Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas

Matas Raišupis: DABARTIES KANKINIAI. Lietuvos vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų kryžiaus kelias pirmojoje ir antrojoje sovietų okupacijoje. Knygų serijos "Krikščionis gyvenime" leidinys nr. 8. Čikaga, 1972. 432 psl., kaina 10 dol. Knygos mecenatas — kun. A. P. Leke-šis.
DIDYSIS JO NUOTYKIS. PROF. J. ERETAS TARNYBOJE LIETUVAI. Spaudai paruošė J. Brazaitis. Šio kolektyvinio veikalo kiti autoriai: St. Šalkauskis, A. Skrupskelienė, A. Šešplaukis, O. Labanauskaitė, A. Liuima ir St. Yla. Išleido Prof. J. Ereto bičiuliai Brookly-ne, N. Y., 1972. Knygos administratorius
— kun. V. Dabušis, 147 Montgomery PI., Paterson, N. J. 07501. 288 psl., kaina 5 dol.
Alexander Kurschat: LITAUSCH -DEUTSCHES VVOERTERBUCH—LIETUVIŠKAI - VOKIŠKAS ŽODYNAS. III tomas (nužiūrinėti — sukaktuvė), 1633-2304 puslapiai. Išleido Vakarų Vokietijos leidykla Vandenhoeck & Ruprecht Goet-tingene 1972. Šio tomo kaina DM 190.-

Vytas V. Gaigalas, Ph. D.: ERNEST RENAN AND HIS FRENCH CATH-OLIC CRITICS. Išleido The Christopher Publishing House (53 Billings Rd., North Ouincy, Mass., 02171), 1972. 281 psl., kaina 12 dol.
Leonas Sabaliūnas: SOCIAL DEMO-CRACY IN TSARIST LITHUANIA, 1893-1904. Atspaudas iš: Slavic Revievv, Vol. 31, No. 2, 1972, p. 323 - 342.
JOURNAL OF BALTIC STUDIES, Vol. III, No. 1, Spring 1972. Tai 94 puslapių leidinys, kuris, perimdamas numeraciją (1970 - 71 išleistų 8 numerių), pakeičia lig šiol The Association for the Advance-ment of Baltic Studies, Inc., leistą BUL-LETIN OF BALTIC STUDIES. Šiame numery iš lietuvių B. V. Mačiuika rašo apie Baltijos respublikų rolę U.S.S.R. ekonominiame gyvenime. Įžanginiu str. duodama I. Ivaško paskaita apie baltų išeivinę literatūrą. Žurnalo redaktorius
— Arvids Ziedonis, Jr., Muhlenberg Col-
ATSIŲSTA PAMINĖTI
lege. Išeis per metus 4 numeriai, metinė prenumerata 8 dol., atskiro nr. kaina — 2 dol.
LITUANUS, Summer 1972, Vol. 19, No. 2, 80 psl. V. S. Vardžio str. (iš Los Angeles Times 1972.VII.4) apie Lietuvos paskutiniųjų įvykių prasmę, pora kalbininko G. B. Fordo str. apie Mažvydo katekizmo ir S. Vaišnoros 'Žem-čiūgos' leidinius, A. J. Contons (Kontau-to) str. apie religijos persekiojimą Lietuvoje etc.
BOOKS ABROAD, Summer 1972, Vol. 46, No. 3, 357 - 536. Šio numerio specialioji tema — absurdo teatras (M. Val-gemae rašo ir apie finų - baltų dabartinę dramą). V. Skrupskelytė recenzuoja
A. Zalatoriaus knygą "Lietuvių apsakymo
raida ir poetika", A. Landsbergis — J.
Marcinkevičiaus "Katedrą", R. Šilbajoris
— P. Orintaitės "Liepalotų medynuose".
Tarp ispanų kalbos knygų recenzentų yra
B. Ciplijauskaitė.
TĖVYNĖS SARGAS, 1972 nr. 1 (32), 244 psl., kaina 3 dol. Šis numeris pirmiausia skiriamas paminėti prel. M. Krupavičiui, apie kurį rašo A. Ramūnas, V. Bagdanavičius, Pr. Pauliukonis, P. Maldeikis ir A. Repšys. A. Šešplaukis rašo apie H. Belloc, Pr. Naujokaitis — B. Brazdžionio poeziją, J. Venckus — J. Pabrėžą, A. Budreckis ir K. Škirpa — 1941 m. sukilimą, V. Alseika — E. Galvanauską. Prof. V. Jurgučio laiškai M. Krupavičiui ir J. Slavėno str. apie šių laiškų autorių. Sukaktuviniai ir nekrologiniai paminėjimai. Redaktorius — dr. D. Jasaitis.
Į LAISVĘ, 1972 rugsėjis, nr. 55 (92), 80 psl. V. Vardžio str. apie Lietuvą Kauno įvykių metais, V. Vaitiekūno — Lietuvos mokyklą sovietų okupacijoje. K. Škirpos atsiminimai, kaip iš nacių ka-ceto gelbėjo L. Prapuolenį. Įvairūs pasisakymai aktualiais klausimais.
MŪSŲ ŽINIOS, 1972.IX.10, nr. 15. Šis Čikagos lietuvių jėzuitų veiklos biuletenio (redaguojamo D. Vakarės ir A. Kezio) numeris yra gausiai iliustruota didelio formato 156 puslapių knyga, skirta Jaunimo Centro naujų patalpų atidarymui. Po šių naujų patalpų statybai vadovavusio kun. J. Kubiliaus informacinio straipsnio seka Čikagos lietuvių įvairių organizacijų ir asmenų sveikinimai, kurių daugelis iliustruoti atitinkamomis nuotraukomis. Tuo būdu šis "M. Ž." numeris tampa Čikagos lietuvių gyvenimo albumu. Kitas "M. Z." numeris (1972.IX. 24, nr. 16), skirtas paminėti misininko kun. J. Bružiko 75 metų amžiaus ir 50 metų kunigystės sukakčiai, duoda jubiliato autobiografiją.
TREJI VARTI, Nr. 32, 33 ir 34. I-lietuvių autorių 32 ir 34 nr. J. Zarin« išvertė A. Kairio dramą (Mantojums), o 33 numery A. Kalninš išvertė "Aiduose" spausdintą A. Budreckio str., kaip per II pas. karą lenkai gynė Lietuvą. Be to. 32 ir 33 nr. rašoma apie Al. Barono novelių vertimą "Celi un pedas".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai