Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DAIL. JADVYGA PAUKŠTIENĖ IR JOS KŪRYBA PDF Spausdinti El. paštas
Dail. Jadvyga Dopkevičiūtė - Paukštienė (g. 1913.VI.13 Liepojoj), kurios darbais iliustruojamas šis Aidų numeris, yra kūrybinga ir visa širdim menui atsidavusi tapytoja bei iliustratorė, gerai pažįstama lietuvių dailės parodų lankytojams. Ji kaip dailininkė stovi ant tvirto pagrindo. 1938 metais baigė Kauno meno mokyklą (Petro Kalpoko tapybos klasėj), o 1939 metais dar gilino meno studijas Paryžiaus Acadėmie de Beaux Arts pas garsų profesorių d'Espagnat. Grįžusi į Lietuvą, kaip pajėgi tapytoja tuojau buvo priimta į Lietuvos dailininkų sąjungą ir dalyvavo jos metinėse parodose Kaune ir Vilniuje. Dailininkės garsą pakėlė ir 1937 metais Paryžiaus pasaulinėje parodoje laimėtas aukso medalis už kilimo projektą.

Taip pat ir tremtyje neužgeso jos kūrybinė liepsna. Nuo 1946 metų Jadvygą Paukštienę vėl regime visose lietuvių ir kitataučių tremtinių dailininkų parodose Vokietijoje. Panašiai ir Amerikoje, kai dailininkė apsigyveno Chicagoje. Ten sykiu su dail. Br. Murinu 1955 metais ji surengė savo tapybos darbų parodą. Taip pat jos darbus randame ir 1958 metais pirmojoje reprezentacinėje lietuvių dailės parodoje New Yorke.

Dail. Jadvyga Paukštienė stovi ant impresionistinio meno bazės, bet kartais ji pereina ir į ekspresionismą, kai nori išreikšti savo audringus išgyvenimus. Dailininkės tapyba turi savitą veidą. Jos paveikslai, ypač su žmonių grupėmis, kompoziciškai ir spalviškai labai sukoncentruoti, lyg kokios tapybinės arabeskos. Kiti gi kiek laisvesnių mostų su ekspresionizmo tendencijomis. Bet visa tai į darnią estetinę visumą, būdingą šiai dailininkei, suveda jos originalios faktūrinės bei spalvinės savybės.

Jadvyga Paukštienė yra originali, kūrybinga ir menui pasišventusi dailininkė. Ji verta dailės mylėtojų didesnio dėmesio, ypač papildant savo kolekcijas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai