Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
—    Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo tradicinė šventė — vasario 16-oji — šįmet pirmą kartą iškilmingai buvo atšvęsta tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje. Tą dieną Lietuvoje žmonės nedirbo, o dalyvavo pamaldose, susirinkimuose, demonstracijose... Jungtinėse Amerikos Valstijose, kaip ir kasmet, į mūsų tautinę šventę įsijungė prezidentas, Valstybės sekretorius, Atstovų rūmai, gubernatoriai, miestų burmistrai, sveikindami, išleisdami atsišaukimus ar patys dalyvaudami mūsų minėjimuose. Visur buvo iškeltas lietuvių ryžtas būti laisvais. Valstybės sekretorius James Baker Lietuvos atstovui Vašingtone rašė: "Jungtinės Amerikos valstijos nepripažino ir nepripažins jėga Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Mes esame vieningi su Lietuvos žmonėmis, jiems taikingai siekiant pagrindinių teisių". Atstovų rūmuose specialiai Lietuvai skirtoje sesijoje maldą sukalbėjo kun. Antanas Mi-ciūnas, M.I.C.
Tradicinė dailės paroda, skirta Lietuvos nepriklausomybės šventei pagerbti Niujorke, Kultūros židinyje, įvyko vasario 10 - 11 d. Eksponatus iš Čikagos atvežė jos organizatorius Algimantas Kezys, parodą pavadinęs "Dailė 89". Parodą globojo Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygardos valdyba.
—    Lietuvių pranciškonų provinciolas Tėv. Placidas Barius, lydimas Tėv. Leonardo Andriekaus, kuris neseniai buvo Lietuvoje, gruodžio 5 d. aplankė pranciškonų ordino generalinį viršininką Romoje. Jis buvo supažindintas su naujomis pranciškoniškos veiklos galimybėmis bei planais atgimusioje Lietuvoje. Ten jau išėjo į viešumą pranciškonų jaunoji karta ir jau perėmė Kretingos bažnyčią bei parapiją. Vienuolyno patalpose tebėra kraštotyros muziejus, bet jau atgauti 6 kambariai. Atsivėrė platūs darbo laukai.
—    Dainų šventė, planuota 1990 m. liepos mėnesį Amerikoje, nebeįvyks, nes beveik tuo pačiu metu ir Lietuvoje rengiama tokia šventė. Į ją rengiasi vykti ansambliai ir ekskursijos.

—    Leonardas Žitkevičius, poetas ir redaktorius, pernai lapkričio mėnesį atšventė 75 metų amžiaus sukaktį. Jubiliatas ypač pasižymi humoristine kūryba ir eilėraščiais vaikams. Jis daug metų dirbo savaitraščio Darbininko redakcijoje Brooklyne.
—    Lietuvių informacijos centras, kuriam vadovauja kun. Kazimieras Pugevičius, šiuo metu ypatingai yra atkreipęs dėmesį į lietuviškų knygų siuntimą į Lietuvą. Pagrindinis šios įstaigos tikslas gi yra teikti informacines žinias apie Lietuvą Amerikos spaudai ir televizijos stotims. Tai labai platus ir svarbus darbo laukas.
—    Juzė Daužvardienė (Rauktytė), žymi Amerikos lietuvių veikėja ir buvusi Lietuvos gen. konsule Čikagoje, mirė sausio 29 d. Ji gimė 1904 metais Worcesteryje (Mass.) ir visą amžių dirbo Lietuvos labui, kurioje ji neturėjo progos apsilankyti. Anksčiau jos vyras dr. Petras Daužvardis buvo Lietuvos konsulas Čikagoje.

—    Adv. Algirdas Ostis išrinktas Lietuvių Fondo pirmininku. Prieš jį tas pareigas ėjo Marija Remienė.
—    Nijolė Sadūnaitė, žinoma kovotoja už religiją bei tautybę, aplankiusi lietuvių bendruomenes Kalifornijoje, Čikagoje, Clevelande ir kitur, kovo 25 d. buvo pagerbta Kultūros židinyje Niujorke.
Op. sol. Vaclovo Daunoro, Vilniaus teatro aktoriaus Algirdo Grašio ir muziko Roberto Bekonio koncertai buvo surengti Niujorke, Hartforde, Bostone, Čikagoje, Clevelande, Detroite ir Los Angeles. Taip pat gausūs yra ir kitų Lietuvos solistų bei ansamblių koncertai išeivijoje.
—    JAV LB Kultūros tarybos dailės premija paskirta Kęstučiui Zapkui, teatro premija — Arūnui Čiuberkiui.

Dr . Antanas Klimas Aidų leidėjų (pranciškonų) pakviestas, sutiko redaguoti šį žurnalą.

Naujasis redaktorius redagavimo darbą pradės nuo 1991 metų pradžios. Jis lietuvių visuomenei yra gerai pažįstamas kaip mokslininkas, visuomenininkas, mokslinių knygų bei straipsnių autorius, Lituanus žurnalo redaktorius, jaunimo stovyklose lituanistikos dėstytojas, Lietuvių bendruomenės veikėjas, moksliniuose suvažiavimuose paskaitininkas ir nuo 1950 metų Rochesterio universitete kalbų profesorius. Jo specialybė yra kalbotyra bei germanistika, kurios daktaro laipsnį jis gavo 1956 m. Pensilvanijos universitete . Dr. Klimas ypač pasitarnavo lituanistikai, su L. Dam-briūnu irW. R. Schmalstiegu parengdamas lietuvių kalbos vadovą angliškai "Introduction to Modern Lithuanian". Aidų leidėjai dr. Antanui Klimui yra labai dėkingi, kad jis, išėjęs į pensiją, sutiko redaguoti žurnalą. Dabartiniam redaktoriui, redaguojančiam Aidus jau dešimtį metų, dėl amžiaus atėjo laikas pasitraukti.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai