš a.a. T.P. Masilionio, S- J., gyvenimo, Vytauto Didžiojo 550 m. jubiliejus, kalinių gyvenimo nuotrupos, kratos bei tardymai, dvasinis atgimimas Lietuvoj, tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikla. Žinios iš vyskupijų ir tarybinėje mokykloje. Kaina ir adresas pažymėta aukščiau.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai