Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVIAI RYTŲ EUROPOS POEZIJOS RINKTINĖJE PDF Spausdinti El. paštas
Emery George (ed.): CONTEMPORARY EAST EUROPEAN POETRY. Ann Arbor, Ardis, 1983.

Dvylika lietuvių poetų prabyla angliškai pernai Amerikoje išėjusioje šiandieninės Rytų Europos poezijos antologijoj — "Contemporary East European Poetry". Ją išleido Rytų - Vidurio Europos ir ypač Sovietų Sąjungos kultūrininkams gerai pažįstama Ardis leidykla Michigane, o redagavo vengrų kilmės poetas ir literatūros kritikas Emery George.

Antologijoje randame šiuos krašto poetus: Albiną Žukauską, Eugenijų Matuzevičių, Janiną Degutytę, Juditą Vaičiūnaitę, Vytautą Bložę, Justiną Marcinkevičių, Sigitą Gedą, ir Violetą Palčinskaitę. Išeivijos poezijai atstovauja Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys ir Tomas Venclova. Dėl poetų ir jų kūrinių atrankos galima ir reikia ginčytis — daug kas pasiges Marcelijaus Martinaičio, Algimanto Mackaus ir kitų svarių vardų, prašokančių, sakykim, Bložę, Matuzevičių ar Palčinskaitę. Bet vis tiek, palyginus su kitomis tautinėmis grupuotėmis, bendras lietuvių balsas skamba įspūdingai.  Gražu ir tai, kad lietuvių poetai, nors ir aplinkybių perskirti, čia po vienu stogu.

Lietuvių poetų eilėraščių angliški variantai įvairuoja nuo vos pakenčiamų iki gerų. Vertimų lygį, aišku, veikia ir poeto braižas: angliškus poetinius atitikmenis lengviau atrasti Tomo Venclovos intelektualinei, moderniųjų anglų ir amerikiečių poetų paveiktai poezijai, negu Justino Marcinkevičiaus lyriniams sakiniams - atodūsiams. Prie šių vertimų darbavosi Jonas Zdanys, Irena Pogoželskytė Suboczewskij, Marija Slavėnienė ir David McDuff.

Savo trumpame įvade į lietuvių poezijos skyrių Jonas Zdanys rašo, kad po antrojo pasaulinio karo lietuvių poezija vystėsi dviejose skirtingose visuomeninėse ir politinėse sferose; išsiskyrė krašto bei išeivijos poetų išraiškos būdai, temos, forminės struktūros. Pasak Zdanio, poezija Lietuvoje iki 1956-ųjų metų buvo labai apribota, bespalvė ir kupina šablonų; vėliau ji tapo laisvesnė ir įvairesnė, bet tebėra kontroliuojama.

Panašų vaizdą randame ir įvadėliuose į estų bei latvių poezijos skyrius: pasidalijimas į krašto ir išeivių poezijas, dalinis atodrėkis, nepranykstantys cenzūros varžtai. Latvių kritikas Valters Nollendorfs rašo, kad, nors išeiviai rašytojai raginami lankytis Latvijoje, išeivijos literatūros, išskyrus kelias išimtis, neleidžiama laisvai platinti. Griežtas išeivių literatūros atribojimas tebėra oficiali taisyklė, dar griežtesnė Lietuvoje, negu Latvijoje ar Estijoje.

Rytų Europos poezijos antologija anglų kalba apima 130 poetų iš penkiolikos tautų. Šalia pabaltiečių rikiuojasi lenkai, Rytų vokiečiai, čekai, slovakai, vengrai, rumunai, kroatai, makedoniečiai, serbai, slovėnai, bulgarai ir jidiš kalba rašiusieji žydų poetai. Antologijos redaktorius prisipažįsta, kad jam buvo nelengva nubrėžti liniją tarp Rytų Europos ir Sovietų Sąjungos. Pavyzdžiui, ukrainiečiai buvo nepatenkinti, kad juos paliko už antologijos durų, o pabaltiečius įleido į vidų.

Skaitant šią antologiją, atsiveria plati panorama, kurioje galima atpažinti pagrindinius Rytų Europos vaizduotės bruožus. Įvadiniame straipsnyje redaktorius rašo, kad į šiaurę nuo Balkanų esantieji Rytų Europos kraštai atrado kelią į pilną modernios literatūrinės istorijos šviesą, pasisukdami į Vakarus. Rytų Europos poetams taip pat būdingas gilinimasis į savo tautines praeitis ir mėginimas atgaivinti tos praeities vertybes. Pavyzdžiui, rumunai didžiuojasi savo romėniška ir daciška kilme, o bulgarai nepamiršta, kad jų protėviai suteikė rusams ir kitiems slavams religiją bei alfabetą. Tačiau su tais jausmais nearjungiamai siejasi smalsumas ir meilė viskam, kas nauja ir svetima. Jaunieji Rytų Europos poetai paveldėjo tą labai žmogišką dvilypį polinkį — užsisklęsti savo kiaute ir drauge iš jo išsivaduoti. Ir šiandienos Rytų Europos poezijoje tebesijaučią įtampa tarp naujo ir seno, tarp Rytų ir Vakarų, rašo antologijos redaktorius Emery George.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai