Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ETNINIO PAVELDĖJIMO PROGRAMA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vt. Vt.   

Lietuvių Bendruomenės centras ir vietiniai organai bei veikėjai yra dėję daug pastangų, kad JAV kongresas priimtų etninio paveldėjimo programą, mūsuose paprastai vadinamą JAV tautybėms paremti įstatymu. To įstatymo projektą buvo priėmęs tik senatas, o atstovų rūmai atmetę. Bet po ilgokai trukusių pasitarimų senato ir atstovų rūmų bendroj komisijoj pagaliau praėjo senato nusistatymas: už įstatymą pasisakė ir atstovų rūmai. Kadangi tuo įstatymu padarytas svarbus žingsnis, nors dar tik pirmas, JAV tautybių atžvilgiu, manome, kad ir mūsų skaitytojam bus įdomu, ką gi tas į-statymas konkrečiai sako. Įstatymas sudaro "Higher Education Act" IX skyrių:

IX skyrius. Etninio paveldėjimo programa.

901 str. Pripažįstant (JAV) nacijos heterogenišką sudėtį ir faktą, kad daugelio etninių grupių visuomenėje didesnis supratimas įnašų iš savojo paveldėjimo ir kitų bendrapiliečių įnašų gali prisidėti prie masių didesnio vieningumo, patriotizmo ir pareigingumo; taip pat pripažįstant principą, kad valstybės švietimo įstaigose visi asmens turi turėti progą susipažinti su kiekvienos etninės grupės skirtingais bei individualiais įnašais į (Amerikos) nacionalinį paveldėjimą, šio skyriaus tikslas — parūpinti paramos, skirtos sudaryti progą studentams susipažinti su savo pačių kultūrinio paveldėjimo pagrindiniais bruožais, taip pat studijuoti kitų etninių grupių kultūrinio paveldėjimo įnašams.


902 str. (Mokyklų) komisaras yra įgaliojamas teikti stipendijas, sudaryti sutartis su viešomis ir privatinėmis, ne pasipelnymo tikslais veikiančiomis, švietimo įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis, padėti jom planuoti, steigti, vystyti ir vykdyti šio skyriaus numatytas etninio paveldėjimo studijų programas.
903 str. Šio skyriaus numatytai paramai gauti kiekviena programa turi:

(1) ruošti pradžios, vidurinėms ir aukštosioms mokykloms mokomąją medžiagą apie atitinkamos etninės grupės arba kelių grupių, kurias programa apima, istoriją, geografiją, visuomenę, ūkį, literatūrą, meną, muziką, dramą, kalbą ir apskritai kultūrą ir apie tos etninės grupės arba kelių etninių grupių kultūrinius įnašus Amerikai;

(2) tą mokomąją medžiagą paskleisti visame krašte pradžios, vidurinėms ir aukštosioms mokykloms naudotis;

(3) rūpintis šio skyriaus parama paruoštąja mokomąja medžiaga besinaudojančių ar besiruošiančių ja naudotis asmenų lavinimu;

(4) bendradarbiauti su asmenimis ir organizacijomis, suinteresuotomis į programą įeinančia etnine grupe ar keliomis grupėmis, padedant jiems skatinti, drąsinti, vystyti ar vykdyti programas ir kitokią savo veiklą, susijusią su tos etninės grupės ar kelių grupių istorija, kultūra ar tradicijomis.

904 str. (a) Kiekviena vieša ar privatinė, ne pasipelnymo tikslais veikianti, įstaiga, institucija ar organizacija, norėdama gauti šiame skyriuje numatytos paramos, turi pagal šio skyriaus nuostatus, veikiančią teisę ir komisaro išleistas šio skyriaus tikslais taisykles, paduoti pareiškimą. Komisaras pareiškimą tenkina, tik nustatęs, kad:

(1) programa, kuriai pareiškimas siekia paramos, veiks pareiškėjo vardu ir kad pareiškėjas programą vykdys pagal šio skyriaus nuostatus;

(2) programa apims 903 str. numatytą veiklą; ir
(3) programa buvo suplanuota ir bus vykdoma, konsultuojant patariamąją tarybą, kuri atstovauja programos numatytai etninei grupei arba kelioms grupėms, ir kuri sudaryta taisyklėse nustatytu būdu.

(b) Tenkindamas p. "a" numatytus pareiškimus, komisaras turi patikrinti, kad tarp šio skyriaus parama besinaudojančių programų būtų bendradarbiavimas ir susiderinimas.

905 str. (a) Šį skyrių vykdydamas, komisaras gali susitarti dėl pasinaudojimo (1) aukštųjų mokyklų tyrimų patalpomis ir personalu, (2) vietinių bendruomenių etninių grupių arba šiame krašte studijuojančių užsieninių studentų specialiomis žiniomis, (3) pradžios, vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojų ekspertize, (4) talentais ir patyrimu bet kurio sambūrio, kaip fondai, piliečių susigrupavimai, fraternalinės organizacijos, kurie gali padėti programų tikslams.

(b) Šio skyriaus vykdymui skirtos lėšos gali būti naudojamos atlyginti programų steigimo bei vykdymo išlaidoms, visoms ar daliai, įskaitant išlaidas šaltiniams ir medžiagai tirti, akademiniams patarėjams, taip pat išlaidas personalui ruošti šio skyriaus tikslams vykdyti. Šio skyriaus lėšos taip pat gali būti naudojamos stipendijoms, įskaitant priedus stipendininko išlaikomiems šeimos stipendijoms.
906 str. (a) Šiuo steigiama Etninio paveldėjimo studijų patariamoji taryba, kurios 15 narių paskirs sekretorius, kuris bus paskirtas.
(b) Toji taryba šio skyriaus numatytos programos atžvilgiu vykdyti uždavinius ir funkcijas, išdėstytas Švietimo bendrųjų nuostatų įstatymo "D" dalyje.

907 str. Šiam skyriui vykdyti yra skiriama išleisti $15,000,000.00 per biudžetinius metus, kurie baigiasi 1973.VI.30. Šiame straipsny numatytos sumos pasiliks prieinam' išlaidoms ir įsipareigojimams iki galo sekančių biudžetinių metų. po tų, kuriems jos numatytos, nebent būtų išleistas įsakmus nuostatas šiam nusistatymui aprėžti. Etninio paveldėjimo programa -skyrius įsigalioja nuo 1972.VI.30.

Vt. Vt.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai