Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
JURGIS JANKUS PDF Spausdinti El. paštas

Jurgis Jankus šįmet mini savo amžiaus 80-ąją sukaktį. Gimė jis 1906 m. liepos 27 d. Biliūnų kaime, Baisogalos vis., Kėdainių aps. 1927 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Po to porą metų studijavo Kauno universitete daugiausia pedagogiką, nes traukė mokytojo profesija. Jai pradžios mokyklose skyrė 10 metų, kol trumpam laikui perėjo į teatro sritį. Vokietijoje tęsė mokytojo darbą, dėstydamas gimnazijose. Emigravęs į JAV, apsigyveno Richesteryje. Ten uoliai reiškiasi kūryboje ir visuomeniniame darbe.

Jurgio Jankaus gyvenimo pašaukimas yra kurti literatūrinius veikalus. Šioje srityje jis imynė žymius pėdsakus tiek tėvynėje, tiek išeivijoje. Tai plačios apimties, sudėtingos tematikos, reto įžvalgumo bei produktyvumo rašytojas, išleidęs į pasaulį net 17 knygų. Vienos jų romanai, kitos apysakos bei pasakojimai, dar kitos dramos ir 1.1.

Jurgis Jankus yra išsireiškęs: "Aš noriu sukurti realybę, kurios niekur nebuvo ir niekur nėra, bet visiškai tikrą ir kiekvienam kuriuo nors požiūriu artimą". Mes toje Jankaus realybėje pirmiausia atpažįstame patys save — su vargais, širdgėlom, ribotumais, pralaimėjimais ir džiaugsmais. Bet tie mūsų žmogiški išgyvenimai, perėję per rašytojo Jurgio Jankaus sielos prizmę, jau yra menas, kuris moko, kelia aukštyn, verčia bjaurėtis blogiu ir įkvepia ilgėtis bei siekti gėrio. Pagaliau ta Jankaus sukurta realybė, nežiūrint jos komplikuotumo, derinasi su katalikiška pasaulėžiūra ir su krikščioniškos moralės dėsniais.

Tačiau atrodo gana keista, kad Jurgio Jankaus kūryba iki šiol nėra buvusi plačiau nagrinėta bei išstudijuota. Ji niekad neįėjo j mūsų kultūros kongresų, simpozium ų bei studijinių savaičių paskaitų programą. Ji taip pat nebuvo giliau gvildenta literatūrą puoselėjančiuose žurnaluose. Tai apgailėtinas nesusipratimas. Bet Jurgis Jankus dėl jo nepraranda savo įprasto optimizmo ir atrodo patenkintas tuo, ką gauna. O gauna tikrai mažai. Ir 80 metų amžiaus sukaktis paminėta tik jo mieste Rochesteryje, kur gyvena keli šimtai lietuvių. Jie, vadovaujant Vytautui ir Izabelei Zmuidzinams, rugsėjo 13 - 14 d. parapijos patalpose surengė pagerbimą. Pirmąją dieną vyko vadinama akademinė dalis su Stasio Santvaro išsamia paskaita apie jubiliatą. Antrąją dieną buvo pamaldos ir po jų literatūros vakaras bei vaišės. Literatūrinę programą atliko Stasys Santvaras, Leonardas Andriekus ir pats jubiliatas. Renginį globojo ir visur vadovavo klebonas Tėv. Justinas Vaškys. O. F. M.

Jurgį Jankų, įžengusį į 90-uosius amžiaus metus, malonu sveikinti ir kaip našiai pasireiškusį rašytoją, ir kaip uolų Aidų bendradarbį.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai