Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
— Gegužės 21 amerikiečių radijas ir televizija pranešė, ką kitą dieną viso pasaulio dienraščiai skelbė pirmuosiuose puslapiuose: prieš savaitę, gegužės 14, Kaune susidegino 20 metų jaunuolis Romas Kalanta, protestuodamas prieš religinę ir tautinę priespaudą. Jo laidotuvių dieną, gegužės 18, tūkstančiai jaunimo demonstravo Kauno gatvėmis šaukdami: Laisvės Lietuvai! Demonstracijos tęsėsi ir kitą dieną ir buvo tokios masinės, kad joms numalšinti nepakako policijos — buvo iškviesta vad. "vidaus saugumo kariuomenės" daliniai. Keletas šimtų jaunuolių buvo suimti. Tai buvo pilėniškos dvasios neviltyje prasiveržimo savaitė. Vos sužinojus apie įvykius, JAV LB ir ALTa informavo Valstybės departamentą, kur buvo pažadėta informaciją perteikti prez. R. M. Nixonui, išvykusiam į Maskvą. Pačius mus ši žinia taip sukrėtė, kad jau kitą dieną (V.22) Cleve-lande ir Los Angeles buvo surengtos protesto demonstracijos. Čikagoj masinė demonstracija vyko V.24. Detroite demonstruota V.26, New Yorke — V.28. JAV LB birželio 15 dieną paskelbė gedulo, bado ir maldos diena.

— Toronte V.6 vyko Kanados liet. katalikų II suvažiavimas, sušauktas prieš tris metus sudaryto Kanados Lietuvių Katalikų Centro. Išklausyti pirmininko dr. J. Sungailos ir įvairių komisijų pranešimai. Kun. dr. Pr. Gaida vadovavo simpoziumui, kuris svarstė lietuvių jaunimo religinę ir moralinę padėtį. Prof. J. Pikūnas nušvietė Š. Amerikos universitetų atmosferą, veikiančią ir mūsų jaunimą. Toliau svarstytas jaunimo organizacijų vaidmuo. Moksleivių ateitininkų s-gos buvęs pirmininkas A. Puteris konstatavo, kad moksleiviuose religinis auklėjimas rimtai puoselėjamas, bet žymiai mažiau studentuose. Skautų veikėja J. Če-ponkutė irgi panašiai konstatavo: jauniesiems moksleiviams skautai daro teigiamos religinės - moralinės įtakos, bet vyresniems jau daug mažiau. Sportininkų atstovas Aloyzas Kuolas kėlė, kad sportinėj veikloj rūpinamasi tik fiziniu ugdymu, o dvasinių vertybių mažai tepaisoma. Eug.
Girdauskas (moksleivių ateitininkų s-gos pirmininkas) svarstė klausimą, ko jaunimas laukia iš parapijos, ir į šį klausimą taip atsakė: kunigų ir dvasinių pagrindų. Kun. A. Prakapas aptarė religijos dėstymą šeštadieninėse mokyklose. Kun. dr. V. Skilandžiūnas ieškojo religijos ir tautiškumo pusiausvyros jaunimo auklėjime. Naujam trimečiui į KLK Centrą išrinkti: kun. P. Ažubalis, kun. PI. Barius, OFM, kun. Pr. Gaida, sesuo Ignė Marijošiūtė, J. Kšivickis, A. Kuolienė, Al-mis Kuolas, K. Manglicas, dr. Br. Povilaitis, kun. A. Prakapas, OFM, R. Sa-kalaitė, kun. J. Staškus, dr. J. Sungaila, prel. J. Tadarauskas ir I. Žemaitienė. Suvažiavimo metu buvo surengta religinio meno paroda.

Ateitininkų sendraugių sąjungos visuotinis suvažiavimas vyko Clevelande V.27 - 28. Sąjungos pirmininkas dr. A. Sužiedėlis skaitė paskaitą apie sendraugių veikla ir struktūrą, dr. V. Bieliauskas analizavo ateivių psichologiją. Pamokslus sakė vysk. V. Brizgys ir ASS dvasios vadas kun. K. Pugevičius. Nutarta sąjungos įstatus pritaikyti dabartinėms sąlygoms. Registruotų sendraugių priskaičiuojama per 900.

M i r t y s. — Stony Brook, L. L, N. Y., IV.22 mirė Pranė Lapienė, sulaukusi 65 metų amžiaus. Gimusi JAV, bet tėvų parvežta Lietuvon, pradžios ir gimnazijos mokslą išėjo Biržuose, vėliau baigė Panevėžio mokytojų kursus. 1929 grįžusi į JAV, jungėsi į visuomeninę veiklą, dirbo BALFe, buvo nuolatinė "Vienybės" bendradarbė ir redakcijos kolektyvo narė. Atvykstant naujiesiems ateiviams, suteikė savo namuose ilgesnę globą bent keliems mūsų rašytojams.
— Meksikoje atostogaudamas, V. 10 mirė dailininkas Viktoras Bričkus. Buvo gimęs 1924 Lenkimuose, Kretingos aps. Toronte 1954 baigė Ontario meno kolegiją ir mokytojavo vienoj Toronto gimnazijų. Parodose dalyvavo su grafikos ir akvarelės darbais. 1966 buvo išrinktas Kanados akvarelistų sąjungos pirmininku.
— Daytone V.19 mirė kun. dr. Titas Narbutas, sulaukęs 59 metų amžiaus. Kunigu įšventintas 1937, vikaravo ir ka-pelionavo Panevėžyje. Po karo Romos Angelicum un-te gilino studijas ir gavo teologijos licenciato laipsnį. 1947 išvykęs Čilėn, Santiago katalikų un-te 1948 įsigijo teologijos daktaro laipsnį. Nuo 1950 gyveno JAV, nuo 1960 klebonavo Daytono liet. parapijoj. Be visuomeninės veiklos, reiškėsi ir spaudoj.T. Angelaičio slapyvardžiu lietuvių, ispanų ir anglų kalbomis išleido brošiūrų, informuojančių apie nacių ir sovietų terorą. Lietuvių (1962) ir anglų (1968) kalbomis išleido knygą apie Marijos šventoves Amerikoje. 1957 - 64 redagavo "Lux Chris-ti", kurį laiką tą žurnalą ir administravo. Parengė elenchus (1961, 1966 ir 1970). Priklausė "Krikščionis gyvenime" redakciniam kolektyvui.
— Vilniuje V.24 mirė prof. Pr. Dovydaičio našlė Marcelė Bacevičiūtė - Dovydaitienė, sulaukusi 88 metų amžiaus. Nors tesirūpino vaikų auklėjimu ir neveikė organizacijose, vis vien 1941 birželio mėn. su visa šeima buvo ištremta į Sibirą, iš kurio vadinamąja amnestija buvo leista Lietuvon sugrįžti tik po 8 metų.
— Čikagoj V.25 mirė Remigijus Juozas Valaitis, eidamas 65-sius amžiaus metus. Jo gyvenimas buvo skirtas stiprinti lietuviškajai spaudai. 1924 pradėjo darbą "Ryto" bendrovėj, kuri leido to paties vardo katalikų dienraštį. 1930 buvo vienas iš naujos "Žaibo" bendrovės steigėjų ir jos direktorius. Ši bendrovė tęsė
"Ryto" leidimą, o nuo 1936 leido "XX amžių", kurio jis buvo vyr. administratorius. Amerikoje nuo 1948 buvo "Draugo" spaudos reikalų vedėjas. Paliko 5 sūnus ir 2 dukteris.

M o k s l a s. — Association for the Advancement of Baltic Studics III baltų studijų konferenciją surengė Kanadoje, Toronto un-te V.11 - 14. Konferencija praėjo sėkmingai, sutelkė per 450 dalyvių. Skaityta apie 80 pranešimų keturiose sekcijose: istorijos, socialinių mokslų, kalbotyros ir literatūros (pastarosios sekcijos koordinatorius buvo prof. R. Šilbajoris). Pilnaties posėdžiuose vyravo estai. Atidaromajame posėdyje paskaitą skaitė prof. I. Ivask ("Books Abroad" vyr. redaktorius). Jis pateikė sintetinį žvilgį į baltų išeivinę literatūrą. Šią paskaitą gavome mūsų žurnalui ir išspausdinsime po vasaros atostogų. Prof. R. Taagepera analizavo "šiaurės vakarų" - vietinių respublikų skirtybes (be baltų, jis lietė dar karelus ir gudus). Prof. J. Pahvel. AABS dabartinis pirmininkas, nagrinėjo "baltų Panteoną" — lietuvių ir latvių mitologiją. Amerikiečių istorikas prof. O. P. Backus žvelgė į baltų ir suomių poveikį rusų istorijai. Turtingiausia pranešimais buvo istorijos sekcija — apie pusė bendrojo skaičiaus. Tačiau lietuviai joje negausiai dalyvavo: J. Slavėnas kalbėjo apie Hitlerį, Klaipėdą ir Lietuvą, R. Misiūnas — apie Rusiją, Švediją ir Baltijos kraštus XVIII-XIX a. Gausiau lietuviai pasireiškė literatūros temomis: R. Šilbajoris žvelgė į H. Radausko poeziją, I. Gražytė — į V. Krėvės kūrybą, A. Landsbergis analizavo "blogio veidus" mūsų dramose, R. Šliažas ieškojo prūsų mitologijos elementų G. Grasso "Hun-dejahre", Br. Vaškelis aptarė B. Lankausko smulkiąją prozą. Socialinių mokslų temomis iš lietuvių darė pranešimus: B. Mačiuika apie Lietuvos sovietinimo "aparatą", G. Procuta — sovietinio auklėjimo dabartinėje Lietuvoje klausimais, P. Mažeika apie rusų socialinę politiką baltų kraštuose. Kalbotyros sekcijoj lietuviams atstovavo Antanas Klimas, kalbėjęs apie baltų ir slavų kalbų santykius, ir J. Reklaitienė, analizavusi lietuvių kalboje analoginio keitimosi atvejį. B. Saldukienė apžvelgė baltų kraštų paleografiją. Bibliografijos posėdy kalbėjo J. Balys. Doktorantų posėdy R. Kriščiūnas aptarė dešinę Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime XX a. Kaip komentatoriai dalyvavo Pr. Zunde ir L. Sabaliūnas. Vienam istorijos posėdžiui vadovavo B. Kasias. Konferencijos metu buvo surengta baltų spaudos ir baltų meno paroda, kurių pa-starojojlietuviams atstovavo A. Galdiko paveikslai. AABS pirmininko pareigas perėmė latvis prof. E. Anderson.

— New Yorke V.l-4 vykusioj ekologinėj konferencijoj (Environmental Pro-gress in Science and Education) prof. V. Klemas vadovavo sesijai, nagrinėjusiai tolimąjį ekologinį sekimą, ir pats skaitė pranešimą apie pakrančių aplinkos tolimąjį sekimą.
Bostono LB Kultūros klube šį pusmetį mokslines paskaitas skaitė: dr. Č. Masaitis apie poezija ir filosofija matematikoj, M. Drunga apie nesąmonių vaidmenį moksle ir filosofijoj, Kultūriniuose subatvakariuose: dr. D. Valiukėnaitė apie Šekspyrą lietuviškuose vertimuose, dr. J. Jakštas apie gudiškąjį elementą Lietuvos Didžiojoj Kunigaikštijoj. Be to, santariečiai surengė dr. Br. Vaškelio paskaitą apie tautosakos atspindžius dabartinėje Lietuvos rašytojų kūryboje.

T e a t r a s. — Čikagoj Jaunimo centre V.21 režisierė Marija Smilgaitė pastatė V. Krėvės istorinę dramą "Skirgailą". Plačiau atskirai šiame numery.

M u z i k a. — Čikagoj VI.18 Marquette Parko liet. bažnyčioj VI. Baltrušaičio vadovaujamas parapijos choras surengė religinės muzikos koncertą, kuriame atliko L. Cherubini "Reąuiem". Akompanavo vargonų virtuozas Z. Nomeika, kuris pagrojo dar porą kitų kūrinių.
Hartforde V.27 koncertavo J. Gaidelio vadovaujamas Brocktono parapijos choras. Pirmoji koncerto dalis buvo skirta religinei muzikai, joj atlikta VI. Jakubėno kantata "Prisikėlimas". Solistas St. Liepas, be šios kantatos, dar padainavo kelias operų arijas.
Alb. Prižgintas V.21 New Yorko Kultūros centre surengė vargonų koncertą.
Jūratė Veblaitytė - Litchfield įsigijo muzikos magistro laipsnį Columbia un-te. Šiame un-te jos dainų rečitalis buvo VI.2. Iš lietuvių kompozitorių programoj buvo K. V. Banaitis. — Northern Illinois un-te muzikos studijas baigė mezzo-sopranas Dalia Zakaraitė-Bach. Savo dainų rečitaly IV.28 ji padainavo ir savo vyro kompozitoriaus dr. J. Bacho keletą dainų. To un-to 50 vokalistų ir instrumentalistų varžybose ji laimėjo aukščiausią vietą.
— M. I. T. pučiamųjų orkestras .šio instituto Cresgie auditorijoj Cambridge. Mass. V. 12 atliko J. Kačinsko "Transcendentines išraiškas".

D a i l ė. — Čikagoj Čiurlionio galerijoj V.13 - 21 savo parodą surengė Dailės grupė. Kadangi ši kartą buvo sudaryta jury komisija (iš Čikagos Meno instituto atstovų), atranka buvo griežtesnė: parodoj dalyvavo 12 dailininkų (10 moterų ir 2 vyrai) su 28 darbais. Išskyrus V. Kriš-tolaitytę (eksponavo 2 anglies ir grafito darbus), kuri šiuo metu persikėlusi j New Yorką, visi kiti vietiniai. Z. Sodei-kienė išstatė 3 akrilinius tapinius ir 2 ofortus. I. Mitkutė savo ofortuose iliustravo lietuvių liaudies keiksmažodžius. Dar studentė D. Stončiūtė atkreipė dėmesį savo 3 lino raižiniais. D. Aleknienė eksponavo 3 akvatintus, N. Banienė ir D. Stankienė rodė tapybos darbus. Emalio darbų pateikė nuo seno jais žinoma G. Zumbakienė ir bene pirmąkart su jais pasirodžiusi M. Ambrazaitienė. B. Bauky-tė buvo išstačiusi audinį. J. Kelečius su dviem kompozicijomis atstovavo abstraktinei tapybai. K. Trimakas išstatė ekspresionistinio stiliaus peizažą. Abu Čikagos dienraščiai šią parodą teigiamai išskyrė kaip atrankią.
— Čikagos Lietuvių tautiniuose namuose V.27 - VI.2 VI. Vaitiekūnas rodė savo tapybos darbus senovės lietuvių papročių ir istoriniais motyvais.
— Filadelfijoje V. 13 - 15 savo pirmų-ją parodą surengė Kristina Kutkutė, šiemet baigusi dailės studijas. Buvo eksponuota apie 60 tapybos ir grafikos darbų. Parodą atidarė jos buvęs mokytojas P. Vaškys, kuris iškėlė jaunosios dailininkė-kūrybinį veržlumą ir darbštumą.
— New Yorke Kultūros židinyje V.20 -21 savo medžio skulptūros darbus rodė Mindaugas Jankauskas.
— New Yorko Fordhamo dailės klubo Bronxe V.7-14 parodoj pirmąją premija gavo bostonietė I. D. Griežė - Treinienė.
— O. Paškevičienė - Dokalskaitė V. 27
atidarė dailės galeriją (Ona D. Gallery Southamptone, L. L, N. Y.
Clevelando lietuviai V .22 demonstruoja prieš religinę ir tautinę priespaudą pavergtoje tėvynėje ryšium su
R. Kalantos mirtimi.    Nuotr. J. Garlos


R a š y t o j u o s e. — Vašingtono ateitininkų V. 6 suruoštame literatūros vakare savo kūrybą skaidė J. Aistis, K. Almenas, J. Blekaitis ir A. Vaičiulaitis. Aktorius H. Kačinskas paskaitė A. Vaičiu-ilČlO "Čipsinti žvirbliuką".
— Čikagoj V.13 J. Mekas rodė filmą Reminiscences of a journey to Lithua-nia ir skaitė savo kūrybos, kurios dar paskaitė ir D. Juknevičiūtė su St. Pilka.
— Bostone V.27 poeto St. Santvaro 70 tu amžiaus sukaktis paminėta literatūros vakaru. Jo kūrybos paskaitė aktoriai St. Kielaitė - Kelečiuvienė ir J. Kele-čius. St. Santvaro poetinę kūrybą apibūdino ir įvertino dr. H. Nagys. Savo paskaitoj jis ryškino St. Santvaro poezijos -viešumą ir ją charakterizavo atidarų langų į saulę ir sielą kūryba. LBD pirmininkas L. Andriekus sveikinimo žodyje Skėlė didžius St. Santvaro nuopelnus, po karo atkuriant Lietuvių rašytojų draugiją. Pats sukaktuvininkas St. Santvaras ilgesniu žodžiu metė žvilgį į savo 50 metų kūrybos kelią ir reiškė tikėjimą lietuvio rašytojo nepalaužiamumu.
— Ateitininkų sendraugių suvažiavimas Clevelande V.27 paįvairintas literatūros vakaru, kuriame savo kūrybą skaitė B. Pūkelevičiūtė ir K. Bradūnas.

J a u n i m e. — Tiek JAV, tiek kitų kraštų kolonijose vyko intensyvus rengimasis Jaunimo kongresui ir Tautinių šokių šventei. Clevelande, Los Angeles ir kt. jaunimas taip pat aktyviai pasireiškė protesto demonstracijose prieš sovietinę priespaudą ryšium su B. Kalantos herojine mirtimi ir Kauno jaunimo maištingomis demonstracijomis per jo laidotuves.
Studentų ateitininkų pavasario kursai vyko Kanadoj, Wasagos stovyklavietėj, V.26 - 29. Bendroji jų tema buvo "studentas idėjų ir gyvenimo tėkmėje". Istorinę ateitininkų kilmę apžvelgė Almis Kuolas, ideologiją — dr. A. Darnusis. Dviejuose simpoziumuose iškeltąsias mintis diskutavo kun. G. Ki-jauskas (moderatorius), J. Gaila, V. Ko-lyčius ir A. Puteris. Ideologinės veiklos, veikėjų psichologijos ir vadų paruošimo klausimais paskaitą skaitė kun. K. Trimakas, o simpoziume ją diskutavo S. Girnius (moderatorius), E. Gudauskas ir V. Narutis. Dalyvių buvo apie 70.

I š v i s u r. — Bomoje IV.30 paminėta 60 metų amžiaus sukaktis trijų tenykščių jubiliatų. Tai šie prelatai: Šv. Kazimiero kolegijos ilgametis rektorius L. Tulaba, šios kolegijos vicerektorius istorikas P. Jatulis ir arkiv. Skvirecko buvęs sekretorius K. Razminas. Minėjime (pamaldose ir pobūvy) dalyvavo vysk. A. Deksnys, Lietuvos diplomatijos šefo St. Lozoraičio visa šeima ir Bomoj gyvenantieji dvasiškiai bei pasauliečiai.
— "Draugas" V.28 surengtu banketu minėjo savo Čikagoje ėjimo 60 metų sukaktį. Tarp garbės svečių buvo vysk. V. Brizgys, gen. konsule J. Daužvardienė, ALTos pirm. dr. K. Bobelis, buvęs redaktorius L. Šimutis ir kt. Meninę programą atliko Žibuoklių sekstetas (iš Ne\v Jersey) ir solistas L. Stukas.
LB New Jersey apygardos suvažiavime IV.16 perrinkta ta pati valdyba: M. Balčiūnienė, K. Jankūnas, S. Kontrimas, A. Pocius, kun. J. Pragulbickas, J. Veblaitis ir J. Zubavičius. — Connecti-cuto apygardos suvažiavime V.6 išrinkta valdyba: pirm. A. Dragunevičius, Z. Dapkienė, Pr. Gaižutis, D. Grajauskienė, A. Gruzdys, Z. Strazdas, J. Šaulys ir G. Žemaitaitis — LB Vidurio Vakarų (Čikagos) apygardos suvažiavime V.14 išrinkta valdyba: pirm. B. Kronas, M. Jakaitis, A. Kareiva, F. Valinskas, V. Zalatorius, J. Žadeikis ir Z. Žiupsnys. Ligšiol pirmininkavo J. Jasaitis.

D. Britanijos Lietuvių Sąjungos suvažiavimas įvyko Londone IV.15. Šiemet s-ga švenčia 25 metų sukaktį ir telkia apie 500 aktyvių narių. Pirmininku perrinktas J. Alkis.
— "Nepriklausomos Lietuvos" Montrealyje redaktoriumi pakviestas rašytojas J. Petrėnas.
— New Yorke ėjusio žurnalo "The Baltic Review" leidimas sustabdytas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai