Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LITUANISTIKOS INSTITUTO 1971 METŲ SUVAŽIAVIMO DARBAI. Spaudai paruošė Thomas Remeikis. Išleido Lituanistikos Institutas Čikagoj
1971. 280 psl.
Mykolas Krupavičius: ATSIMINIMAI. Aplankas V. Virkau. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoj 1972. 364 psl., kaina 10 dol.
Viktoras Gidžiūnas, OFM: TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS ORDINAS. Išleido Trečiojo ordino Šv. Kazimiero provincija. Brooklyn, N. Y., 1971. Viršelis ir vinjetės P. Jurkaus. 286 psl.
Eduardas Cinzas: BROLIO MYKOLO GATVĖ. Novelės. Atlankos D. Rėklv-tės - Aleknienės. Išleido A. Mackaus Knygų Leidimo Fondas Čikagoj 1972. 304 psl., kaina 6 dol.
LITAUISCHE LYRIK. Lucia Bal-daufienės sudaryta ir išversta lietuvių poezijos antologija. Gretimai duodamas lietuviškas tekstas ir vokiškas vertimas. Išleido YVilhelm Fink Verlag, Mūnchen,
1972. 307 psl., kaina DM 38.-
Marija Saulaitis: AND YOU. Eilėraščiai. Įvadinis žodis prof. Ch. Angoffo, aplankas Pr. Lapės. Išleido Manyland Books leidykla New Yorke 1972. Kieti viršeliai, 47 psl., kaina 2.95 dol.
Eglė Juodvalkytė: JEI TU PALIESI MANE. Eilėraščiai. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoj 1972. Mecenatas ČALM 1971 /1972 m. m. abiturientai. 43 psl.
Pranas Naujokaitis: PASISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ. Romanas. Išleido "Darbininkas" New Yorke 1972. Viršelis P. Jurkaus. 232 psl., kaina 4 dol.
Vincas Žemaitis: LIETUVIŠKI VANDENVARDŽIAI IR PILKAPIAI NUO VYSLOS IKI PAT MASKVOS. Atspaudas iš "Naujienų". Du istoriniai žemėlapiai. Autoriaus leidinys Čikagoj 1972. 63 psl., kaina 2 dol.
J. Venclova: LIETUVOS VARDO KILMĖ. Atspaudas iš "Naujienų". Išleido Chicagos Lietuvių ■ Literatūros D-ja. 51 psl., kaina 2 dol.
Kun. P. Celiešius: DR. A. MACEINOS "DIDŽIUOSIUS DABARTIES KLAUSIMUS" BESVARSTANT. Išleido VELS Spaudos Centras Bad Wo-rishofene, 1972, 12 psl.
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA. Redagavo L. Andriekus. Išleido LRD valdyba New Yorke 1972. 15 psl.
VARPAS, Nr. 11. 1972. Šis 166 puslapių numeris skirtas jaunimo kongresui. Daugiausia kongreso rengėjų pasisakymai, G. Breichmanienės str. apie tautinius šokius, R. Spalio — apie jaunimo literatūrą, pokalbis su jaunimo atstovais J. Reizgyte ir M. Drunga. Iliustruota jaunųjų dailininkų ir fotografų darbų nuotraukomis.
LITUANUS, 1972 nr. 1, 88 psl. W. R. Schmalstieg rašo apie J. Kazlausko kalbotyrinį įnašą, I. Lehiste, J. Silenieks ir R. Šilbajorio straipsniai apie estų, latvių ir lietuvių išeivinę literatūrą.
Į LAISVĘ, Nr. 54, 1972.IV, 80 psl. Šiame numery Ad. Damušio str. apie Z. Ivinskį ir V. Prižginto sudaryta jo darbų bibliografija. A. Klimas rašo apie baltų ir slavų kalbų santykius, red. J. Kojelis — apie lietuviškąjį dialogą etc.
Bronius Budriūnas — gaidų leidiniai: TĖVE MŪSŲ chorui arba bendram giedojimui, mecenatai I. ir K. Galiūnai, kaina 30 ct.; MIŠIŲ GIESMĖS (žodžiai St. Ylos) bendram giedojimui, kaina 15 ct.; DAINOS GIMIMAS (žodžiai H. Radausko) solo balsui su fortepijonu, mecenatė V. Čižauskaitė - Balčiūnienė, kaina 1 dol. Visus 3 leidinius išleido B. Budriūno kūriniams leisti fondas: 2620 Griffith Park Blvd., Los Angeles, Calif. 90039.
BOOKS ABROAD, Spring 1972, p. 177-352. Šio numerio specialioji tema — Artimųjų Rytų literatūra. Lietuvių skyriuje R. Šilbajoris recenzuoja Al. Barono "Vėjas lekia lyguma" ir K. Ostrausko "Kvartetą", V. Dūkas — A. Baužos "Kur mėlynas dangus" ir J. Paukštelio "Apyniai kvepėjo".
Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, 1972 nr. 3, 4, 5 ir 6; BENDRADARBIS (Putna-mo seselių biuletenis), Nr. 16 (įdonr medžiaga apie jaunimo stovyklas . GAUDEAMUS, 1972 nr. 1 (V. Kupn dr. A. Sužiedėlio, V. Kauliaus ir O. Vaitkutės str., R. Olšauskaitės vertimas . KRIVŪLĖ, 1972 nr. 2 (vysk. A. Deksnio pamokslas ir kt., Europos liet. katalikų gyvenimo apžvalga); LIETUVIS ŽURNALISTAS, 1972 nr. 1 ir 2 (be str.. yra skyrelis "Laikraštinė kalba" . LKMOPS (kat. moterų) ŽINIOS, 1971 nr. 1; LUX CHRISTI, 1972 nr. 2 (A. Juškos str. apie prel. Jurą, A. Baltini A. Grauslio ir A. Stasio str., plati spaudos apžvalga); MOTERIS, 1972 nr. 3 ir 4; MŪSŲ SPARNAI, Nr. 32, 1972.YI (tęsinys St. Neimano str. apie Ev. Reformatų Bažnyčią laisvoje Lietuvoje, s~ apie M. Yčą, agr. P. Kregždę, agr. P. Variakojį ir kt.); MOSŲ ŽINIOS (Čikagos jėzuitų veiklos biuletenis, redaguojamas D. Vakarės), 1972 nr. 10, 11. 12 (M. Ivanauskas recenzuoja E. Bud:: dailės parodą, J. Žilevičius rašo apie operą "Jūratė ir Kastytis"), 13, 14 (jaunirr..: kongreso dailės ir foto parodų aptarimas); ŠALTINIS, 1972 nr. 3 (daugiau,^ skiriamas jaunimo klausimams); TECH-nikos ŽODIS, 1972 nr. 3; TRIMIT7 KAS (Bostono šaulių leidinukas, kurį re-daguoja inž. J. Stašaitis), 1972 nr. I (14); Montrealio šeštadieninės m-los laikraštėlis — LIEPSNA (red. Kr. Mališka:-tė), Bostono ateitininkų moksleivių — Į ATEITĮ (red. S. Cibas). 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai