Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DR. POVILAS RĖKLAITIS PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Povilas Rėklaitis, meno istorikas, gyvenąs Vokietijoje, VVeimare, yra Herderio Instituto bibliotekos nuolatinis bendradarbis. Jau nuo 1956 m. jis rašo tarptautiniams mokslo žurnalams straipsnius senosios Lietuvos meno temomis ir 1964 įsteigė Litauen Archiv Rėklaitis, kasmet jį papildydamas ir skelbdamas pranešimus apie naują archyvo medžiagą bei veiklą. Nepalankios aplinkybės dr. Rėklaitį privertė likti Vokietijoje ir vienišume dirbti. Tačiau jis palaiko ryšį su LB Vokietijoje, su Lituanistikos Instituto, LKMA ir kitų kultūros institucijų darbuotojais. Ypač daug triūsė 1984 m., stengdamasis vokiečių tarpe ryškinti šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktį.

Dr. P. Rėklaitis sudarė pilną šv. Kazimiero ikonografijos dokumentaciją iki XVIII a. pabaigos, kuria buvo pasinaudota, ruošiant su šv. Kazimieru besirišančio meno albumą, turintį šįmet pasirodyti, ir leidžiant S. Sužiedėlio knygą vokiečių kalba, Der heilige Casimir (1984). Tai buvo ir pagrindinė parodos dalis Augsburge, St. Ulrich akademijoje, 1984 m. liepos 29 - rugpjūčio 3 d. Europos lietuviškųjų studijų savaitės metu.

Jis 1984 m. spalio 30 d. atidarė parodą Herderio Institute, Marburge.

Apie ją rašė Oberhessische Presse (1984.XI.8), pažymėdama ir pagrindinius Lietuvos istorijos faktus, nušviesdama šv. Kazimiero gyvenimą. 1984 gruodžio ir 1985 vasario mėnesiais vyko paroda Herderio bibliotekoje Siegenlande (Siegen-Weidenan). Ją minėjo Siegener Zeitung (1984. XII.21) ir VVestfalenpost (1984.XII. 12). Antrajame laikraštyje buvo įdėta parodos nuotrauka, smulkesnis aprašymas, duoti Lietuvos istorijos pagrindiniai faktai ir aprašytas šv. Kazimiero gyvenimas. Nepamiršta prisiminti, kad šv. Kazimieras, nors Krokuvoje gimęs, kilme buvo ne lenkas, bet Gediminaitis.

1984 m. dr. P. Rėklaitis paskelbė penkis straipsnius lietuvių ir vokiečių kalbomis ir skaitė dvi paskaitas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai