Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
ENCIKLIKA "Redemptos hominis", rašyta pop. Jono Pauliaus II vyskupams, kunigams, vienuoliams, katalikams ir visiems geros valios žmonėms. Nei vertėjas į lietuvių kalbą, nei leidėjas, nei išleidimo metai nepažymėti. Tik pasakyta, kad išspausdino Vatikano spaustuvė. 94 p.
LIETUVIAI SIBIRE. Redagavo Juozas Prunskis. Iliustravo Jonas Strungys. Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla dr. Romualdui Giniočiui atminti. Chicaga. 1981. Didelio albuminio formato. 216 p. Gražus įrišimas. Įspūdinga aplanko nuotrauka. Kaina 20 dol. Leidyklos adresas užsakymams: 3001 W. 59th St, Chicago, IL 60629.
Ivan Havener, O.S.B. — IMK IR SKAITYK. Šv. Rašto dvasinis skaitymas — vadovas pradedantiems. Iš anglų kalbos išvertė Jurgis Strazdas. Išleido "Krikščionis gyvenime" knygų leidykla (P. O. Box 608, Putnam, CT 06260. 1981. Viršelis Pauliaus Jurkaus. 56 p.
Mother Maria Kaupas — THE FOUND-ING OF THE SISTERS OF ST. CASI-MIR. Pomirtiniai raštai, suredaguoti ir išversti į anglų kalbą. Vertėja — sesuo M. Agnese Dering ir kt. Išleido Claret Center for Resources in Spirituality. Chicago. 1981. 178 p.

PASAULIO LIETUVIŲ KUNIGŲ ŽINYNAS. Red. kun. Kazimieras Pugevi-čius ir Marian Skabeikis. Tremties ir Lietuvos kunigų bei vienuolių sąrašas su adresais ir katalikiškos įstaigos tremtyje. Brooklynas 1981. 174 psl. Kaina 7 dol. Adresas: Lithuanian Roman Catholic Priest's League of America, 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
CATHOLICS IN SOVIET-OCCU-PIED LITHUANIA. Translated from the French (Chretiens de L'Est No. 27, 1980) by Vita Matusaitis. Publisher: Lithuanian Catholic Religious Aid (351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207). Brooklyn, 1981. 120 p. (nukeka į viršeUo 3 psl)

PADĖKA
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba 500 dol. auka parėmė išleidimą Aidų Nr. 4, kuriame buvo paminėta 150 m. sukaktis nuo 1831 metų sukilimo. Žurnalo leidėjai Kultūros tarybai nuoširdžiai dėkoja.

Povilas Rėklaitis: "Universitas Vil-nensis" von Anton Preuschhoff, SJ. Atspaudas iš Reval und die Baltishen Laender. J.G. Herder-Institut, Marburg/ Lahn, 1980, 14 psl.
ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai, Nr. 25, 1981 gegužės mėn. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaguoja S. Stasienė. 48 p. Rašo Vacys Kavaliūnas "Poezija ir mokinys", Elena Vasyliūnienė "Muzikinio skonio lavinimas mokykloje" ir kt. Leidinį gadina nevykęs eilėraštis įžanginiame puslapyje.
Vytautas Kerbelis — LAIDOTUVIŲ MIŠIOS. Dedikuota Reginai Rajeckienei atminti. Išleido G. Rajecko šeima. New York, 1981. 9 p.
THE CHRONICLE OF THE CATH-OLIC CHURCH IN LITHUANIA, 1981, Nr. 47. Vertėja į anglų kalbą Vita Ma-tusaitis. Leidžia Lithuanian R. C. Priests's League of America (351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207). Turinyje: Šv. Tėvo sveikinimas vysk. J. Steponavičiui, kratos ir tardymai, chuliganizmas sovietinėje spaudoje, Petro Cidziko persekiojimas, žinios iš vyskupijų, nauji pogrindžio leidiniai ir t.t.
WORLD LITERATURE TODAY. A Quarterly of the University of Oklahoma. Summer 1981. 389 - 544 p.
Marketa Goetz-Stankiewic supažindina su Čekoslovakijos rašytoju disidentu Vaclav Haveliu, Alexander Petrov rašo apie Rusijos pogrindžio poeziją; William Riggan — apie Švedų Akademijos ir Nobelio literatūros premijos istoriją ir teikimo procedūrą; spausdinama Czelsaw Milosz kalba priimant Nobelio premiją ir t.t. Plačiai apžvelgiamos ir recenzuojamos pasaulio literatūrinės knygos. Žurnalą redaguoja Ivar Ivask. Metinė prenumerata 23 dol. (institucijoms 35 dol.). Adresas: University of Oklahoma Press, 1005 Asp Ave., Norman, OK 73019.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai