Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LADO TULABOS RELIGINĖ KNYGA PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Kun. Vytautas Pikturna   
Tikėjimas yra Dievo dovana, gaunama per krikštą. Ta dovana — tai lyg riešuto branduolys, kuris išleidžia daigą ir iš jo išauga medis, nešąs vaisių. Tėvų pareiga yra rūpintis, kad tas daigas nemirtų. Nepriklausomoje Lietuvoje tėvams buvo didelė pagalba, kai visose pradžios mokyklose bei gimnazijose vaikai turėjo tikybos pamokas. Rusijos komunistai, okupavę kraštą, tikybos pamokas panaikino, religinio turinio knygas sunaikino. Viso to vaisiai blogi. Jaunimui buvo atimtas svarbiausias pasaulėžiūrinis bei moralinis ramstis.

Jungtinėse Amerikos Valstijose taip pat padėtis šiuo atžvilgiu nėra gera. Tik dalis šio krašto jaunimo lanko katalikiškas mokyklas, kur dėstoma religija. Dėl to ir bažnyčiose matome tik dalelę Amerikos jaunimo. Tai liečia ir mus, lietuvius.

Padėta pasunkina ir religinių knygų trūkumas. Dažnai galima išgirsti nusiskundimų, kad labai trūksta šios srities literatūros. Tai tik dalinė tiesa. Išeivijoje išleista gana daug religinio turinio raštų, tik gaila, kad jais mažai buvo domėtasi; knygos mažai pirktos ir skaitytos. Netrūko nė Šv. Rašto laidų. Atmintina ir prel. Vytauto Balčiūno religinių veikalų serija "Krikščionis gyvenime". Cia dar prisidėjo Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidiniai, Antano Maceinos, Juozo Girniaus, kun. Antano Rubšio, Antano Paškąus, prel. Prano Gaidos, prel. Juozo Prunskio religiniai raštai, skelbti knygose ir žurnaluose. Visų autorių neįmanoma suminėti, bet tenka pasidžiaugti, kad religinio turinio knygų išeivijoje bado nebuvo.

Jų ilgoką sąrašą papildo ypač dvi neseniai išleistos geros knygos — tai belgų kunigo Lellote parašytas veikalas "Gyvenimo problemos sprendimas", kurį, išverstą į lietuvių kalbą, 1989 m. gausiu tiražų išleido "Lietuvių sielovados tarnyba", vad. vysk. Pauliaus Baltakio, O.F.M., (spausdino Franciscan Press Brooklyne, N. Y.) ir prel. Lado Tulabos konferencijų bei pamokslų knyga "Mano Dieve, vis arčiau prie tavęs". Apie ją čia ir tenka kiek plačiau pakalbėti.

Knygos įžangoje autorius rašo: "Savo ilgo kunigiško gyvenimo eigoje turėjau daug progų vesti rekolekcijas, kalbėti susirinkimuose, skaityti paskaitas suvažiavimuose. Prieš kalbėdamas, visada gerai išmąstydavau pasirinktą temą, o išmąstęs, visa ištisai pasirašydavau... Noriu tikėti, kad bus naudinga Dievą ieškantiems ir Dievą mylintiems pasiskaityti ir rasti dvasinio atsigaivinimo tekstuose, kurrie išplaukė iš mano gilaus tikėjimo ir kruopščių studijų. Visa, kas parašyta, yra mano širdies kalba: visų pirma į Dievą, o paskui į žmones. Viliuosi, kad mano mintys vienam ar kitam skaitytojui įkvėps į sielą troškimą, einant žemės keliu, kelti žvilgsnį į dangų ir kartoti: 'Vis arčiau, mano Dieve, prie tavęs'."

Autorius neapsiriko. Tikslą pasiekė. Knyga tikrai padės pažinti Kūrėją ir jo gerumą; padės pažinti Kristų, jo mokslą ir šio gyvenimo prasmę.

Prel. Tulabos knyga padalyta į 39 skyrius. Pirmuosiuose trijuose skyriuose rašoma apie Dievą bei Švč. Trejybę. Septyniuose skyriuose kalbama apie Kristų; trijuose skyriuose apie Bažnyčią — jos kilmę, esmę ir veiklą. Rašoma ir apie žmogų. Keturi skyriai duoti Lietuvai, paliečiant tėvynės meilę, mūsų pareigas, išeiviją. Kituose skyriuose kalbama apie nuodėmę, atgailą* Eucharistiją. Paliečiama ir kentėjimų problema, kelias į tobulybę... Teigimai pagrindžiami, Šv. Rašto ištraukomis, žymių asmenų žodžiais. Knyga parašyta lengvu stiliumi. Tai tikrai graži dovana mums visiems. Tik linkėtina, kad ši knyga negulėtų kur nors sandėliuose, bet kuo skubiausiai nukeliautų į Lietuvą.
Kun. Vytautas Pikturna
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai