Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
A. A. PALMIRA ŠIURNAITĖ - GRAUŽINIENĖ PDF Spausdinti El. paštas
A.A. PALMIRA ŠIURNAITĖ - GRAUŽINIENĖ
gimė 1903 m. gegutės 11 d. Naujamiesčio miestely, Panevėžio apskr. 1924 m. baigė Panevėžio gimnaziją ir tais pačiais metais įstojo į Vytauto Didžiojo Universiteto Gamtos-Matematikos fakultetą, kurį baigė 1928 m. Tų pačių metų rudenį buvo paskirta mokytoja į Užpalių vidurinę mokyklą (Utenos apskr.). 1930 m. pavasarį ištekėjo už tos mokyklos mokytojo Balio Graužinio. Vėliau mokytojavo Raseinių ir Panevėžio gimnazijose, o Vokietijoje — Kempteno lietuvių gimnazijoje. Amerikoje gyveno Clevelande, Ohio, San Diege ir Los Angeles, Cal., kur ir mirė 1984 m. spalio 4 d. Palaidota Šv. Kryžiaus kapinėse, Culver City (Los Angeles priemiesty).

Vyras Balys Graužinis velionei atminti Aidams paaukojo 1000 dol. Tai pirmas kartas, kad taip prasmingai mirties atveju Aiduose pagerbiamas mylimas asmuo. Aidai, dėkodami Baliui Graužimui už dosnumą, tikisi, kad jo pavyzdys paskatins ir kitus panašiai pasielgti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai