Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIŲ FONDO METINIS SUVAŽIAVIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Žygas   
Kasmet rengiamas fondo suvažiavimas, kuriame nariai supažindinami su jo veikla. Apžvelgiami atlikti darbai ir metamas žvilgsnis į ateitį. Norint didesnius darbus atlikti reikia turėti planą. Jeigu fondo steigėjai nebūtų jo turėję, tai ir fondo šiandien neturėtume. Jau primiršome tuos laikus, kuomet jis buvo steigiamas. Nevisi jo idėją vieningai rėmė, buvo daug kalbų ir ginčų, kol jis tapo kūnu. O jeigu tuomet būtų buvę rankos nuleistos, tai kur šiandien stovėtume? Per savo gyvavimo metus jis lietuvišką veiklą jau parėmė 2,537,585 dol.

Šių metų suvažiavimas įvyko kovo 31 d. Jaunimo centre, Čikagoje. Fondo narių bendras balsų skaičius yra 25,233. Siame suvažiavime buvo atstovaujami 7,912 balsų. Suvažiavimą atidarė St. Baras, fondo tarybos pirm., šiais žodžiais: "Sis suvažiavimas vyksta nepaprastu ir sunkiu metu, kai mūsų širdyse ir mintyse yra Lietuva. Prezidentas G. Bush sulaužė kitų prezidentų ir savo duotą žodį. Lietuvių Fondo veikla negali susilpnėti, šiam suvažiavimui bus pasiūlyta įtraukti ir Lietuvos reikalus".

Po atidaromojo žodžio invokaciją sukalbėjo prel. Juozas Prunskis. Po invokacijos atliktas mirusių fondo narių pagerbimas. Žvakę uždegti buvo pakviestas V. Grėbliūnas, o pereitais metais mirusiųjų pavardes perskaitė Ramoną Steponavičiūtė, fondo valdybos narė. Pereitais metais į amžinybę iškeliavo 90 fondo narių. Pagerbimas užbaigtas sugiedojus vieną posmą Marija, Marija.

Baigus atidarymo formalumus, nedelsiant eita prie suvažiavimo darbų vykdymo. Į darbo prezidiumą pakviesti dr. K. Ambrozaitis, O. Barš-kėtytė ir A. Juodvalkis, o į sekretoriatą — Gr. Kamantienė.

Lietuvos generalinis garbės konsulas Vacl. Kleiza suvažiavimą sveikino šiais žodžiais: "Išeivija visuomet buvo gyva tautos dalis, tokia ji ir toliau liko. Šiandien gyvename nepaprastai svarbius ir sunkius laikus. Tauta yra sunkioje padėtyje, ir mes turime jai padėti visais galimais būdais". JAV LB vardu sveikino Birutė Jasaitienė, Alto vardu — kun. dr. Juozas Prunskis ir t.t.

Sudarius reikalingas komisijas ir joms pradėjus savo darbą, vyko suvažiavimo pranešimai. Kalbėjo Fondo tarybos pirm. St. Baras: "Mums malonu pranešti, kad 1989 m. buvo treti sėkmingiausi metai Lietuvių Fondo veikloje. 1989 m. sutelkėme 324,612 dol. narių įnašais ir palikimais, ir į Lietuvių fondą įstojo 177 nauji nariai. Lietuvių fondas 1990 m. skelbia penkių milijonų užbaigimo metais". Marija Remienė, buvusi fondo valdybos pirm., apžvelgė fondo valdybos veiklą ir bandymus pasiekti platesnius sluoksnius: "Buvo atkreiptas dėmesys į angliškai kalbančius tautiečius bei jų spaudą, ir jie supažindinti su Lietuvių Fondu ir jo tikslais. Valdybos narė Ramoną Steponavičiūtė rašo angliškai informacinius straipsnius į Vytį, Bridges, Observer bei Litua-nus, tik, deja, ne visi tuos straipsnius atspausdina. Be to, laiškai nariams ir ne nariams buvo siunčiami lietuvių ir anglų kalbom". Finansų komisijos pranešimą atliko Rūta Juškienė: "1989 metai ekonominiu atžvilgiu buvo ramūs. Kadangi infliacija buvo žema, tai ir nuošimčiai žemoki, be didesnių svyravimų. Investuojant prisilaikoma šių paramos — moralinės ir materialinės. Prasidėjęs kultūrinis bendravimas džiugino mūsų širdis ir noriai pripildėme sales, bet kartu ir nuogąstavome, kad mūsų jaunimo veikla gali išblėsti, jei mes neparem-sime savo dalyvavimu ir turimais ištekliais". Kontrolės komisijos pranešimą padarė J. Žygas: "Fondo knygos yra vedamos tvarkingai. Yra visų pajamų ir išlaidų duplikatai. Prie visų išmokėjimų yra nurodyta, kuriuo nutarimu remiantis yra išmokėjimai padaryti". K. Ambrozaitis apžvelgė fondo darbus ir nurodė, kad pagal fondo įstatus turi būti renkami 6 tarybos ir 3 kontrolės komisijos nariai.

Lentoje buvo surašyti pasiūlyti kandidatai ir slaptu būdu vyko balsavimas. Skaičiuojant balsus, buvo iškeltas jau suvažiavimo pradžioje minėtas Lietuvos reikalų klausimas, būtent, kad išeivija turi įsijungti į tautos laisvėjimo vyksmą. Tam yra numatoma paskirti vieną milijoną iš pagrindinio galima suderinti. Diskusijose Br. Vaškelis paminėjo, kad dabartiniu metu į Lietuvą dar negalima nieko siųsti. Galime tik paremti tuos, kurie atvažiuoja iš Lietuvos studijų reikalais. J. Skeivys pažymėjo, kad Sąjūdis irgi yra reikalingas paramos. Nutarta šiuos pasisakymus atiduoti nutarimų komisijai. Norint duoti paramą ir Lietuvai, reikia atitinkamai pakeisti fondo statutą. Nors dabar dar tiesiogiai Lietuvos paremti negalima, tačiau nedelsiant reikia šį klausimą išspręsti.

Suskaičiavus balsus, pranešta, kad į tarybą išrinkta: M. Remienė, R, Juškienė, P. Kilius, V. Kirvelaitis, R. Steponavičiūtė ir dr. K. Ambrozaitis, o į kontrolės komisiją: V. Juška, P. Stončius, L. Zliobienė. Kandidate liko D. Siliūnienė.

Pabaigoje Birutė Jasaitienė ragino registruotis kelionei demonstracijoms į Vašingtoną ir kvietė visus kuo gausiausiai   dayvauti.   Dar   reikia pažymėti, kad fondas davė 1000 dol. jaunimo kelionėms apmokėti. Visų fondo narių vardu suvažiavimas pasiuntė telegramą prez. G. Bush, kad jis tuojau pripažintų Lietuvos vyriausybę. V. Kamantas perskaitė sveikinimą Lietuvos Aukščiausiajai tarybai ir prez. Vytautui Landsbergiui. Uždarant suvažiavimą dr. K. Ambrozaitis ragino visus aktyviai dalyvauti ir remti tautos pastangas kovoje dėl laisvės. Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.    J. Žygas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai