Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AMERIKIEČIŲ SOCIOLOGINĖ STUDIJA APIE LIETUVOS KATALIKŲ PERSEKIOJIMĄ PDF Spausdinti El. paštas
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" dėka tikinčiųjų persekiojimas ir jų kova už savo teises jau linksniuojami pasaulio spaudoje ir tarptautinėse organizacijose. Dabar šia tema pradeda domėtis ir užsienio universitetai. Būdingas tokio dėmesio pavyzdys yra Amerikoje anglų kalba leidžiamame The Journal of Baltic Studies. Pabaltijo studijų žurnale 1984 m. pavasario numeryje išspausdintas straipsnis "Religinių incidentų statistika tarybinės Lietuvos mokyklose".

Straipsnio autoriai, David Kinsella ir estas Rein Taagepera, dėsto Kalifornijos universitete. Į lietuvių katalikų patirtį jie žvelgia pro šaltą ir objektyvią sociologinę prizmę. Savo šaltiniu jie pasirinko Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, kuri, pasiekusi Vakarus, bematant išverčiama į anglų ir kitas kalbas. Autoriams imponuoja "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje" spausdinamos faktinės medžiagos gausybė: išsamūs incidentų aprašymai. Jie primena, kad sovietinė valdžia šios informacijos tiesiogiai nepaneigė — jai sunku duoti atkirtį, nes ji nenori prisipažinti, kad tokie šaltiniai iš viso egzistuoja. Tačiau amerikiečių sociologai mano, kad jei "Kronikoje" tikrai pasirodytų grubių tikrovės iškraipymų — išgalvotų įvykių, išpūstų gandų — valdžia būtų bematant į juos reagavusi.

Pagrindinis straipsnio autorių įrankis yra sisteminga statistinė analizė. Jie taip klasifikuoja prieš tikinčiuosius moksleivius nukreiptus veiksmus: koneveikimas, grasinimai, barimas, įžeidinėjimas, tikėjimo pajuokimas, tardymas, nuolatinis spaudimas. Tikintiesiems moksleiviams mažinami pažymiai, jie laikinai pašalinami iš gimnazijos, apgaudinėjami, juos mėginama papirkti ar prievartos būdu paversti ateistais. Svarbiausieji šių veiksmų vykdytojai yra auklėtojai, mokytojai, gimnazijų direktoriai, saugumiečiai, komjaunimo vadovai, bendraklasiai moksleiviai.

Pasvėrę statistinius duomenis, amerikiečių sociologai patyrė, kad nuo religinio persekiojimo mokyklose daugiau nukenčia mergaitės negu berniukai. Incidentai gausėja vakarinėje Lietuvos dalyje; iš miestų, incidentų gausumu išsiskiria Šiauliai; Kaune tokio pobūdžio susidūrimų mažiau negu Vilniuje. Autoriai mėgina atsakyti į klausimą, kodėl incidentų mažiau miestuose, kaip provincijoje? Ar miestų mokytojai ne taip grubiai persekioja tikinčiuosius moksleivius? O gal miestuose ne taip uoliai praktikuojama religija? Autorių manymu, svarbesnė antroji priežastis.

Kinsella ir Taagepera teigia, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikoje aprašoma tik dalelė su religija susijusių incidentų mokyklose. Suskaičiavę "Kronikoje" paminėtuosius incidentus ir juos atitinkamai padauginę, jie prieina išvadą, kad tokiuose incidentuose kasmet dalyvauja mažiausiai 1500 moksleivių (iš apie 500,000), 1000 mokytojų (iš apie 30,000) ir 500 direktorių bei jų padėjėjų (iš apie 3,000). Jei kam tie skaičiai atrodytų labai perdėti, autoriai primena, jog Lietuvoje 148,000 žmonių pasirašė peticiją religijos klausimu.

Konfliktą tarp lietuvių tikinčiųjų ir tarybinės valdžios straipsnio autoriai aprašo kaip varžybas tarp dviejų "religijų" ar ideologijų, kurios abidvi įsitikinusios, kad jos atstovauja ir gina "Tiesą" didžiąja raide. Jų nuomone, ir marksizmui - leninizmui savaip tinka religijos terminas.

Amerikiečių sociologai priduria, kad totalitarinėje visuomenėje studentų "drausminimas" nesiriboja mokyklos sienomis. Stengdamiesi pakeisti moksleivių religinius įsitikinimus, mokytojai skverbiasi į jų namus ir į bažnyčias. Incidentus išprovokuoja ne katalikų tėvų ar vaikų aktyvumas, bet valdžios atstovų elgesys.

Pasak autorių, šioje kovoje tikrų didvyrių galbūt nedaug, bet aiškūs piktadariai gausūs. Jų dauguma toje pusėje, kuri, pasinaudodama savo didžiule galybe, stengiasi įbrukti totalinį ideologinį konformizmą. "Nė viena pusė nepasiduoda, ir nelygi kova tebesitęsia", rašo amerikiečių sociologai savo straipsnyje apie tikinčiųjų moksleivių persekiojimą Lietuvos mokyklose.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai