Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alfonsas Tyruolis: ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS. Eilės lyrinės ir epinės. Čikaga. 1990. 104 p.
Antanas Paškus: ASMENYBĖ IR RELIGIJA PSICHOLOGINIO VYSTYMOSI PERSPEKTYVOJE. Išleido "Į Laisvę" Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. Čikaga. 1990. 156 p.
Andrius Norimas: KELIONĖ Į KAUNĄ. Premijuotas jaunimui romanas. Išleido Literatūros Mylėtojų Talka. Čikaga. 1990. 159 p. Kaina 12 dol. Kietais viršeliais — 12 dol.
4 DAINOS. Peizažas — žodžiai Prano Lemberto; Senas laikrodis — žodž. Leonardo Andriekaus; Beržas —    žodž. Juozo Tysliavos; Pabaigtuvės —    žodž. Gražinos Tulauskaitės. Muzika Giedrės Nasvytytės - Gudauskienės. Nei leidėjas, nei išleidimo vieta nepaminėti.
VILNIAUS MIESTO PLANAS. Paruošė G. Indreika pagal 1988-89 metų duomenis. 24 x 32 formato, sulankstyti arba plakato forma. Duodama turistinė rodyklė ir gatvių indeksas. Išleido Sakalas. Čikaga, 1990. Kaina 9 dol. (JAV).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai